Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta.
Kukin oppiaine rakentaa osaamista oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä hyödyntäen. Oppilaille annettava palaute sekä oppimisen ohjaus ja tuki vaikuttavat asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia. Yhteisenä tavoitteena on opetuksen keinoin tukea oppilaan kasvamista demokraattisen yhteiskunnan jäseneksi ja kestävän elämäntavan toteuttajaksi. (POPS2014, 20).

Teksti on kirjoitettu teoksen Kirja käsityöstä. Luokkien 1-7 käsityönopetus. (PS-kustannus. ISBN 978-952-451-793-5) pohjata. Huovila Riitta, Hintsa Tiia, Säilä Johanna ja Rautio Riitta.
Kuvassa oppilaat ovat keräämässä luonnonmateriaaleja  tulevan työnsä suunnittelua ja pinnan kuviointia varten
Oppilaat keräämässä luonnonmateriaaleja tulevan työnsä suunnittelua ja pinnan kuviointia varten.

Laaja-alaisesta osaamisesta käsityön tekijä saa onnistumisen ja tyytyväisyyden kokemuksia, jotka tukevat oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämänhallinnan kehittymistä. Omasta työstä saatu positiivinen palaute kohottaa itsetuntoa ja antaa rohkeutta omien ideoiden kehittämiselle. Opetuksen tulee antaa oppilaalle mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa työtään niin että tekeminen ja sen tulokset tukevat hänen kasvuaan ihmisenä. Myös työskentelyssä korostuva yhteistoiminnallisuus sekä vastuun kantaminen työskentelystä ja yhteisestä työskentely-ympäristöstä vahvistavat kasvun suuntaa (Huovila, R., Hintsa, T., Säilä, J & Rautio, R. 2018).

Oppiaineena käsityö tarjoaa konkreettisia sisältöjä ja oppimisen tilanteita jokaiselle laaja-alaisen osaamisen osa-alueelle. Alla tavoitteita avataan käsityön näkökulmasta.

Laaja-alainen opetus käsityössä toteutuu mm. erilaisten vierailujen kautta. Kuvassa oppilaat vierailevat käsityön Taito-keskuksessa.
Kuvassa oppilaat vierailulla Taitokeskuksessa

Käsityö tukee oppilasta ymmärtämään kulttuuri-identiteettiä ja kulttuurista maailmaa, jotka konkretisoituvat valmistettavissa esineissä.