Senaste nyheter

Nyheter

Skolfreden utlyses: En godkännande atmosfär är på allas ansvar

Skolfreden utlyses i Kajana den 20 augusti då ungdomarna läser upp utlysningstexten som de själva har skrivit. Evenemanget startar Skolfredsprogrammet för läsåret 2019–2020. Årets tema är ansvar. Följ med evenemanget på webben och bekanta dig med materialen på adressen skolfreden.fi
Nyheter

I oktober firas internationellt samarbete och europeisk identitet

Under det tre dagar långa #ErasmusDay-evenemanget delar man på olika håll i Europa med sig av erfarenheter och lärdomar från Erasmus+-programmets utbildnings-, ungdoms- och idrottsprojekt....
Nyheter

Finalisterna till Cygnaeus-priset har valts – läs mer om de sex kandidaterna

Utbildningsstyrelsens priskommitté bestående av sakkunniga har utsett sex finalister av de 29 förslag som lämnades in. Cygnaeus-priset tilldelas en individ, ett projekt eller ett samfund som har...
Nyheter

Gymnasiereformen och läsning på tapeten under forum för modersmål och litteratur som ordnades 1–2.8

De finskspråkiga lärarna i modersmål och litteratur träffades inför det nya läsåret vid det årliga forumet som ordnats sedan 1997. Forumet är ett samarbete mellan Utbildningsstyrelsen och förbundet för modersmålslärare (ÄOL). Under två dagar behandlades bland annat förnyelserna inom gymnasieutbildningen samt frågor som berör läsning.
Nyheter

Lärare från Suomi-skolorna möts hos Utbildningsstyrelsen

Lärare och förvaltningspersonal från Suomi-skolorna samlas för Suomi-skoldagarna hos Utbildningsstyrelsen 31.7–1.8.2019. I seminariet deltar 80 lärare från 17 skolor runt om i världen.
Nyheter

Disciplinära åtgärder i skolan – frågor och svar om ingripande i olämpligt beteende

Hur kan läraren ingripa vid olämpligt beteende? Det främsta sättet att ingripa vid olämpligt beteende är att läraren diskuterar med eleven. Vilka andra straff kan lärarna använda? I den grundläggande...
Nyheter

Utbildningsstyrelsen deltar aktivt i SuomiAreena

Utbildningsstyrelsen deltar åter i SuomiAreena i Björneborg 15.–19.7. I år är evenemangets teman kompetens och innovationer i framtiden.
Nyheter

De finländska lärarna nöjda med sitt yrkesval

De finländska lärarna i årskurs 7–9 i den grundläggande utbildningen är nöjda med sitt yrkesval och upplever fortfarande att deras yrke uppskattas av samhället. Det är en tydlig skillnad i förhållande till övriga länder och även de övriga nordiska länderna och Estland. Det här framgår av OECD:s internationella lärarundersökning TALIS 2018. Finland deltog första gången i undersökningen år 2013.
Nyheter

Oph.fi, Edu.fi och Cimo.fi förnyas och bildar en enda kundorienterad helhet

Vi förnyar våra webbtjänster för närvarande och i fortsättningen kommer Oph.fi, Edu.fi och Cimo.fi att utgöra en enhetlig helhet på den välbekanta adressen Oph.fi. Där finns i fortsättningen även sidorna som är avsedda för lärare och pedagogisk personal. Engelskspråkigt innehåll finns i fortsättningen på adressen Edu.fi.
Nyheter

Tre finländska skolor har fått titeln eTwinning-skola

Skolor som jobbar aktivt med eTwinning har för andra gången fått en egen titel. Kummun koulu från Outokumpu, Lauttakylän lukio från Vittis och Mäntykankaan koulu från Karleby kan nu stolt presentera sig som eTwinning-skolor. eTwinning hör till EU:s Erasmus+ -program. eTwinning är ett nätverk och ett webbverktyg för internationalisering som för samman skolor, elever och lärare i Europa.
Nyheter

Klimatfrågor kräver kunskap och handling – enkät visar att det upplevs viktigt att lära sig klimatansvar

Utbildningsstyrelsen kartlade med hjälp av en elektronisk enkät vilka erfarenheter och synpunkter det finns då det gäller att lära sig klimatansvar i skolorna och läroanstalterna. Enkäten besvarades av totalt 1 456 personer, av vilka 62 procent var elever och studerande. Det upplevs som viktigt att man lär sig ta ansvar för klimatet och bland annat lärarens kunskaper om klimatfrågor anses ha en betydande roll för lärandet. Resultatet av enkäten kommer att användas inom Utbildningsstyrelsens resultatprogram som strävar efter att göra upp ett åtgärdsprogram för att främja klimatansvaret i utbildningen.
Nyheter

Närapå 10 000 studerande inom yrkesutbildningen bor i yrkesläroanstalternas internatboenden

Varje år bor ungefär 10 000 studerande inom yrkesutbildningen i yrkesläroanstalternas internatboenden. Ungefär 60 procent av anordnarna av yrkesutbildning ordnar inkvartering för sina studerande. Enligt Utbildningsstyrelsens kartläggning är det vanligast att en studerande flyttar till ett internatboende då avståndet från det egna hemmet till läroanstalten är mellan 51 och 200 kilometer.
Nyheter

Läsårsbetyg

Läsåret har avslutats och det är dags för slutbedömningen. Med öppenhet, växelverkan och samarbete som ledord bad vi om att få en bedömning av våra egna prestationer under läsåret 2018–2019. Vi fick följande svar.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen beviljade finansiering för personalfortbildning inom undervisningsväsendet för att förebygga sexualbrott

Utbildningsstyrelsen har beviljat 500 000 euro för fortbildning som ska stärka färdigheterna hos lärare och personal inom elev- och studerandevården att känna igen och förebygga sexualbrott mot barn och unga. Understödet tilldelas fyra samprojekt med flera aktörer.
Nyheter

Världens största föräldrakväll ordnas igen i november 2019

Föräldrakvällen sänds direkt från Kellokosken koulu i Tusby 12.11.2019 klockan 18–19.30. I diskussionen deltar även Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen . Vad utlovas under...
Nyheter

Yrkesläroanstalter och gymnasier får för första gången en egen kostrekommendation – kan nu kommenteras

En ny kostrekommendation utarbetas för arrangörer av måltidsservice till studerande på andra stadiet i gymnasier och yrkesläroanstalter. Rekommendationen hjälper hela studiekollektivet att åstadkomma sociala måltidsstunder och öka de studerandes delaktighet. En lyckad måltidsstund som stöder vitaliteten, inlärningen och arbetsförmågan bygger på en god måltidsrytm, måltider som främjar hälsan och välfärden och motsvarar näringsbehovet och också på att man äter tillsammans. Måltider som överensstämmer med linjerna som dragits upp i rekommendationen främjar också en hållbar utveckling och hejdar klimatförändringen.
Nyheter

Stöd för projekt för kommunikation och dragningskraft inom yrkesutbildningen

Utbildningsstyrelsen har beviljat 400 000 euro för att stödja åtgärder för kommunikation och dragningskraft inom yrkesutbildningen. Stödet beviljas till två organisationer och fem utbildningsanordnare.
Nyheter

Bekanta dig med de centrala riktlinjerna för ordnandet av grundläggande konstundervisning

Utbildningsstyrelsen har sammanställt de centrala riktlinjerna för ordnandet av grundläggande konstundervisning och uppdaterat meddelandet som gäller dem. Syftet är att meddelandet ska stödja kommunerna och läroanstalterna i ordnandet av grundläggande konstundervisning. Genom att ta del av riktlinjerna kan aktörerna som erbjuder konstundervisning få svar på frågor som berör anordnandet samt finna lösningar för utvecklingen av verksamheten.
Nyheter

Rektorer och lärare – kom med och utveckla verktyget för uppgörandet av de lokala läroplanerna för gymnasiet

I samband med revideringen av grunderna för gymnasiets läroplan (GLP) förnyas också det elektroniska verktyget med vilket utbildningsanordnarna smidigt kan göra upp de lokala läroplanerna i tjänsten eGrunder. Verktyget är en del av eGrunder, där man samlar de nationella läroplansgrunderna och de lokala läroplanerna.
Nyheter

Anvisningarna om barnets plan för småbarnspedagogik reviderades

I de reviderade anvisningarna om barnets plan för småbarnspedagogik beaktas ändringarna i lagen om småbarnspedagogik och processen som uppgörandet av barnets plan utgör stöds. Bekanta dig med anvisningarna och ladda ner modellblanketten.