Statsunderstöd

Utvecklingsprogrammet för hållbar utveckling och en grön övergång inom yrkesutbildningen

Yrkesutbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
2.11.2021 – 29.11.2021 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
3 500 000 €
Mer information
Undervisningsråden Helena Öhman, tfn 029 533 1111 (svenskspråkig yrkesutbildning)
Jaana Villikka-Storm, jaana.villikka-storm@oph.fi, tfn 029 533 1588
undervisningsrådet, enhetschefen Anne Liimatainen, anne.liimatainen@oph.fi, tfn 029 533 1293

Tekniska frågor: valtionavustukset@oph.fi

 

Bakgrund och mål

Målet för utvecklingsprogrammet för hållbar utveckling och en grön övergång inom yrkesutbildningen är att inom yrkesutbildningen stödja genomförandet av de globala målen som ställts upp för Agenda 2030, och att svara på utmaningarna som klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald medför för yrkesläroanstalternas verksamhet och verksamhetskultur.De mest centrala utmaningarna för att uppnå målen för Agenda 2030 i Finland hänför sig till ekologisk hållbarhet, såsom hållbarheten gällande konsumtions- och produktionssätt samt klimatåtgärder och förlusten av arter. Fokus för detta utvecklingsprogram ligger särskilt på att systematiskt, och med beaktande av den helhet som hållbar utveckling utgör, ta hänsyn till ovan nämnda teman inom all verksamhet som anordnarna av yrkesutbildning ordnar. Att främja ett hållbart avtryck för yrkesutbildningen är ett särskilt mål.

Målet för den gröna övergången är att Finland ska höra till världseliten när det gäller väteekonomi och cirkulär ekonomi, utsläppsfria energisystem och andra klimat- och miljölösningar. Därtill eftersträvas att förbättra energieffektiviteten och påskynda övergången till fossilfri trafik och uppvärmning. Inom yrkesutbildningen innebär en grön övergång en omfattande förändring där målet om ett hållbart fotavtryck och ett minskat ekologiskt avtryck för utbildningen ska genomsyra all verksamhet som utbildningsanordnaren ordnar. Utöver utbildning och lärande handlar det om utbildningsanordnarens roll i att utveckla regionerna och arbetslivet. En förutsättning för att lyckas med detta är att utbildningsanordnarens ledning och personal engagerar sig i utvecklingsarbetet.

Utvecklingsprogrammet stöder fastställandet och implementeringen av mål för en hållbar utveckling inom yrkesutbildningen. Utvecklingsprogrammet stöder också utvecklingen av nya innovativa försök och pilotprojekt i anslutning till dem. Målet är att aktörerna inom yrkesutbildningen ska vara kolneutrala senast år 2035 och de har integrerat det arbetssätt som krävs för en hållbar utveckling och en grön övergång som en del av all sin verksamhet. Målet är också att få till stånd bestående förändringar i verksamheten och strukturerna för att yrkesläroanstalterna ska fungera som proaktiva aktörer som bidrar till en hållbar framtid.

Utmaningarna är omfattande och tidtabellen snäv därför betonas betydelsen av samarbete. Det behövs samarbete mellan utbildningsanordnarna och med andra utbildningsformer och arbetslivet. Utvecklingsprogrammet ska därför genomföras i nätverk och under programmets gång bildas ett nationellt nätverk för hållbar utveckling inom yrkesutbildningen.

Utvecklingsprojektet bildar tillsammans med det nya projektet för klimat- och hållbarhetsfostran en helhet för utvecklingen av en hållbar framtid inom yrkesutbildningen. Med utvecklingsprojektet för klimatfostran och hållbarhetsfostran stöds en förändring i grundskolornas och yrkesläroanstalternas verksamhetskultur som tar sikte på en mer ekologiskt hållbar livsstil. Utvecklingsprojektet stärker också elevernas färdigheter som hänför sig till att stävja klimatförändringen. Projektets verksamhet kommer också att kombineras med andra aktuella program och insatser. Miljöansvar är en av tyngdpunkterna för programmet Erasmus+. Programmet uppmuntrar till utsläppssnåla färdsätt och till att göra val som är ansvarsfulla med tanke på miljön. Programmet stöder också spridningen och utvecklingen av information och kunnande som berör klimat- och miljöfrågor. Projektet anknyter också till kvalitetspriset för år 2022, vars tema är hållbar utveckling.

Rättsgrund

 • Statsunderstödslagen (688/2001)
 • Förslaget till statsbudget för 2021
 • Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009 och förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1766/2009

Allmänna mål för statsunderstöden

 • samhälleliga effekter
 • förbättring av yrkesutbildningens resultat och effekter
 • förstärkning av det nationella, regionala och internationella samarbetet
 • utveckling av en arbetslivsorienterad yrkesutbildning
 • utveckling av nya verksamhetsmodeller för yrkesutbildningen.

Utvecklingsteman

Utbildningsarbetet ska fokusera på åtgärder som stärker en hållbar framtid i anslutning till följande teman:
 

 • Utveckling av en färdplan för hållbarhet inom yrkesutbildning och utveckling av program för hållbar utveckling för utbildningsanordnarna
  • Fokus för utvecklingsarbetet ska ligga på att som ett nätverkssamarbete mellan projektaktörerna utarbeta en nationell färdplan för hållbar utveckling. Färdplanen utgör en ram för visionen och målen för den gemensamma hållbara utvecklingen inom yrkesutbildningen; målen för att bidra till ett allt mer hållbart avtryck och minska det ekologiska fotavtrycket. Den gemensamma färdplanen utgör en grund för utvecklingen av utbildningsanordnarnas egna program för hållbar utveckling samt lösningar för hållbarhet.
  • Utbildningsanordnarna ska utifrån färdplanen utveckla egna program för hållbar utveckling, med vilka man säkerställer att hållbar utveckling på ett heltäckande sätt ingår i utbildningsanordnarens verksamhet och att utbildningsanordnarna på ett övergripande sätt bidrar till att skapa en hållbar framtid. Programmen för hållbar utveckling ska utarbetas så att de omfattar lösningar för hållbarhet i anslutning till ledarskap, utveckling av verksamhetskulturen, lärmiljöer och utbildningsanordnarens övriga verksamhet. Projektaktörerna ska även sparra och involvera andra utbildningsanordnare och intressegrupper i konkretiseringen av färdplanens mål och i utarbetandet av programmen. För att engagera aktörerna i arbetet kring programmen för hållbar utveckling ordnas utbildning för utbildningsanordnarnas ledning och övriga personal samt andra engagerande metoder för att utveckla kunnandet.
 • Främjandet av en verksamhetsinriktad försökskultur som främjar hållbar utveckling, innovationer och därtill hörande pilotförsök
  • Ett annat tema är att med försöksbaserade verksamhetssätt utveckla praktiska lösningar för att främja hållbar utveckling och en grön övergång i verksamheten inom yrkesutbildningen. Försöken kan rikta sig på ledarskap, kvalitetsledning, utveckling av lärmiljöer, samarbete med arbetslivet, internationell verksamhet eller förändring av verksamhetskulturen. Försöken ska delas öppet med andra och de ska ge andra utbildningsanordnare konkreta idéer för lösningar som främjar hållbarhet.
  • Med försöken är det möjligt att ta fram, testa och vidareutveckla nya verksamhetsmodeller som förutsätts för en hållbar utveckling och en grön övergång. Med försöken eftersträvas att verksamheten på ett genomgripande sätt förändras så att den främjar en hållbar framtid. Försöken önskas särskilt ta fasta på teman som stärker ett hållbart avtryck.       

Utvecklingen riktar sig särskilt till att utveckla ekologisk hållbarhet, klimatansvar, cirkulär ekonomi och lösningar i anslutning till förlusten av biologisk mångfald samt andra teman som utgör en förutsättning för en grön övergång. Utvecklingen ska även beakta social, kulturell och ekonomisk hållbarhet.

Vem kan söka?

Behöriga att ansöka om statsunderstöd är anordnare av yrkesutbildning.

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd

 • ansökan har lämnats in inom utsatt tid
 • sökanden är behörig att söka understöd
 • sökanden har inom utsatt tid redogjort för användningen av tidigare beviljade understöd
 • användningsändamålet för statsunderstödet är förenligt med de uppställda målen
 • verksamhet som stöds med understödet genomförs inom understödets användningstid.
   

Finansiering och finansieringsperiod

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd för Utvecklingsprogrammet för hållbar utveckling och en grön övergång inom yrkesutbildningen. För detta ändamål har reserverats högst 3 500 000 euro. Statsunderstöden utlyses villkorligt tills Utbildningsstyrelsen har erhållit pengarna som är riktade till statsunderstöden. Understödet är ett specialunderstöd och kan inte användas för finansiering av organisationens basverksamhet. 

Understödet beviljas för högst 90 procent av projektets totala kostnader och den sökandes självfinansieringsandel är minst 10 procent av projektets totala kostnader. Program- och apparaturanskaffningar som är nödvändiga för genomförandet av projektmålen kan ingå i projektkostnaderna. Denna andel får uppgå till högst 20 procent av de totala kostnaderna och köptjänster till högst 30 procent av de totala kostnaderna. Av särskilda och väl motiverade skäl kan kostnaderna vara högre.

Statsunderstödets användningstid

Användningstiden börjar från det datum som står på statsunderstödsbeslutet och slutar senast 31.12.2023. Understöd kan också sökas för projekt som genomförs under en kortare tid.

Ansökan och anvisningar

Ansökningstiden pågår 2.11–29.11.2021. Ansökan ska lämnas in i Utbildningsstyrelsens digitala system senast 29.11.2020 klockan 16.15. En digital ansökan som har lämnats in inom den fastslagna ansökningstiden uppfyller kriteriet för att ansökan bör vara inlämnad inom utsatt tid. Försenade ansökningar behandlas inte.

Av ansökan ska framgå om den sökande är intresserad av att fungera som koordinator för utarbetandet av en färdplan för hållbarhet inom yrkesutbildningen eller endast som deltagare i utarbetandet. Av ansökan ska även framgå vilken den sökandes situation är angående verksamhet och program inom hållbar utveckling och vilka de centrala målen för utveckling är (ledning, personalens engagemang och utveckling av kunnande, utveckling av lärmiljöer, övrig verksamhet).

Projekten genomförs som utbildningsanordnarnas egna projekt eller som nätverksprojekt. Projekten som får finansiering bildar ett nätverk och deltar alla i utarbetandet av en gemensam färdplan för hållbarhet inom yrkesutbildning. Projekten ska involvera övriga utbildningsanordnare, arbetslivet, organisationer, studerande och eventuella andra aktörer i utvecklingsarbetet.

I projekt som är gemensamma för flera utbildningsanordnare verkar en av utbildningsanordnarna som koordinator för projektet och de övriga som samarbetspartner. Statsunderstödet kan endast tilldelas samarbetspartner som är behöriga att ansöka om understödet. Koordinatorn ansöker om understöd för hela nätverket. I koordinatorns ansökan presenteras en gemensam projektplan, ur vilken också varje samarbetspartners andel framgår. Koordinatorn samlar in samarbetspartnernas arbetsplaner (inklusive budget). Ur planerna bör det framgå hur var och en ska uppnå målen för det gemensamma projektet. Koordinatorn ska bifoga alla samarbetspartnernas arbetsplaner och budgeter till ansökan.

Uppföljning och styrning av verksamheten

Utbildningsstyrelsen styr, handleder och stöder tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet utvecklingen och implementeringen av en färdplan för hållbarhet i anslutning till utvecklingsprogrammet för hållbar utveckling och en grön övergång inom yrkesutbildningen. Projekten ska under hela projektperiodens gång öppet dela resultaten av utvecklingsarbetet till alla anordnare av yrkesutbildning, till exempel genom att informera om sin verksamhet och genom att i samarbete med Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet ordna gemensamma möten som är öppna för alla. Resultaten och effekterna utvärderas och sådana verksamhetsmodeller och rutiner som är ändamålsenliga kommer att sammanställas i samarbete med Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet. I samband med utvecklingsprogrammet bildas ett nätverk för hållbar utveckling inom yrkesutbildningen. Nätverkets verksamhet fortsätter efter projektet och koordineras då av Utbildningsstyrelsen.

Övrigt

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett i den sökandes namn.

Länk till ansökningsblanketten:

https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/357/?lang=sv

 

Bedömning av ansökan

Ansökningarna om utvecklingsprojekt bedöms utifrån följande urvalsgrunder:

 • projektplanens genomförbarhet och helhetsekonomi
 • behovet av projektet och innovativiteten och lösningar för att främja hållbar utveckling och en grön övergång
 • verksamhet för att uppnå målen och säkerställa att resultaten införs
 • delaktighet hos utbildningsanordnarnas ledning, personal och studerande i planeringen, verksamheten och uppföljningen av målen och åtgärderna i projektet
 • stärkande av effekterna

Finansieringsbeslut

Besluten om finansiering fattas när alla ansökningar är behandlade. Besluten sänds till de e-postadresser som den sökande uppgett i det digitala statsunderstödssystemet.

Stöd för planeringen av utvecklingsarbetet: