Statsunderstöd

Internationalisering inom småbarnspedagogik, för- och grundskoleundervisning 2023

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Internationalisering
Status
Avgjord
Ansökningstid
21.2.2023 – 4.4.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
400 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Yvonne Nummela, fornamn.efternamn@oph.fi, tel. 0295 331523

Utveckla internationella verksamheten inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen samt småbarnspedagogiken på varierande sätt! Främja bland annat kulturell läskunnighet, mångsidiga språkkunskaper eller målen för 4.7 i FN:s handlingsplan Agenda 2030.

Det allmänna målet för understödet är att utveckla och göra internationaliseringen mångsidigare i läroplansarbetet, undervisningen och lärandet samt i småbarnspedagogiken och i arbetet med planerna för småbarnspedagogiken. Samtidigt är målet att med internationell verksamhet öka ansvarstagandet och förbättra kvaliteten på det internationella kunnandet bland annat genom att fästa uppmärksamhet vid mänskliga rättigheter, språklig och kulturell mångfald samt värnande om en hållbar miljö.  

Understöd kan också beviljas för internationella projekt som främjar särskilt kunnande.  

Tyngdpunkterna för ansökan grundar sig på målen för avsnitt 4.7 i FN:s handlingsplan för hållbar utveckling (Agenda 2030), med hjälp av vilken man strävar efter att försäkra sig om att eleverna och de studerande har det kunnande som behövs för att främja en hållbar utveckling. Målen stöder också ny pedagogik, som betonar förmågan att granska och tolka verkligheten som förändras och där vi lever och oss själva som en del av den. Mera information finns på Global fostran och målen för hållbar utveckling (oph.fi) och Hållbar framtid (oph.fi) och UNESCO Futures of Education - A NEW SOCIAL CONTRACT

Understöd kan beviljas kommuner, samkommuner och privata sammanslutningar med antingen skyldighet eller tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning eller att driva en läroanstalt, samt kommunala anordnare av småbarnspedagogik. Statliga läroanstalter kan medverka i projekt som får statsunderstöd, men inte själva vara mottagare av statsunderstöd.  

Av anslaget i statsbudgeten för 2023 utlyser Utbildningsstyrelsen statligt specialunderstöd till ett belopp av totalt 400 000 euro för projekt som utvecklar och koordinerar internationalisering.  

Statsunderstödet beviljas av anslaget för år 2023. Understödet kan användas från och med datumet för finansieringsbeslutet fram till 31.12.2024.  

UTVECKLINGSPROJEKT INOM INTERNATIONALISERING 

Det allmänna målet för utvecklingsprojekten är att utveckla och göra internationaliseringen mångsidigare i läroplansarbetet, undervisningen och lärandet samt i småbarnspedagogiken och i arbetet med planerna för småbarnspedagogiken. Målet är samtidigt att förbättra kvaliteten på och effekten av den internationella verksamheten inom utbildningen och småbarnspedagogiken.  

Med understödet stöds projekt vars syfte är att: 

 • erbjuda barn och elever jämlika möjligheter att tillägna sig de kunskaper och färdigheter samt den värdegrund som anknyter till ett globalt medborgarskap 

 • främja kulturell läskunnighet, det vill säga förmågan att fungera i växelverkan och på ett empatiskt sätt som en del av gemenskaper som präglas av kulturell mångfald  

 • mångsidigt utnyttja språkkunskaper som förvärvats i skolan eller på andra sätt som en del av den internationella fostran  

 • stärka den mångsidiga kompetensen enligt läroplansgrunderna och planen för grunderna för småbarnspedagogiken. 

Understöd kan även beviljas till internationella projekt som främjar särskilt kunnande.  

KOORDINERINGSSPROJEKT FÖR INTERNATIONALISERING 

Koordineringsprojekt för internationalisering samlar och vidareutvecklar i samarbete med Utbildningsstyrelsen de goda verksamhetssätt som uppkommit i projekt som fått statsunderstöd för internationalisering. Projekten skapar nätverk för utveckling av internationell verksamhet på nationell och regional nivå. Den koordinerande organisationens utvecklingsverksamhet i syfte att stärka internationalisering kan ingå i koordineringsprojektet. 

Koordineringsprojekten för internationalisering ska fokusera på följande utvecklingsteman:  

 • Stärka kunnandet om begrepp och verksamhetssätt som berör ansvarsfull internationalisering som en del av internationaliseringen och verksamhetskulturen i skolorna. Projektet ska särskilt stödja målen för 4.7 i FN:s handlingsplan Agenda 2030 (se inledningen). 

 • Finansiering beviljas projekt vars centrala mål är att i samarbete med  Utbildningsstyrelsen utveckla Finlands verksamhet inom Unescos skolnätverk ASPnet och ambassadörsverksamhet samt projekt som stärker samarbetet kring internationell verksamhet inom svenskspråkiga skolor och inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. 

I första hand prioriteras utvecklings- och koordineringsprojekt som  

 • tar fram innovativa och kostnadseffektiva sätt som kan utnyttjas mångsidigt för att agera internationellt och globalt 

 • skapar en strategi och/eller verksamhetsmodell för internationell verksamhet inom småbarnspedagogik samt förskoleundervisning och grundläggande utbildning för anordnaren eller på lokal nivå, om en sådan inte redan existerar. 

Ansökan om statsunderstöd görs på en elektronisk ansökningsblankett. 

Ansökan görs i utbildningsanordnarens namn. Den som anges som undertecknare av ansökan ska ha namnteckningsrätt inom organisationen.

I frågor som gäller den elektroniska ansökan kan du kontakta Utbildningsstyrelsen på adressen valtionavustukset(at)oph.fi.  

För utvecklingsprojekt inom internationalisering är den sökandes självfinansieringsandel minst 20 % av budgeten som kan täckas med statsunderstöd. Inom alla projekt får de sammanlagda kostnaderna för internationella resor samt kostnader som hänför sig till informations- och kommunikationsteknologi i regel utgöra högst 50 % av de kostnader som täcks av statsunderstödet. 

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: 

 • projektets mål och verksamhet för att nå målen samt hur Agenda 2030 beaktas i projektplanen 
 • projektplanen är tydlig och genomförbar  
 • projektets samarbetsnätverk i Finland och internationellt  
 • barnens och elevernas delaktighet 
 • åtgärder för att sprida projektets resultat och produkter 
 • förändring eller förbättring som eftersträvas med projektverksamheten  
 • hur realistisk projektets kostnadskalkyl och tidtabell är 
 • om flera ansökningar är lika bra, gynnas de sökande som under de senaste fem åren inte har beviljats statsunderstöd för internationalisering. 

Utbildningsstyrelsen behandlar inte försenade ansökningar.  

Utbildningsstyrelsen meddelar besluten om statsunderstöd elektroniskt. Beslutet skickas till den adress som i den elektroniska ansökningsblanketten angetts som den sökandes officiella e-postadress. 

Besluten om statsunderstöd har publicerats 30.5.2023.

Utbildningsstyrelsen har bedömt ansökningarna och bidragsbesluten har skickats per e-post till alla ansökare.

Totalt 30 ansökningar emottogs, till ett värde på ca 650 000 euro. Tjugosex (26) projekt beviljades stöd till ett belopp av totalt 400 000 euro.