Hyppää pääsisältöön

Kotitalous perusopetuksessa


Kotitalous on monipuolinen ja toiminnallinen arjen hallintaan opettava taide- ja taitoaine, jolla on myös yhteiskunnallinen merkitys. Kotitalousopetus kehittää käytännön toimintataitoja, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä tehdä kestäviä valintoja sekä kykyä soveltaa osaamista arkielämän tilanteissa.

Opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden kotitaloudelliselle osaamiselle ja tuetaan kasvua kodin arjen perusedellytyksiä ylläpitäviksi kuluttajiksi, huoltapitäviksi lähimmäisiksi sekä perheen, kodin ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi.

Tutustu aiheeseen lisää sosiaalisessa mediassa! Lisätietoa saat aihetunnisteilla: #S1ruokaosaaminenjaruokakulttuuri, #2asuminenjayhdessäeläminen, #3kuluttajajatalousosaaminenkodissa.

Kotitalous oppiaineena

Kotitalouden opetuksen oppimisjatkumo varhaiskasvatuksesta yläkouluun

Kotitalouden opetuksen oppimisjatkumo varhaiskasvatuksesta yläkouluun

Kotitalousopetusta voidaan tarjota jo alemmilla vuosiluokilla. Sivulta löydät tietoa oppimisjatkumon suunnittelun ja toteutuksen tueksi.

Kotitaloudelle ominaiset työtavat ja oppimisympäristöt

Kotitaloudelle ominaiset työtavat ja oppimisympäristöt

Kotitalouden oppimisympäristöksi soveltuvat vuorovaikutukseen, toiminnallisuuteen ja osallisuuteen aktivoivat tilat. Työtavoissa korostuvat käytännön toimintataidot, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä tiedonhallintataidot.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kotitaloudessa

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kotitaloudessa

Kotitalouden oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on toiminnallisuus ja oppilaan oman toiminnan ohjauksen eli itseohjautuvuuden asteittainen lisääntyminen.

Yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa

Yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa

Artikkelissa pohditaan yhteistyön merkitystä ja toteuttamismahdollisuuksia sekä kuvataan muutamia esimerkkejä, jotka keskittyvät yhteistyöhön eri aineiden kanssa.

Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri

Ruokaosaaminen viittaa niin suunnittelun, toteutuksen kuin omien valintojen pohtimisen taitoihin. Opetushallituksen ja maa- ja metsätalousministeriön tuottama Ruokataju -materiaali tukee sisältöalueen S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri käyttöönottoa.

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen

Asuminen ja yhdessä eläminen ovat kotitalousopetuksen perusta ja päämäärä. Opetushallitus on tuottanut yhteistyössä kotitalousopetuksen foorumin kanssa tukimateriaalia sisältöalueen S2 Asuminen ja yhdessä eläminen käyttöönottoon.

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa

Kuluttajuus on arjessa vahvasti läsnä esimerkiksi ostamisessa, asumisessa ja liikkumisessa. Yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa tuotettu tukimateriaali auttaa sisältöalueen S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa käyttöönotossa, ja tarjoaa paikalliseen ideoita monialaisen opetuksen toteuttamiseen.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

Ruokakasvatusteema paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön

Ruokakasvatusteema paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön

Ruokakasvatus on teemana laaja-alainen ja monipuolinen, ja sen tavoitteisiin kuuluu muun muassa terveellisten ravitsemustottumusten omaksuminen, ruoan arvostaminen sekä ruoan yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointiin liittyvän yhteyden ymmärtäminen. Ruokakasvatus on yksi koulun tärkeistä tehtävistä.

Verkkomateriaaleja kotitalouden opetuksen tueksi

Verkkomateriaaleja kotitalouden opetuksen tueksi

Täältä löydät materiaaleja teemoiteltuna kotitalouden sisältöalueiden mukaan.

Artikkeli koulupäivän rakenteen suunnittelun tueksi

Artikkeli koulupäivän rakenteen suunnittelun tueksi

Miten opettaja suunnittelee oppilaan koulupäivän rakennetta, joka tukee myös pedagogisesti mielekästä opetusta poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä? Artikkelissa ehdotetaan ratkaisuja koulupäivän suunnitteluun.

Kotitalouden arviointi perusopetuksessa ja päättöarvioinnin tukimateriaali

Kotitalouden päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali

Kotitalouden päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali

Päättöarvioinnin kriteerit ovat kuvauksia arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavasta osaamisen tasosta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan. Lisäksi sivulle on koottu tukimateriaalia kuvataiteen opetuksen ja arvioinnin toteuttamisen tueksi.

Taide- ja taitoaineiden tuntijako ja oppimäärien arviointi

Taide- ja taitoaineiden tuntijako ja oppimäärien arviointi

Kaikille oppilaille yhteisiä taide- ja taitoaineita ovat musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous. Tutustu taide- ja taitoaineiden tuntijaon esimerkkeihin ja taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointiin.

Valinnaiset aineet ja valinnaisten aineiden arviointi perusopetuksessa

Valinnaiset aineet ja valinnaisten aineiden arviointi perusopetuksessa

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaiset aineet ovat eri asia kuin taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit.

Oppimisen arviointi

Oppimisen arviointi

Arviointi ohjaa ja kannustaa. Kysymykset miksi, miten ja mitä, sekä kuka arvioi, avaavat arvioinnin tarkoitusta.