Aikuisten perusopetus koostuu kolmesta vaiheesta: lukutaitovaiheesta, alkuvaiheesta ja päättövaiheesta. Jokaisella vaiheella on oma tuntijakonsa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään hänen tarvitsemansa opinnot.

Vuodesta 2018 lähtien aikuisten perusopetukseen on sisällytetty luku- ja kirjoitustaidon koulutusta, valmistavaa opetusta sekä elementtejä kotoutumiskoulutuksesta. Edellä mainittuja koulutuksia oli aikaisemmin tarjottu erillisinä koulutuksina. Tarkoituksena on ollut selkiyttää opintoihin ohjautumista, nopeuttaa opinnoissa etenemistä sekä välttää päällekkäisyyksiä opinnoissa.

Aikuisten perusopetukseen voi osallistua sen jälkeen, kun perusopetuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettu perusopetuksen suorittaminen päättyy. Edellä mainitun perusopetuksen suorittaminen päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai viimeistään sen lukuvuoden koulutyön päättyessä sinä kalenterivuonna, jona oppilas täyttää 17 vuotta. Oppivelvollisuuslain 5 §:n mukaan oppivelvollinen, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat opinnot, mutta jolta puuttuu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen suorittamiseksi riittävä suomen tai ruotsin kielen taito, voi suorittaa oppivelvollisuutta osallistumalla aikuisten perusopetukseen.