Senaste nyheter

Nyheter

Enkäten Hälsa i skolan 2023: Skolorna och läroanstalterna har insyn i barns och ungas välbefinnande

Enligt resultaten av den senaste Hälsa i skolan-enkäten mår största delen av barn och unga bra. Samtidigt belastas välbefinnandet hos en del elever och studerande av flera faktorer, såsom upplevelser av mobbning och trakasserier och svårigheter med att hitta sin egen plats i skolgemenskapen. Skolans verksamhetskultur och tillvägagångssätt samt varje vuxen persons agerande är av stor betydelse för främjandet av välbefinnandet hos barn och unga.
Nyheter

Graden av planering av jämställdhet och likabehandling vid läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet varierar

Minimikraven för planeringen av jämställdhet och likabehandling uppfylls i olika grad vid läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet. Enligt Utbildningsstyrelsens enkät har hälften av läroanstalterna planer som utarbetats i enlighet med jämställdhets- och diskrimineringslagen.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen går med i Koordination av barns, ungas och familjers delaktighet (ESF+)

Koordination av barns, ungas och familjers delaktighet, som genomförs av SOS Barnbyar, Nuorten Akatemia och Utbildningsstyrelsen, stöder utvecklingsprojekt inom Europeiska socialfondens (ESF+) särskilda mål 4.3 inom teman för delaktighet, jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Utbildningsstyrelsen stärker sakkunskapen inom samordning i synnerhet inom frågor gällande fostran och undervisning. Finansieringsansökan för riksomfattande projekt öppnas i oktober.
Nyheter

Education at a Glance: Yrkesutbildning mer populärt i Finland än i OECD-länderna

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har publicerat sin årliga indikatorpublikation som jämför utbildningssystem, Education at a Glance (EAG). I publikationen för 2023 ligger fokus på yrkesutbildning. Granskningen gällde huvudsakligen år 2021.
Nyheter

Låt oss hjälpa barn och unga att tryggt komma fram – bekanta dig med trafiksäkerhetsveckans material

Den nationella trafiksäkerhetsveckan ordnas igen den 11–15 september 2023. I år är temat säkert framme – både hemma, i skolan och på hobbyer. Trafikskyddet och Utbildningsstyrelsen påminner om att det är viktigt att regelbundet året runt lyfta fram trafiksäkerheten i undervisningen.
Nyheter

Under luppen: Vilka är trenderna för personalens kunnande inom småbarnspedagogik?

Vilket slags kunnande krävs av lärare inom småbarnspedagogik och ledningen av småbarnspedagogik idag och i framtiden? I vår serie Under luppen granskas trenderna inom kunnandet utgående från två olika material: enkäten om behov av kunnande som genomfördes inom Prognostiseringsforum för kunnande och arbets- och näringsbyråernas arbetsplatsannonser.
Nyheter

Det flerspråkiga läromedlet i samhällsorientering förnyas och blir en lärplattform

Utbildningsstyrelsen och Finlands Flyktinghjälp uppdaterar den finskspråkiga läroboken i samhällsorientering avsedd för vuxna som flyttat till Finland. Uppdateringen utförs inom ett gemensamt projekt som startade under sommaren. I samband med uppdateringen skapas en lärplattform av materialet. Syftet med det enhetliga och tillgängliga nätmaterialet är att hjälpa kommunerna genomföra likvärdig samhällsorientering och genom detta underlätta integrationen i samhället för vuxna som flyttat till Finland.
Nyheter

Ny webbplatshelhet om samarbete mellan rådgivningsbyråerna och småbarnspedagogiken till stöd för barnets välbefinnande

Utbildningsstyrelsen har sammanställt information till stöd för sektorsövergripande samarbete och hänvisning till tjänster inom småbarnspedagogiken på sin webbplats. Materialet finns för närvarande endast på finska, den svenska versionen av webbplatshelheten uppdateras under hösten. Med hjälp av materialet på webbplatsen kan personer som arbetar med barn och familjer även fördjupa sig i målen för småbarnspedagogiken samt pedagogiken och stödet för barnet inom småbarnspedagogiken. Avsikten är att garantera att vårdnadshavarna har tillgång till mångsidig information om småbarnspedagogiken, till exempel när de överväger att låta sitt barn börja i småbarnspedagogik.
Nyheter

Covid-19 är nu en smittsam sjukdom som ska övervakas – rekommendationerna om särskilda undervisningsarrangemang för medlemmar av riskgrupper har upphört att gälla

Statsrådet har godkänt en förordningsändring som innebär att covid-19 inte längre är en allmänfarlig smittsam sjukdom. I fortsättningen klassas covid-19 som en smittsam sjukdom som ska övervakas...
Nyheter

Studieinfo utvecklas och blir en utbildningsportal för all offentligt finansierad utbildning

Studieinfo utvecklas och blir en nationell utbildningsportal: målet är att samla all offentligt finansierad utbildning i hela landet i portalen. Studieinfo är en nationell utbildningsportal som...
Nyheter

Utbildningsstyrelsen ordnar en serie rundabordssamtal tillsammans med samarbetspartner inom forskning

Utbildningsstyrelsen inledde den 16 augusti 2023 en serie rundabordssamtal som sammanför forskare och sakkunniga för samtal om aktuella teman inom småbarnspedagogik och utbildning. Målen för samtalen är att stärka dialogen mellan forskare och sakkunniga, förmedla information om nya, aktuella forskningsresultat, stödja utnyttjandet av forskningsresultat och inspirera till framtida forskningsteman. Samtalsserien är en del av Utbildningsstyrelsens satsning på forskningssamarbete.
Nyheter

Årets tema för den nationella skolfreden uppmuntrar var och en att vara sig själv

Den nationella skolfreden läsåret 2023–2024 utlyses onsdagen den 23 augusti kl. 12 i Ylivieska. Det är möjligt att delta i evenemanget i skolorna och läroanstalterna via en livestream på Yle Arenan...
Nyheter

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial om fysisk begränsning av en elev

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial för lärare och övrig skolpersonal om fysisk begränsning av en elev. Med fysisk begränsning av en elev avses till exempel fasthållande.
Nyheter

Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken – Språkens rika värld som grund för barnets lärstig

Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken ordnas för tredje gången i september. I år ligger fokus på hur det är möjligt att främja den språkliga utvecklingen hos barn och skapa en grund för kommunikativa färdigheter och tillägnandet av läs- och skrivfärdigheter. Delta i föräldrakvällen på nätet den 6 september med start klockan 17.50. Under kvällen kan du dela med dig av goda tillvägagångssätt för att främja barns nyfikenhet på språk genom glädje och barnets egna intressen.
Nyheter

Ändringarna i läroplansgrunderna som gäller skolfrånvaro trädde i kraft i början av augusti – Utbildningsstyrelsen stöder verkställandet av ändringarna med utbildningar och stödmaterial

Utbildningsstyrelsen ordnar avgiftsfri fortbildning för lärare, rektorer och övrig personal inom den grundläggande utbildningen till stöd för verkställandet av ändringarna i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen som gäller stärkande av skolnärvaro och systematisk uppföljning och ingripande vid frånvaro. Fortbildningen genomförs i slutet av 2023. Det lokala arbetet med att utveckla förebyggande av frånvaro understöds även med ett statligt specialunderstöd och med en ny webbplatshelhet.
Nyheter

Eurydice-rapport: Undervisning i språk inleds i allt tidigare ålder – samtidigt stärks engelskans position ytterligare

Enligt den aktuella rapporten börjar barn i de flesta EU-länder lära sig främmande språk i åldern 6–8 år. Av rapporten framgår att undervisningen i främmande språk idag inleds ett par år tidigare jämfört med början av 2000-talet. Engelskan har sedan länge en klart dominerande position.
Nyheter

Move!-mätningarna hösten 2023 inleds

Move!-mätningarna som ingår i grunderna för läroplanen i gymnastik inom den grundläggande utbildningen genomförs i grundskolor runt om i landet i augusti–september. I Move!-mätningarna ingår sex olika...
Nyheter

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat svaren på vanliga frågor om särskilt stöd på sin webbplats

Utbildningsstyrelsen har gått igenom och uppdaterat anvisningarna för särskilt stöd på sin webbplats. Arbetet har utförts i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet. Svaren har uppdaterats trots att inga ändringar har gjorts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Ändringar i läroplansgrunderna skulle förutsätta en revidering av lagstiftningen. Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen fortsätter arbetet med att utveckla stödet för lärande.
Nyheter

Vad händer under läsåret 2023–2024?

Vid läsårets start är det viktigt att skapa samhörighet och en trygg vardag. På vår webbplats finns information inför det nya läsåret för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den...
Nyheter

Ta del av Utbildningsstyrelsens stödmaterial för arbetet mot rasism

Grunderna för läroplanen och examina på alla utbildningsstadier och grunderna för planen för småbarnspedagogik utgår från främjande av jämställdhet, likabehandling och mänskliga rättigheter...