Käsityön opetus pitää sisällään sekä teknisen että tekstiilityön työtavat, oppimisympäristöt ja materiaalit. Täältä löydät ohjeita käsityön tuntijakoon ja valinnaisten aineiden tarjoamiseen.

Kuvituskuva puualan opiskelusta

 

Perusopetuslaki (628/1998) määrittää käsityön perusopetuksessa opetettavaksi kaikille yhteiseksi oppiaineeksi.

Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden mukaan käsityö on yksi yhtenäinen oppiaine kuten muutkin taide- ja taitoaineet. Siihen ei sisälly eri oppimääriä eivätkä oppilaat tee valintaa käsityön työtapojen kesken. Opetusta ja opiskelua ohjaavat kaikille yhteisen oppiaineen, käsityön tavoitteet ja niihin liittyvät keskeiset, paikallisesti täsmennetyt sisällöt. Opetuksessa käytetään sekä teknisen työn että tekstiilityön työtapoja, oppimisympäristöjä ja materiaaleja.

Mikäli opetuksen järjestäjä päättää osoittaa käsityö-oppiaineeseen tunteja tuntijakoon sisältyvistä taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista (6 vvt + 5 vvt), tunnit ovat osa yhteisen käsityö-oppiaineen opiskelua.

Opetuksen järjestäjä voi tarjota käsityön työtapoja painottavaa opetusta tuntijakoon sisältyvistä valinnaisten aineiden tunneista (9 vvt). Tarjottavan valinnaisen aineen nimi voi olla esimerkiksi tekninen työ, teknologia, tekstiilityö, muoti, design tai muu vastaava. Tässä on huomioitava, että valinnaiset aineet ovat eri asia kuin taide- ja taitoaineen käsityön valinnaiset tunnit.