Osallisuus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tarkoittaa sitä, että lapsi on osa ryhmää ja yhteisöä sekä siinä tapahtuvaa vuorovaikutusta lapsen omista lähtökohdista käsin. Lapsilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä liittyviin asioihin sekä tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Lasten osallisuuden tukeminen vaatii tietoisia tekoja sekä henkilöstön ohjausta ja tukea.

Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet korostavat lapsilähtöistä pedagogiikkaa ja arvoperustaa, joissa korostuvat lasten osallisuus ja heidän näkemysten ja mielipiteiden arvostaminen, kuuleminen ja huomioiminen. Pedagogisen toiminnan tulee avata lapsille mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen omassa ryhmässään. Lapsen osallisuuden mahdollistaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aktiivinen, läsnäoleva henkilöstö, joka tarttuu lasten aloitteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin toiminnan lähtökohtana ja kehittää monipuolista oppimisympäristöä mahdollistamaan lapsen innostuminen monipuoliseen tekemiseen ja itsensä ilmaisemiseen. Osallisuus ei koskaan tarkoita henkilöstön vetäytymistä toiminnasta. Lasten osallisuuden mahdollistaminen innostaa ja toisaalta se saattaa haastaa tarkastelemaan pedagogista toimintaa ja pohtimaan työn tekemisen tapoja uudesta näkökulmasta. 

Päivitetyillä viidellä videoluennolla syvennytään osallisuuden pedagogiikkaan muun muassa inklusiivisuuden, pedagogisen dokumentoinnin, moninaisuuden ja johtamisen näkökulmista. Videoluentoja ja niiden materiaaleja voit hyödyntää itsenäisesti tai yhdessä kehittämisen, arvioinnin ja suunnittelun sekä yhteisen keskustelun ja pohdinnan tukena. Materiaalin on tarkoitus toimia alustuksena ja keskustelun herättäjänä, jonka jälkeen jatkokehittämistä tehdään paikallisesti.