Valtionavustus

Kansainvälisyys varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa 2023

Esiopetus Perusopetus Varhaiskasvatus Kansainvälistyminen
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
21.2.2023 – 4.4.2023 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
400 000 €
Lisätietoa antavat
Vastaava asiantuntija Nina Eskola, etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0295 338582

Kehitä varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kansainvälistä toimintaa monin eri tavoin! Edistä muun muassa kulttuurista lukutaitoa, monipuolista kielitaitoa tai Agenda2030 tavoitekokonaisuuden 4.7 toteutumista.

Avustuksen yleisenä tavoitteena on monipuolistaa ja kehittää kansainvälisyyttä opetussuunnitelmatyössä, opetuksessa ja oppimisessa. Tavoitteena on samalla lisätä kansainvälisellä toiminnalla vastuullisuutta ja kulttuurista lukutaitoa eli taitoa toimia vuorovaikutteisesti ja empaattisesti osana kulttuurisesti monimuotoisia yhteisöjä. Kansainvälisyysosaamisen kehittämisessä kiinnitetään huomiota ihmisoikeuksien, kielten ja
kulttuurien moninaisuuden sekä ympäristön kestävyyden vaalimiseen.

Avustuksia voidaan myöntää myös erityistä osaamista edistäville kansainvälisille hankkeille.

Avustustoiminnan painopisteet on johdettu YK:n kestävän kehityksen Agenda2030:n tavoitteiden osakokonaisuudesta 4.7, jonka avulla pyritään varmistamaan oppijoille kestävän kehityksen edistämiseen liittyvää osaamista. Näitä tavoitteita tukee myös uudistavan oppimisen
pedagogiikka, jossa painottuu kyky tarkastella ja tulkita muuttuvaa todellisuutta, jossa elämme, ja itseämme siinä. Lisätietoja esim. Globaalikasvatus ja kestävän kehityksen tavoitteet (oph.fi),
Kestävä tulevaisuus (oph.fi) ja UNESCO Futures of Education - A NEW SOCIAL CONTRACT.

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille yhteisöille, joilla on joko velvollisuus tai lupa esi- ja perusopetuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen, sekä kunnallisen varhaiskasvatuksen järjestäjille. Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana.

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2023 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta yhteensä 400 000 euroa valtion erityisavustusta.

Valtionavustusta myönnetään vuoden 2023 määrärahasta. Avustus on käytettävissä päätöksen päivästä 31.12.2024 asti.

KANSAINVÄLISYYDEN KEHITTÄMISHANKKEET

Kehittämishankkeiden yleisenä tavoitteena on monipuolistaa ja kehittää kansainvälisyyttä opetussuunnitelmatyössä, opetuksessa ja oppimisessa. Tavoitteena on samalla parantaa opetuksen kansainvälisen toiminnan laatua ja vaikuttavuutta.

Avustuksesta tuetaan hankkeita, joiden tarkoituksena on:

 • tarjota lapsille ja oppilaille yhdenvertaisia mahdollisuuksia omaksua globaalikansalaisuuteen liittyviä tietoja, taitoja ja arvopohjaa
 • koulussa tai muuten hankitun kielitaidon monipuolinen hyödyntäminen osana kansainvälisyyskasvatusta
 • edistää kulttuurista lukutaitoa eli taitoa toimia vuorovaikutteisesti ja empaattisesti osana kulttuurisesti monimuotoisia yhteisöjä
 • vahvistaa opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaista laaja-alaista osaamista

Lisäksi avustuksia voidaan myöntää myös erityistä osaamista edistäville kansainvälisille hankkeille.

KANSAINVÄLISYYDEN KOORDINAATIOHANKKEET

Kansainvälisyyden koordinaatiohankkeet toimivat yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Ne kokoavat ja kehittävät kansainvälistymisen valtionavustuksilla tuetuissa hankkeissa syntyneitä hyviä käytänteitä. Koordinaatiohankkeiden tehtävänä on myös verkostoida kansainvälisen
toiminnan kehittäjiä ja hankkeita kansallisesti ja seudullisesti. Koordinaatiohankkeeseen voi sisällyttää koordinoivan organisaation kansainvälisyyttä vahvistavaa kehittämistoimintaa.

Kansainvälisyyden koordinaatiohankkeet kohdennetaan seuraaviin kehittämisteemoihin:

 • Vastuullisen kansainvälisyyden käsitteiden ja toimintatapojen vahvistaminen osana koulujen kansainvälisyyttä ja toimintakulttuuria. Erityisesti tuetaan YK:n Agenda2030 tavoitekokonaisuuden 4.7 toteutumista (ks. johdanto).
 • Rahoitetaan hankkeita, joiden keskeisenä tehtävänä on Suomen Unesco-ASPnetkouluverkoston ja sen lähettilästoiminnan kehittäminen Opetushallituksen kanssa yhteistyössä sekä vahvistaa ruotsinkielisten koulujen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisen toiminnan yhteistyötä.

Etusijalla ovat kehittämis- ja koordinaatiohankkeet, joissa

 • tuodaan esille innovatiivisia, laajasti hyödynnettäviä ja kustannustehokkaita tapoja toimia kansainvälisesti ja globaalisti,
 • luodaan koulutuksen järjestäjän tai paikallinen strategia ja/tai toimintamalli varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kansainväliselle toiminnalle, ellei sitä jo ole olemassa.

Valtionavustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella.
Hakemus tehdään koulutuksen järjestäjän nimissä. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla koulutuksen järjestäjän nimenkirjoitusoikeus.

Sähköistä hakua koskevissa teknisissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Opetushallitukseen sähköpostiosoitteella valtionavustukset(at)oph.fi.

Kansainvälisyyden kehittämishankkeissa ja koordinaatiohankkeissa hakijan oma osuus valtionavustuskelpoisesta budjetista on vähintään 20 %. Kaikissa hankkeissa kansainväliseen matkustamiseen sekä tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvien kulujen yhteenlasketut
kustannukset voivat pääsääntöisesti olla enintään 50 % hankkeen valtionavustuksella katettavista kustannuksista.

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 •  hankkeen tavoitteet ja toiminta niiden toteuttamiseksi, mukaan lukien Agenda2030:n huomioonottamisen suunnitelmassa
 •  hankesuunnitelman selkeys ja toteuttamiskelpoisuus
 •  hankkeen kotimainen ja/tai kansainvälinen yhteistyöverkosto
 •  lasten ja oppilaiden osallistaminen
 •  toimenpiteet tulosten ja tuotosten levittämiseksi
 •  toiminnalla tavoiteltu muutos tai parannus
 •  hankkeen kustannusarvion ja aikataulun realistisuus
 •  yhtä hyvien hakemusten kohdalla suositaan hakijoita, jotka eivät ole viimeisten viiden vuoden aikana saaneet valtionavustusta kansainvälisyyteen.

Opetushallitus ei käsittele myöhässä tulleita hakemuksia.
Opetushallitus antaa päätökset valtionavustushakemuksiin sähköisesti. Päätös lähetetään hakijan sähköisessä hakemuslomakkeessaan ilmoittamaan hakijan viralliseen sähköpostiosoitteeseen. 

Avustuspäätökset on julkaistu 30.5.2023. 

Opetushallitus on arvioinut hakemukset ja lähettänyt kaikille hakijoille avustuspäätökset sähköpostitse.

Hakemuksia saapui kaiken kaikkiaan 30 kpl. Haettujen avustusten määrä oli noin 650 000 euroa. Avustusta myönnettiin 26 hankkeelle, yhteensä 400 000 euroa.