Senaste nyheter

Nyheter

Under luppen: Antalet barn i hemundervisning ökar

Sedan år 2011 har det skett en tydlig ökning i antalet läropliktiga i grundskoleålder som fullgör den grundläggande utbildningens lärokurs i hemundervisning. Trots ökningen är det fortfarande ändå frågan om ett marginellt fenomen: färre än 0,1 procent av barnen deltar i hemundervisning.
Nyheter

Webbsidor utarbetas som stöd för arbetet med att förhindra mobbning, trakasserier, diskriminering och våld

Ensi vuonna julkaistava verkkosivusto tarjoaa kattavasti tietoa ja työkaluja kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastaiseen työhön varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
Nyheter

Kostnaderna för yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen fortsatte öka måttligt år 2020

De senaste kostnadsrapporterna innehåller inga stora överraskningar, eftersom utvecklingen har fortsatt i samma riktning redan en längre tid. De totala kostnaderna ökade med ungefär två procent inom både yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen. Den största utgiftsposten utgjordes av kostnader för att ordna undervisningen.
Nyheter

Programmet HEI ICI har lyckats väl med att stärka högskoleundervisningen i länder under utveckling

Programmet för utvecklingssamarbete inom högskoleutbildningen HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) stöder samarbetsprojekt mellan finländska högskolor och...
Nyheter

UKM och THL har uppdaterat sin rekommendation som berör hälsosäkerhet i småbarnspedagogiken, läroanstalterna och högskolorna

Vi uppdaterar så snart som möjligt våra egna stödmaterial på adressen oph.fi/sv/corona så att de motsvarar den nya rekommendationen. Läs mer:
Nyheter

Utbildningsstyrelsen stärker arbetet för att stödja integration

För att uppnå dessa mål är det viktigt att stödja integration, utveckla undervisningen för elever och studerande med invandrarbakgrund och bygga upp ett pluralistiskt samhälle. Vid...
Nyheter

Nu får också småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen förhandsinformation om enkätundersökningar

I fortsättningen kan anordnarna av småbarnspedagogik och förskoleundervisning med hjälp av webbtjänsten Datainsamlingar och digitala material kontrollera vilka undersökningsenkäter som planerats för deras verksamhetsområde och när. Förhandsinformationen hjälper anordnarna att reservera tid för att besvara enkäterna och satsa på kvaliteten på enkätsvaren.
Nyheter

Viktigt att värna om lärarnas välbefinnande

I en utredning som OAJ nyss publicerat säger över hälften av lärarna att de överväger att byta bransch bland annat på grund av arbetets belastning. Resultatet är oroväckande. Det är viktigt att ta...
Nyheter

Utbildningsstyrelsen främjar utbytet av uppgifter om studieprestationer i Norden och Baltikum

Uppgifter om studieprestationer kan med hjälp av tjänsten EMREX överföras i digitalt format mellan högskolor och andra som använder uppgifterna, både på nationell nivå och mellan olika länder. Till...
Nyheter

Tv-program och film ger liv åt undervisningen

Med enkäten kartlades när läraren senast hade visat och spelat in tv-program för undervisningsbruk och vilket program det rörde sig om. Därtill utreddes hur ofta läraren normalt visar filmer...
Nyheter

Utlåtanden begärs om den nationella läskunnighetsstrategin 2030

Den nationella läskunnighetsstrategin synliggör det arbete som görs för att främja barns och ungas läskunnighet. Den ger också nya möjligheter för att främja läskunnigheten bland vuxna och äldre. –...
Nyheter

Hur kan skolorna och läroanstalterna stödja barns och ungas välbefinnande? – Aktuellt tema i fokus på årets Hyvinvointiareena

Fortbildningsevenemanget Hyvinvointiareena 2021 ordnas den 23–24 september som ett virtuellt evenemang. Evenemanget riktar sig till dem som arbetar med frågor kring elevers och studerandes välbefinnande och tar i år på fasta på hur coronatiden har påverkat välbefinnandet och lärandet hos barn och unga och på vilka sätt man kan stödja dem både nu och i framtiden.
Nyheter

Statistiktjänsten Vipunen ger nu enkelt tillgång till aktuell information om elever inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Helheten som berör förskoleundervisning och grundläggande utbildning i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen har kompletterats med nya rapporter som ger en lägesöversikt över barnen och eleverna som deltar i förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt över dem som har avslutat den grundläggande utbildningen. Rapporterna uppdateras varje månad.
Nyheter

THL har uppdaterat anvisningen som berör coronavirusexponering i småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat sin anvisning 20.9.2021. Du kan läsa den uppdaterade anvisningen på THL:s webbplats:
Nyheter

En vardag som stöder välbefinnandet i skolorna och läroanstalterna har en nyckelroll i återhämtningen från pandemin

Resultaten av enkäten Hälsa i skolan som publicerades idag ger samma bild som många andra utredningar som gjorts under pandemin: coronatiden och undervisningen på distans har varit belastande särskilt för barn och unga. Nu är det tillfälle för skolorna och läroanstalterna att identifiera de barn och unga som behöver mera stöd och att svara på deras individuella behov.
Nyheter

Podcasten Lärandet som passion fortsätter med fokus på digitalt lärande

I podcast-serien Lärandet som passion diskuteras digitalt lärande i hela fem nya avsnitt. Samtidigt går man djupare in på beskrivningarna av digital kompetens som har utarbetats som stöd för...
Nyheter

Barnens delaktighet lyfts fram under den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan

Den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan inleds idag 13.9. Målet för trafiksäkerhetsveckan är att påminna om betydelsen av trafikfostran och uppmuntra lärare, elever och studerande inom alla utbildningsstadier att ta upp trafiksäkerhetsfrågor i sin egen gemenskap.
Nyheter

Evenemanget Your Europe Digital Roadshow ger info om möjligheter till internationell verksamhet inom utbildning

Vad är Your Europe? Europeiska unionens förordning Single Digital Gateway (SDG) har som mål att göra Europas inre marknad bättre tillgänglig för medborgarna. Målet för förordningen är att göra...
Nyheter

Erasmus+ -programmets utbytesperioder för högskolornas personal överträffar förväntningarna och främjar samarbetet mellan högskolorna

Personalen vid de finländska högskolorna har väldigt fina erfarenheter av utbytesperioder utomlands inom ramen för EU:s program Erasmus+. Perioderna har haft en större positiv inverkan än deltagarna har kunnat förvänta sig på förhand. Av responsen som Europeiska kommissionen har samlat in framgår att även högskolorna gynnas av personalens deltagande i internationell mobilitet.
Nyheter

Oph.fi utvecklas utifrån kundernas önskemål – tack till alla som svarade på enkäten!

Det har gått ungefär två år sedan Utbildningsstyrelsens webbplats Oph.fi förnyades. Utöver det kontinuerliga arbetet med att utveckla tjänsten är målet att utveckla webbsidorna så att de ännu bättre betjänar sina användare. Inför detta samlade vi på våren med en kundenkät in respons på hur tjänsten fungerar.