Senaste nyheter

Nyheter

Serviceadressen för frågor om coronasituationen och effekterna av Rysslands attack mot Ukraina tas ur bruk

E-postadressen info(at)oph.fi som använts av Utbildningsstyrelsen för att informera om de senaste årens undantagssituationer används inte längre. Serviceadressen har varit i bruk för frågor som gäller småbarnspedagogiken och utbildningen under coronapandemin och efter Rysslands attack mot Ukraina. Du kan kontakta oss på våra permanenta serviceadresser. Meddelanden till serviceadresserna besvaras av våra sakkunniga inom olika områden.
Nyheter

De reviderade Kriterierna för god handledning för den grundläggande utbildningen och andra stadiet har publicerats

Syftet med Kriterierna för god handledning är att stödja kvaliteten på och likvärdigheten inom handledningen för barn och unga samt att beakta den ökade betydelsen av handledning till följd av den utvidgade läroplikten. De reviderade kriterierna har utarbetats som en rekommendation för handledningen inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Målet för de nationella kriterierna är att säkerställa att barn och unga på lika grunder har tillgång till handledning, oberoende av boningsort eller omständigheter.
Nyheter

Den regionala jämlikheten när det kommer till internationalisering behöver fortsättningsvis förbättras

Jämlik internationalisering förverkligas ännu inte i tillräckligt hög grad i Finland. I synnerhet små kommuner på landsbygden hamnar lätt helt utanför. Det är dock viktigt att alla finländare har lika möjligheter till internationalisering. Erfarenheter av internationalisering ger såväl individer som organisationer bättre möjligheter att utvecklas och verka i dagens globala värld. Utbildningsstyrelsen stöder internationalisering inom småbarnspedagogik och utbildning med bland annat olika finansieringsprogram, utbildningar, nätverk och informationstillfällen.
Nyheter

Webbsidan för att förebygga mobbning, trakasserier, diskriminering och våld finns nu i sin helhet på svenska

Materialet för att förebygga mobbning, trakasserier, diskriminering och våld har nu publicerats också på svenska på vår webbplats. Webbsidan innehåller mångsidigt material och den är avsedd för professionella som jobbar med allt från småbarnspedagogik till andra stadiets utbildningar.
Nyheter

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen har uppdaterats i syfte att förebygga och minska skolfrånvaro

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för de kapitels del som gäller skolornas verksamhetskultur och ingripande vid skolfrånvaro. Grunderna har uppdaterats för att motsvara revideringen av lagen om grundläggande utbildning som träder i kraft i början av augusti 2023. De uppdaterade grunderna är även en del av utvecklingen och etableringen av den nationella modellen för engagerande arbete i skolgemenskapen inom den grundläggande utbildningen.
Nyheter

Hjälp med bedömningen – fortbildningen i bedömning våren 2023 inleds

Utbildningsstyrelsen ordnar avgiftsfri fortbildningen om bedömningen av elevens lärande och kunnande för lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen samt andra som är intresserade av bedömning. Det finns fortfarande gott om plats i vårens fortbildningar. Anmälning senast en vecka i förväg.
Nyheter

År 2022 betjänade vi våra kunder under ett år som präglades av förändring – läs om våra tjänster förklarade i siffror

Utbildningsstyrelsen erbjuder tjänster för utbildningsaktörer, yrkesverksamma inom utbildningssektorn och elever och studerande, som säkerställer kompetensutvecklingen i Finland. Lägesbilden om tjänsterna som nu publiceras för första gången beskriver Utbildningsstyrelsens helhet av tjänster med hjälp av siffrorna från 2022.
Nyheter

Europaåret för ungdomar 2022 uppmuntrade unga att påverka på sitt eget sätt och lyfte fram det viktiga arbete som görs för ungdomars deltagande

I Finland var huvudmålen för temaåret att marknadsföra de möjligheter som EU-programmen erbjuder unga, att stödja och främja ungdomars deltagande samt att lyfta fram och främja ungdomsarbetarnas roll och expertis.
Nyheter

De reviderade Kriterierna för god handledning för den grundläggande utbildningen och andra stadiet publiceras i mars

Syftet med Kriterierna för god handledning är att stödja kvaliteten på och likvärdigheten inom handledningen för barn och unga samt att beakta den ökade betydelsen av handledning till följd av den utvidgade läroplikten. De förnyade kriterierna som publiceras i mars 2023 har utarbetats för att vara ett redskap i vardagen och en rekommendation för handledningen i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Målet för de nationella kriterierna är att säkerställa att barnen och de unga på lika grunder har tillgång till handledning oberoende av boningsort eller omständigheter.
Nyheter

Stöd till personer som flytt kriget i Ukraina ur Utbildningsstyrelsens finansieringsprogram för internationell verksamhet

Utbildningsstyrelsen erbjöd år 2022 genom sina finansieringsprogram för internationell verksamhet stöd till olika utbildningssektorer för bland annat studiemöjligheter och stipendium till ukrainare som flytt till Finland efter Rysslands attack. Stödet fortsätter inom flera program år 2023.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen meddelade om åtgärder till följd av avgörandet om stöd för lärande

Utbildningsstyrelsen har meddelat om åtgärder som vidtas till följd av riksdagens biträdande justitieombudsmans beslut om ett klagomål gällande särskilt stöd från Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ.
Nyheter

Ny finansieringsomgång öppnar för högskolorna – programmet stärker samarbetet inom utbildning mellan Finland och länder under utveckling

Inom det nya programmet Higher Education Partnership ligger fokus på likvärdigt partnerskap mellan de deltagande högskolorna. Med programmet för utvecklingssamarbete stöds även samarbete och mobilitet för den administrativa personalen, lärare och studerande.
Nyheter

Undervisningen i det andra inhemska språket i skolorna stärks – statsunderstöd kan nu sökas

Statsminister Sanna Marins regering lanserade år 2022 Utvecklingsprogrammet för det andra inhemska språket i syfte att stärka undervisningen i det andra inhemska språket. Utbildningsstyrelsen ansvarar för genomförandet av programmet. Inom utvecklingsprogrammet är det nu möjligt att söka statsunderstöd avsett för utvidgning av undervisningen i A1-svenska.
Nyheter

Drygt 8 000 studerande påbörjade Hux-utbildning vid starten på höstterminen

Enligt statistiken i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen deltog under höstterminen ca 8 060 studerande i Hux-utbildningen, som startade i augusti 2022. Den nya utbildningen som handleder för examensutbildning kombinerar de tidigare utbildningsformerna påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen, s.k. årskurs 10, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning.
Nyheter

Det finns fortsättningsvis skäl att målmedvetet leda och utveckla Utbildningsstyrelsens användning av resultatmål

Vi har beställt en extern utvärdering av hur vi lyckats med att uppnå våra resultatmål, för att få synpunkter och idéer för utvecklingen av vår verksamhet. Utvärderingen bidrar med utvecklingsförslag...
Nyheter

Ett åtgärdsprogram till stöd för elever med invandrarbakgrund har inletts i samarbete av undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen har inlett ett åtgärdsprogram för att stödja inlärnings- och skolgångsfärdigheterna hos elever med invandrarbakgrund. Programmet genomförs under åren 2022–2026 och riktas särskilt till elever i årskurs 7–9. Målet för åtgärdsprogrammet är att förbättra beredskapen inom skolsystemet för att ta hand om i synnerhet de ungdomar som kommer till Finland först i högstadieåldern och vars tidigare utbildningsbakgrund är mycket begränsad.
Nyheter

För närvarande deltar ungefär 9 000 ukrainare i småbarnspedagogik och utbildning – svårt för kommunerna att bedöma effekterna av erhållandet av hemkommun 

Ungefär 9 000 ukrainare deltog i småbarnspedagogik och utbildning i januari 2023. Många ukrainare som kommit till Finland har snart möjlighet att ansöka om en hemkommun, vilket kan innebära en ökning i antalet ukrainare inom småbarnspedagogiken och utbildningen.
Nyheter

Nya webbsidor erbjuder information och nytt undervisningsmaterial om barnets rättigheter

Det är viktigt att vi alla känner till barnets rättigheter, för att de ska förverkligas i barn och ungas liv. Utbildningsstyrelsens nya webbsidor samlar information om barnets rättigheter och nytt undervisningsmaterial för småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och andra stadiet som utarbetats tillsammans med lärare.
Nyheter

Digital säkerhetskompetens och hållbarhetskompetens kännetecknar framtidens arbetsliv

Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen ökar behovet av digital kompetens inom olika yrken i framtiden. Grundläggande digitala färdigheter är inte längre tillräckliga inom något yrke, men störst är kraven på kunnande inom digital säkerhet. Den gröna övergången innebär för sin del ett ökat behov av kompetens inom hållbarhetsverksamhet. Det här framgår av Utbildningsstyrelsens nya prognosrapport.
Nyheter

Det förnyade registret över auktoriserade translatorer hjälper dig att hitta en translator för olika situationer

Utbildningsstyrelsen för ett register över auktoriserade translatorer. Registret har nu förnyats och gör det smidigare för kunden och den auktoriserade translatorn att hitta varandra. Kunden kan med hjälp av sökmotorn söka efter en lämplig translator i registret och kontakta translatorn direkt med kontaktblanketten.