Zoomi - sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanke toimi koordinoivana hankkeena opetus- ja kulttuuriministeriön Sujuvat siirtymät -osiossa. Se toteutettiin Opetushallituksen ja Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto Saku ry:n yhteistyönä ajalla 1.8.2015–30.4.2019. Hanketta rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Zoomi -hankkeen toiminta ja tulokset

Hanke tuki, ohjasi ja verkotti sekä valtakunnallisesta osiosta että alueosioista rahoitettavia hankkeita. Lisäksi edistettiin hanketoimijoiden yhteistyötä, toimintamallien juurtumista käytäntöön ja toiminnan valtakunnallista vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta vahvistettiin muun muassa hyödyntämällä samaan teemaan liittyvien valtionavustushankkeiden - esimerkiksi Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman – käytännön toimintamalleja, kehittämisosaamista sekä tehostamisohjelman tutkimustuloksia. Näin mahdollistettiin valtakunnallisena yhteistyönä nuorisotakuun/koulutustakuun mahdollisimman tehokas toteutuminen ja ehkäistiin nuorten syrjäytymistä koulutuksesta ja yhteiskunnasta.

Hanke tuki koulutuspolun varmentamiseen liittyviä kansallisia toimenpiteitä ja edisti opiskelijoiden tukeen ja ohjaukseen liittyvien moniammatillisten toimintamallien kehittämistyötä. Koulutuksen keskeyttäneillä/ ulkopuolelle jääneillä nuorilla on usein monenlaisia haasteita. Zoomi-hanke selvitti ja tunnisti yhdessä hanketoimijoiden sekä koulutuksen järjestäjien kanssa keskeisiä haaste- ja ongelmakohtia (mm. nivelvaiheet, ohjausyhteistyön kehittäminen ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen välillä ja työelämäyhteistyö). Hankkeen aikana julkaistiin selvityksiä hankeverkoston sekä koulutuksen järjestäjien työn tueksi. Zoomi-hanke hyödynsi aikaisemmin tuotettuja hyviä malleja sekä jatkokehitti erilaisia toimintatapoja ratkaisuiksi siirtymien haastekohtiin. Tavoitteena oli nostaa valtakunnallisesti esille toimivia ja joustavia siirtymämalleja niin koulutuksesta toiseen kuin koulutuksesta työelämään siirtymisen sujuvoittamiseksi.

Zoomi - sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanke toimi tiedon välittäjänä opetus- ja kulttuuriministeriön, rahoittavan ELY-keskuksen ja hankkeiden välillä. Hanke tuotti Sujuvat siirtymät -kokonaisuuden toteutuksesta ja tuloksista ajantasaista tiivistettyä tietoa sekä ministeriön että rahoittajan edustajille. Opetushallitus vastasi hankkeen ja järjestettyjen tilaisuuksien ja tapahtumien kokonaisvaltaisesta toteutumisesta tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti, hankkeen raportoinnista rahoittajalle, selvitysten laatimisesta sekä tarvittaessa kilpailuttamisesta.

SAKU ry:n päätavoitteisiin kuului Zoomi-hankkeen aikana koordinoitavien hankkeiden hyvien käytäntöjen kokoaminen sekä työpajojen toteuttaminen hanketoimijoille kehitystuen lisäksi. Tämän lisäksi SAKU ry:n hyödynsi Belgiassa kehitettyä ESR-hankkeiden arviointiin kehitettyä arviointimallia hyvien käytäntöjen arvioinnissa. SAKU ry myös osallistui Zoomi-hankkeen tapahtumien, valtakunnallisten ja alueellisten seminaarien suunnitteluun, organisointiin ja toteutukseen. Zoomin aikana arvioitiin hanketyöpajoissa yhteensä 59 hyvää käytäntöä ja asiantuntija-arvioinneissa 50 hyvää käytäntöä. Yhteensä Zoomin aikana pidettiin 14 hankkeiden hyvien käytäntöjen pajaa ja neljä asiantuntija-arviointia. Koordinoiduilta hankkeilta on kerätty hyviä käytäntöjä systemaattisesti hyödyntämällä Arjen arkki -sivustolta löytyvää menetelmäpankkia (www.arjenarkki.fi/menetelmapankki).
 

ZOOMI on kuulunut Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman

-toimintalinjaan "4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen"

⇒erityistavoitteeseen "9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa
    tukevien palveluiden parantaminen"

⇒toimenpidekokonaisuuteen ”Osuvaa osaamista”

⇒osioon ”Sujuvat siirtymät”

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Tiina Kärkkäinen, Opetushallitus
puh. 029 533 1709, tiina.karkkainen [at] oph.fi

Opetusneuvos Jouni Järvinen, Opetushallitus
puh. 029 533 1693, jouni.jarvinen [at] oph.fi

Assistentti Emmi Kailasvuo, Opetushallitus
puh. 029 533 1820, emmi.kailasvuo [at] oph.fi

Verkostokoordinaattori Maria Käkelä, SAKU ry
puh.0500 830 710, maria.kakela [at] sakury.net