Senaste nyheter

Nyheter

Utbildningsstyrelsens alla föreskrifter finns nu på samma ställe

Utbildningsstyrelsen utfärdar förpliktigande föreskrifter enligt den behörighet som stadgas i lagen. - De viktigaste föreskrifterna med tanke på Utbildningstyrelsens uppdrag är grunderna för planen...
Nyheter

Hälsningar från Educa-mässan – ta del av våra inlägg och vårt stödmaterial

Det största årliga evenemanget inom pedagogik i Finland, Educa-mässan, bjöd även i år på givande möten och intressant program i Mässcentrum i Helsingfors. Under de två dagarna (26–27.1) besöktes mässan av 15 800 yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och utbildning. Även Utbildningsstyrelsen deltog i mässan med presentationer om aktuella ämnen inom småbarnspedagogik, utbildning, kontinuerligt lärande och internationalisering. Du kan ta del av inläggen på den här sidan. Nedan hittar du även länkar till våra stödmaterial.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett stödmaterial för fysisk begränsning av ett barn inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial om fysisk begränsning av ett barn för anordnare av småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt för personalen. Ett motsvarande...
Nyheter

Resultaten från Utbildningsstyrelsens kundenkät stöder utvecklingen av verksamheten

Kundenkäten om Utbildningsstyrelsens tjänster besvarades hösten 2023 av cirka 1 200 personer med olika bakgrund. Samplet representerar övergripande våra största kundgrupper. I enkäten fick...
Nyheter

Mobilfri tid och konkreta idéer – scoutkåren Käpylän Kuksat tilldelades Cygnaeus-priset

Målet för Cygnaeus-priset år 2023 var att lyfta fram verksamhet som främjar möten mellan barn och unga utan mobilen och annan teknik. Som tema för tävlingen valde sakkunniga vid Utbildningsstyrelsen mobilfri tid, ett aktuellt och viktigt ämne.
Nyheter

Webbplatshelhet om säkerhet inom utbildning och fostran till stöd för utbildningsanordnare

Webbplatshelheten om säkerhet inom utbildning och fostran innehåller stödmaterial för anordnare av småbarnspedagogik och utbildningsanordnare. Nytt material som lagts till på webbplatshelheten har anknytning till beredskap för störningar och aktuella samhällsfenomen.
Nyheter

Vi möts på Educa – en stor grupp sakkunniga från UBS deltar i mässprogrammen

Educa-mässan, Nordens största årliga evenemang inom undervisning och pedagogik är här igen! Vi är med på mässan 26–27.1 i Mässcentret i Helsingfors med både inhemskt program (finska och svenska) och internationellt program. Du kan träffa våra experter också vid våra montrar 6m60 och 6p21 i den svenskspråkiga Hörnan, där vi delar monter med Valteri skolan.
Nyheter

Utvecklingsprogrammet för det andra inhemska språket är på slutrakan – flera rapporter på kommande, liksom också riktmärken i svenska och finska

Under våren publiceras ett flertal rapporter och utredningar inom utvecklingsprogrammet för det andra inhemska språket. Också riktmärken för muntliga prestationer i svenska och finska har lanserats inom programmet. Samtidigt har tidtabellen för programmet förlängts till våren 2024. Utbildningsstyrelsen ansvarar för genomförandet av programmets åtgärder som gäller alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till andra stadiet.
Nyheter

Vi ser fram emot att träffas på Educa-mässan 26–27.1.2024!

Välkommen att träffa oss på Educa 2024-mässan i Mässcentret i Helsingfors den 26–27 januari 2024. Utbildningsstyrelsen deltar också i år i det svenskspråkiga programmet i kvarteret Hörnan. Mässans huvudtema är Vi möts – lärare, elever och studerande, rektorer, chefer, föräldrar. Du hittar oss i vår svenskspråkiga monter 6p21 tillsammans med Valteris svenskspråkiga enhet Skilla och i vår finskspråkiga monter 6m60.
Nyheter

Mer mobilfri tid! Cygnaeus-priset år 2023 uppmuntrar till samhörighet bland barn och unga och samvaro utan mobilen

I år vill Utbildningsstyrelsen belöna bra idéer för mobilfri samvaro för barn och unga med Cygnaeus-priset. Även om teknik möjliggör nya former av samhörighet, finns det forskning som visar att det är viktigt att umgås med kompisar utan mobilen.
Nyheter

Nya grunder för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Grunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen har reviderats och de nya examensgrunderna träder i kraft 1.8.2024. Vid revideringen av grunderna för examen inom social- och...
Nyheter

Nya grunder för grundexamen i affärsverksamhet – målet är att stärka de studerandes kunnande om digitaliseringen samt kunskap och färdigheter om hållbar utveckling

Grunderna för grundexamen i affärsverksamhet har genomgått en omfattande revidering. Ändringarna ger de studerande möjlighet att inhämta det mångsidiga kunnande som behövs för att svara mot arbetslivets behov. Därtill svarar ändringarna mot behovet av kunnande inom digitalisering och hållbar utveckling inom affärsverksamheten. De nya grunderna träder i kraft i augusti 2024. Utbildningsstyrelsen stöder utbildningsanordnarna med att införa de nya examensgrunderna.
Nyheter

Nationella uppgifter om personalen inom småbarnspedagogik har publicerats för första gången

I de tre rapporterna som publicerats granskas ordinarie och visstidsanställd personal inom småbarnspedagogik enligt kommun och landskap vid statistikföringstidpunkten 31.12.2022 samt hyrd personal...
Nyheter

Stöd för bedömningen – Anmäl dig till vårens utbildningstillfällen!

Vid tillfällena presenteras riktlinjerna för bedömningen, det vill säga kapitel 6 i de år 2020 reviderade grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och bedömningskriterierna och kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6 som trädde i kraft 1.8.2023.
Nyheter

Vi önskar alla en avkopplande jul och ett gott nytt år!

Den inkommande ledigheten är välförtjänt och säkert välkomnad av var och en. Nu är det dags att stanna upp en stund inför ett nytt arbetsår och njuta av juletiden. Vi önskar alla en fridfull och avkopplande jul!
Nyheter

Reformen av bildningsförvaltningen går vidare – fem ämbetsverk sköter uppgifterna inom UKM:s förvaltningsområde från och med 2026

Verksamheten och strukturerna inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde reformeras. Ministergruppen för barn, unga och familjer fastställde tisdagen den 19 december riktlinjer till förslag om en ny ämbetsverksstruktur för bildningsförvaltningen och specialvillkor för de praktiska förutsättningarna för beredningen av reformen.
Nyheter

Språket i de yrkesinriktade examensgrunderna blir mer könsneutralt

Utbildningsstyrelsen förnyar namnen på vissa yrkesinriktade examina samt termerna i kraven på yrkesskicklighet så att de blir könsneutrala. Ändringarna är nödvändiga med tanke på jämställdhet och likabehandling.
Nyheter

PISA 2022: Försämrade kunskaper i nästan alla OECD-länder

Nyheter

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sina anvisningar om sekretess, dataskydd och förvaring av uppgifter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning

I de uppdaterade anvisningarna på Utbildningsstyrelsens webbplats finns svar på vanliga frågor om sekretess, dataskydd och förvaring av uppgifter. Bland annat finns information om vilka uppgifter om barnet som kan antecknas i de pedagogiska dokumenten inom småbarnspedagogiken och till vem uppgifter kan lämnas ut.
Nyheter

Brist på lärare väcker oro i Europa

Enligt Europeiska kommissionens utbildningsöversikt Education and Training Monitor 2023 fortsätter Finland närma sig målen som fastställts för utbildning på EU-nivå. Tillgången till yrkesutbildade inom småbarnspedagogik och utbildning väcker dock oro i hela Europa.