Valtionavustus

Kansainvälisyys lukiokoulutuksessa 2022

Lukiokoulutus Kansainvälistyminen
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
22.2.2022 – 29.3.2022 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
190 000 €
Lisätietoa antavat
Vastaava asiantuntija Nina Eskola
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@oph.fi

Kansainvälisyyden valtionavustusten taustaa ja tietoa niiden tuella toteutetusta toiminnasta on sivulla oph.fi/kv-valtionavustus.

Voitte kehittää, monipuolistaa ja vahvistaa lukiolaisten kansainvälisyysosaamista. Teemoiksi sopivat esimerkiksi kulttuurinen lukutaito, globaalikansalaisuus, vastuullisuus ja kielitaidot. Euroopan ulkopuoliset maat kuuluvat haun piiriin.

Säädösperusta: Valtionavustuslaki 688/2001 

Avustuksen yleisenä tavoitteena on monipuolistaa ja kehittää kansainvälisyyttä opetussuunnitelmatyössä, opetuksessa ja oppimisessa. Tavoitteena on samalla lisätä kansainvälisellä toiminnalla vastuullisuutta ja kulttuurista lukutaitoa eli taitoa toimia vuorovaikutteisesti ja empaattisesti osana kulttuurisesti monimuotoisia yhteisöjä.  Kansainvälisyysosaamisen kehittämisessä kiinnitetään huomiota ihmisoikeuksien, kielten ja kulttuurien moninaisuuden sekä ympäristön kestävyyden vaalimiseen. Avustuksia voidaan myöntää myös erityistä osaamista edistäville kansainvälisille hankkeille. Avustustoiminnan painopisteet on johdettu YK:n kestävän kehityksen Agenda2030:n tavoitteiden osakokonaisuudesta 4.7, jonka avulla pyritään varmistamaan opiskelijoille kestävän kehityksen edistämiseen liittyvää osaamista. (Lisätietoja esim.  Globaalikasvatus ja kestävän kehityksen tavoitteet (oph.fi) ja Kestävä tulevaisuus (oph.fi)) 

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille yhteisöille, joilla on joko velvollisuus tai lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana. 

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2022 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta yhteensä 190 000 euroa valtion erityisavustusta.   

Valtionavustusta myönnetään vuoden 2022 määrärahasta. Avustus on käytettävissä päätöksen päivästä 31.12.2023 asti.  

1. KANSAINVÄLISYYDEN KEHITTÄMISHANKKEET 

Kehittämishankkeiden yleisenä tavoitteena on monipuolistaa ja kehittää kansainvälisyyttä opetussuunnitelmatyössä, opetuksessa ja oppimisessa. Tavoitteena on samalla parantaa opetuksen kansainvälisen toiminnan laatua ja vaikuttavuutta.

 Avustuksesta tuetaan hankkeita, joiden tarkoituksena on: 

 • tarjota opiskelijoille yhdenvertaisia mahdollisuuksia omaksua globaalikansalaisuuteen liittyviä tietoja, taitoja ja arvopohjaa  
 • edistää kulttuurista lukutaitoa eli taitoa toimia vuorovaikutteisesti ja empaattisesti osana kulttuurisesti monimuotoisia yhteisöjä 
 • koulussa tai muuten hankitun kielitaidon monipuolinen hyödyntäminen osana kansainvälisyyskasvatusta 
 • vahvistaa opetussuunnitelman perusteiden mukaista laaja-alaista osaamista, huomioiden opiskelijoille tarjottava mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan 
 • kehittää virtuaalista kansainvälistä yhteistyötä. 

Lisäksi avustuksia voidaan myöntää myös erityistä osaamista edistäville kansainvälisille hankkeille. 

2. KANSAINVÄLISYYDEN KOORDINAATIOHANKKEET  

Kansainvälisyyden koordinaatiohankkeet toimivat yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Ne kokoavat ja kehittävät kansainvälistymisen valtionavustuksilla tuetuissa hankkeissa syntyneitä hyviä käytänteitä. Koordinaatiohankkeiden tehtävänä on myös verkostoida kansainvälisen toiminnan kehittäjiä ja hankkeita kansallisesti ja seudullisesti.   

 Kansainvälisyyden koordinaatiohankkeet kohdennetaan seuraaviin kehittämisteemoihin:  

 • Vastuullisen kansainvälisyyden käsitteiden ja toimintatapojen vahvistaminen osana koulujen kansainvälisyyttä ja toimintakulttuuria. Erityisesti tuetaan YK:n Agenda2030 tavoitekokonaisuuden 4.7 toteutumista (ks. johdanto). 
 • Rahoitetaan hankkeita, joiden keskeisenä tehtävänä on Suomen UNESCO-ASPnet-kouluverkoston toiminnan kehittäminen Opetushallituksen kanssa yhteistyössä sekä vahvistaa ruotsinkielisten koulujen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisen toiminnan yhteistyötä.  
 • Kansallisen kielivarannon vahvistaminen. Erityisenä tavoitteena tulee olla Aasian ja Afrikan kielten tarjonnan vahvistaminen ja valintojen lisääminen lukiokoulutuksessa.  

Etusijalla ovat kehittämis- ja koordinaatiohankkeet, joissa tuodaan esille innovatiivisia, laajasti hyödynnettäviä ja kustannustehokkaita tapoja toimia kansainvälisesti ja globaalisti.  

 

Valtionavustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella.  

 Hakemus tehdään koulutuksenjärjestäjän nimissä. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla koulutuksen järjestäjän nimenkirjoitusoikeus.  

Mikäli vastaavaa toimintaa on tarkoitus toteuttaa myös koulujen tai päiväkotien kanssa, voi jättää lähes samansisältöisen hakemuksen esi- ja perusopetuksen sekä kunnallisen varhaiskasvatuksen kansainvälisyyteen liittyvässä valtionavustushaussa.  

 

Kansainvälisyyden kehittämishankkeissa ja koordinaatiohankkeissa hakijan oma osuus valtionavustuskelpoisesta budjetista on vähintään 20 %. Kaikissa hankkeissa kansainväliseen matkustamiseen sekä tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvien kulujen yhteenlasketut kustannukset voivat pääsääntöisesti olla enintään 50 % hankkeen valtionavustuksella katettavista kustannuksista.  

Sähköistä hakua koskevissa teknisissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Opetushallitukseen sähköpostiosoitteella valtionavustukset(at)oph.fi.  

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella: 

 • hankkeen tavoitteet ja toiminta niiden toteuttamiseksi, mukaan lukien Agenda2030:n huomioonottamisen suunnitelmassa
 •  hankesuunnitelman selkeys ja toteuttamiskelpoisuus  
 • hankkeen kotimainen ja/tai kansainvälinen yhteistyöverkosto  
 • opiskelijoiden osallistaminen 
 • toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittämiseksi   
 • toiminnalla tavoiteltu muutos tai parannus  
 • hankkeen kustannusarvion ja aikataulun realistisuus 
 • yhtä hyvien hakemusten kohdalla suositaan hakijoita, jotka eivät ole viimeisten viiden vuoden aikana saaneet valtionavustusta kansainvälisyyteen.

Valtionavustuksen hakuaika alkaa 22.2.2022 ja päättyy 29.3.2022 klo 16.15, jolloin hakemuksen tulee olla Opetushallituksessa. Hakemukset jätetään Opetushallituksen sähköisessä valtionavustusjärjestelmässä. Hakemuksen valmistelija vastaa siitä, että hakemus on hakemuksessa ilmoitettujen allekirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden tiedossa ja heidän hyväksymänsä mukainen.  

Opetushallitus ei käsittele myöhässä tulleita hakemuksia.  

Opetushallitus antaa päätökset valtionavustushakemuksiin sähköisesti. Päätös lähetetään hakijan sähköisessä hakemuslomakkeessaan ilmoittamaan hakijan viralliseen sähköpostiosoitteeseen.  

Avustuspäätökset on julkaistu.

Hakemukset on arvioitu Opetushallituksessa ja kaikille hakijoille on lähetetty avustuspäätös sähköpostitse. Avustusta myönnettiin 190 000€ yhteensä 17 hankkeelle.