Senaste nyheter

Nyheter

Hur skulle tjänsten Oph.fi stöda ditt arbete bäst – hjälp oss med utvecklingen genom att besvara enkäten

Vid Utbildningsstyrelsen har vi gjort små ändringar på vår webbplats, vars syfte är att göra det lättare att hitta information och göra det smidigare att uträtta ärenden. Berätta för oss hur vi har lyckats och besvara enkäten senast den 12.6.
Nyheter

Under superveckan för yrkesutbildningen lyfter man fram individuella studievägar och arbetslivsorienterad utbildning

Superveckan för yrkesutbildningen firas den 16–20 maj. Under samma vecka ordnas både Europeiska veckan för yrkesskicklighet och det nationella evenemanget Mästare 2022. Målet med bägge evenemangen är att påminna om yrkesutbildningens betydelse i samhället och öka kännedomen om yrkesutbildningen.
Nyheter

Samarbete med högskolor motiverar de gymnasiestuderande och breddar gymnasiernas studieutbud

Med en enkätundersökning som genomfördes våren 2021 kartlades gymnasierektorernas synpunkter på vilka möjligheter, utmaningar, lösningar och stödbehov som är förknippade med gymnasiernas samarbete med...
Nyheter

Skolornas arbetstider och lov läsåret 2022–2023

I så gott som alla grundskolor inleds läsåret 2022─2023 under vecka 32, i de flesta fall den 10 augusti 2022. Skolåret avslutas lördagen den 3 juni 2023. De flesta kommuner har på sina webbplatser...
Nyheter

Anvisningarna för gymnasiediplom har uppdaterats – Utbildningsstyrelsen förbereder för närvarande arbetet med att utveckla gymnasiediplomen

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat anvisningarna för gymnasiediplomen så att de motsvarar Grunderna för gymnasiets läroplan 2019. De nya anvisningarna är avsedda för studerande som har inlett sina gymnasiestudier efter 1.8.2021. Utbildningsstyrelsen utarbetar för närvarande på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet en plan för att utveckla gymnasiediplomen.
Nyheter

Samlad information om studiemöjligheterna för personer som flytt från Ukraina

Utbildningsstyrelsen har öppnat en webbplats där man samlar information om vilka möjligheter till studier och forskning som högskolorna erbjuder personer som har tvingats avbryta studier eller akademiskt arbete i Ukraina på grund av kriget. Sidan finns på adressen www.studyinfinland.fi/ukraine.
Nyheter

Förståelse för grunderna i dataekonomi är en del av den digitala bildningen – Digiprofiltest för elever och studerande har publicerats

Det är en del av den digitala bildningen att vi förstår dataekonomi och vilka uppgifter som samlas in då vi rör oss på nätet. Barn och unga har rätt att lära sig förstå hur dataekonomin påverkar både...
Nyheter

Nya anvisningar för projekt inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren för att stödja personer som är på flykt undan kriget i Ukraina

Europeiska kommissionen har publicerat preciserade anvisningar för projekt inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren gällande stöd för personer som flytt från Ukraina på grund av Rysslands attack. Det är möjligt att anpassa projektverksamheten inom ramen för programreglerna.
Nyheter

Konferens med fokus på svenskspråkig utbildning arrangeras 17.5

I maj arrangeras konferensen Den svenska utbildningsvägen i fokus. Konferensen är en fortsättning på utredningen om den svenskspråkiga utbildningen i Finland som publicerades 2021. Tillfället är också en första uppföljning av de åtgärdsförslag som presenteras i rapporten. Vi önskar alla som är engagerade i den svenskspråkiga utbildningen varmt välkomna med.
Nyheter

Digitaliseringen medför att kopieringen av tryckta publikationer och digitala material minskar vid yrkesläroanstalterna

Kopiosto och Utbildningsstyrelsen kartlade hösten 2021 i vilken mån tryckta publikationer och nätmaterial kopieras och delas vid yrkesläroanstalter och vuxenutbildningscentraler. Vid...
Nyheter

Eurydice-rapport: Stödet från statsmakten för att främja jämlikheten inom högskoleutbildningen är starkare i Finland än i de europeiska länderna i snitt

Verksamhet för att främja inklusion är en viktig del av den europeiska högskoleutbildningen och de nationella finländska riktlinjerna och författningarna stöder den här verksamheten bättre än i de europeiska länderna i genomsnitt. Det här framgår av en färsk EU-rapport. I Finland har man utarbetat en tillgänglighetsplan för högskoleutbildningen och det finns möjlighet till flexibilitet både i fråga om studerandeantagningen och studierna. Det finns ändå utrymme för att förbättra personalens kunnande om jämlikhet när det gäller handledning, rådgivning och stöd för de studerande.
Nyheter

De bästa eTwinning-projekten år 2021 betonade interaktion och gemenskapsfrämjande verksamhetssätt

Som bästa finländska eTwinning-projekt år 2021 belönades projektet ”A wonderful journey”vid Lapin koulutuskeskus och projektet ”Developing English Communicative Competence through Creative Methods” vid Oriveden yhteiskoulu. Gemensamt för de bästa projekten är utöver en lyckad projektförvaltning också att de har framhävt betydelsen av gemenskap och samhörighet och att göra saker tillsammans. Det här har haft en särskilt stor betydelse under pandemitiden.
Nyheter

Färsk statistik: Coronapandemin påverkar fortfarande den internationella mobiliteten vid läroanstalter på andra stadiet

Antalet studerande och personal som deltar i internationell mobilitet vid gymnasierna och inom yrkesutbildningen har fortfarande minskat till följd av coronapandemin. Det här framgår av den senaste statistiken från Utbildningsstyrelsen. Den internationella verksamheten vid läroanstalterna har under coronapandemin i huvudsak genomförts virtuellt. En ny form av internationalisering är verksamhet som kombinerar både fysisk och virtuell mobilitet, och den här typen av flerformsmobilitet har nu också statistikförts inom yrkesutbildningen.
Nyheter

Kriterierna för god handledning förnyas

Syftet med kriterierna för god handledning är att stödja kvaliteten på och jämlikheten inom handledningen för barn och unga samt att beakta att handledningen får en allt större betydelse till följd av den utvidgade läroplikten. Kriterierna utarbetas som ett verktyg i vardagen för handledningen inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen.
Nyheter

Statsunderstöd utlyses för att främja skolornas demokrati- och människorättsfostran

Rysslands attack mot Ukraina påminner oss om att det just nu är viktigare än någonsin att respektera de mänskliga rättigheterna och värna om demokratin. Det är mer aktuellt än tidigare att i skolorna...
Nyheter

Nytt stödmaterial för att stödja lärandet för barn och unga som flytt från Ukraina

Vi har kompletterat våra stödmaterial som berör Rysslands attack mot Ukraina med en ny helhet som tar fasta på hur man i Finland kan stödja dem som har flytt undan kriget i Ukraina.
Nyheter

På Datainsamlingar.fi sammanställs information om coronaepidemin och kommande enkäter för utbildningssektorn

På sidan Lägesöversikt över coronatiden och datainsamlingar hittar du alla datainsamlingar som berör coronaepidemin på ett ställe. Sidan är en del av tjänsten Datainsamlingar.fi där man samlar alla enkäter som planerats för undervisningsväsendet samt information om material som tagits fram utifrån dem.
Nyheter

Projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren har möjlighet att stödja dem som flytt undan kriget i Ukraina

Europeiska unionen erbjuder projektaktörerna inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren möjligheter att stödja ukrainare som flytt undan kriget och som lider av kriget.
Nyheter

Nytt stödmaterial för att behandla krisen i Ukraina

Utbildningsstyrelsen har publicerat nytt stödmaterial för att behandla krisen i Ukraina inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt inom utbildningen på andra stadiet, den grundläggande konstundervisningen och det fria bildningsarbetet.
Nyheter

Under luppen: Hurdant kunnande behövs år 2035?

Sakkunniga inom arbetslivet och utbildningssektorn som medverkar i Prognostiseringsforum för kunnande (PFK) har beräknat vilka behov av kunnande det kommer att finnas i arbetslivet i framtiden. I den här artikeln granskas de tio viktigaste kunskaperna som lyftes fram.