Kotitalouden oppiainetta voidaan opettaa jo luokanopetuksessa alemmilla vuosiluokilla. Tällöin noudatetaan kotitalouden 7-9 -vuosiluokkien oppimäärän opetussuunnitelman perusteita, joita sovelletaan oppilaiden ikä ja edellytykset huomioon ottaen. Tämän aineiston tarkoituksena on antaa tietoa kotitalouden oppimisjatkumosta ja tukea opetuksen suunnittelua ja toteutusta.

Kotitalousopetuksen jatkumossa oppimisen kumulatiivisuus kuvataan oppimishaasteiden kasvuna  ja pedagogiikan painopisteiden muuttumisena. Oppijan suhde kotiin, kotitalouden toimintaympäristöön ja viiteryhmiin kuvataan muuttuvina oppimisen eri siirtymävaiheissa. Tavoitteena on rohkaista tutustumisen, harjoittelun, soveltamisen ja kokeilemisen keinoin kasvattamaan itseohjautuvuutta ja luovuutta. Vastuullinen toiminta ja vähittäinen itsenäiseen vastuunottoon kasvaminen edellyttää eri ikäkausille sopivia oppimistehtävinä. Oppimisympäristön valinnassa keskeistä on kotitalousopetukselle tunnusomainen toiminnallisuus.

jatkumo, kotitalous