Senaste nyheter

Nyheter

12 miljoner att ansöka för personalutbildning inom utbildningsväsendet och småbarnspedagogik

Cirka 12 miljoner euro kan sökas för personalutbildningar inom utbildningsväsendet. Målet är att stödja den kompetensutveckling som lärarna behöver i arbetet.
Nyheter

Oppiva Invest Oy:s första finansieringsomgång pågår

Företag kan söka finansiering i form av kapitallån av Oppiva Invest Oy för verksamhet som stödjer utvecklingen av lärmiljöer och läromedel inom yrkesutbildningen samt främjar utbildningsexporten. Ansökningstiden pågår fram till 10.2.2020.
Nyheter

Lärandet som passion! – diskussion om utbildningen

Utbildningsstyrelsens nya podcast tar fasta på frågor om jämlika möjligheter till lärande – hur kan vi se till att alla elever har goda möjligheter att lära sig och att hitta sina egna styrkor?
Nyheter

Språkstudier för alla redan i ettan – Vi tar en flygande start i språkundervisningen i januari

Från och med januari 2020 börjar undervisningen i A1-språk redan i årskurs 1. För att fira att undervisningen inleds enligt de nya grunderna ordnar Utbildningsstyrelsen tisdagen 14.1.2020 klockan 9.00–11.00 evenemanget ”Vops lentoon – En flygande start på språkundervisningen”. Vi uppmuntrar alla skolor att samtidigt ordna egna evenemang för eleverna och familjerna!
Nyheter

Totalt 10,6 miljoner euro beviljades för att utveckla förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen

Höstens statsunderstöd för att utveckla förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen har delats ut.
Nyheter

Varda kommer, du är väl redo?

I informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) samlas på nationell nivå uppgifter om aktörerna inom småbarnspedagogik, verksamhetsställena och personalen samt uppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet och om deras vårdnadshavare. Det är aktörerna inom småbarnspedagogik som för in uppgifterna i Varda. Kommunerna och samkommunerna har redan under det gångna året börjat föra in uppgifter i informationsresursen. År 2020 står de privata serviceproducenterna i tur.
Nyheter

En stark småbarnspedagogik stödjer en hållbar barndom och skapar grunden för ett välmående samhälle

Utbildningsstyrelsen ordnar en internationell konferens om småbarnspedagogik i Helsingfors den 4–7 maj. Temat för konferensen ”Children first- designing sustainable early childhood education” är en pedagogiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt samt ekonomiskt stark småbarnspedagogik.
Nyheter

PISA 2018: Finländarnas resultat fortfarande på en god nivå

Resultatet av PISA-undersökningen för 2018 publicerades den 3 december. Av resultatet framgår att finländarnas inlärningsnivå fortfarande håller en god nivå. De finländska 15-åringarna var bland de...
Nyheter

Lösningar för att lära sig klimatansvar

Opetushallitus on osana Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelmaa etsinyt yhdessä sidosryhmien kanssa vuoden 2019 aikana tapoja päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ilmastovastuun oppimisen tukemiseen. Yhteistyössä OAJ:n kanssa 10.12. järjestettävässä seminaarissa pureudutaan siihen miten eri tahot voivat kehittää ilmastovastuullista toimintakulttuuria ja toimia roolissaan mahdollistajina.
Nyheter

Påverka grunderna för läroplanen för integrationsutbildning för invandrare

I arbetet med de nya grunderna vill vi i så stor omfattning som möjligt dra nytta av intressegruppernas sakkunskap och synpunkter. Vi önskar få kommentarer av lärare och utbildare...
Nyheter

UKM PRESSMEDDELANDE: PISA 2018: Finland bland de bästa i läskunnighet

I PISA 2018-undersökningen var finländska 15-åringars läskunnighet (medelvärdet 520 poäng) bland de bästa i OECD-länderna tillsammans med Estland (523), Kanada (520), Irland (518) och Korea (514)...
Nyheter

Försöken inom den grundläggande utbildningen visar: En skola som är bra för alla förutsätter förnyelse på olika nivåer, från skolorna till utbildningsförvaltningen

För ett år sedan samlades tolv nyfikna team från olika orter i Finland, allt från Ingå till Uleåborg, för att genomföra olika försök inom den grundläggande utbildningen. Försöken kretsade kring varierande teman, såsom en lugn och stressfri vardag i skolan och nya sätt att bemöta familjerna samt artificiell intelligens och jämlik användning av teknologi. Försöksverksamheten är en del av det första innovationsprogrammet som Utbildningsstyrelsens innovationscenter har genomfört och som avslutades hösten 2019.
Nyheter

Hemmet och skolan behöver gemensamma spelregler för barns och ungas medieanvändning

Sammanlagt 2 000 föräldrar och vårdnadshavare runtom i Finland följde med Världens största föräldrakväll som sändes direkt från Kellonkosken koulu i Tusby. Föräldrarna deltog ivrigt i dialogen som fördes på nätet under kvällens gång. Målet var att tillsammans finna olika sätt att främja en konstruktiv kommunikation, både bland barnen och de unga och mellan hemmet och skolan.
Nyheter

Finansieringen för Erasmus+-programmet ökar år 2020

Europeiska kommissionen har offentliggjort Erasmus+-programmets budget, ansökningstider och programguide för år 2020. Utbildningsstyrelsen delar i egenskap av Finlands nationella Erasmus+-byrå ut ungefär 45,5 miljoner euro år 2020 för att utveckla utbildningen och ungdomsverksamheten.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen uppdaterar sina anvisningar om avgiftsfria skolutflykter och lägerskolor

Varje barn har rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning, betonar riksdagens biträdande justitieombudsman i sina beslut från oktober. Utbildningsstyrelsen kommer i fortsättningen att hänvisa till biträdande justitieombudsmannens ställningstaganden i sina anvisningar.
Nyheter

Skolåret avslutas med en gemensam fest för alla – ta del av Utbildningsstyrelsens anvisningar

Utbildningsstyrelsens anvisningar ger skolorna riktlinjer som gäller religiösa evenemang.
Nyheter

Poststrejkens verkningar från och med 11.11 – använd gärna elektroniska kommunikationsmedel

Strejken som berör Postens utdelningstjänster börjar måndagen den 11 november. Strejken inverkar också på postutdelningen vid Utbildningsstyrelsen.
Nyheter

Kostnaderna för yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen har ökat en aning

De totala kostnaderna för yrkesutbildningen var aningen högre år 2018 än året innan. Kostnaderna för gymnasieutbildningen var likaså aningen högre än föregående år. Det här framgår av de rapporter som sammanställts utifrån Utbildningsstyrelsens och Statistikcentralens årliga uppgifter om kostnaderna inom undervisningsväsendet.
Nyheter

Färre högskolestuderande deltar i studieperioder utomlands

År 2018 deltog knappa 8 900 högskolestuderande i utbytesstudier eller internationella praktikperioder utomlands som en del av sina studier. Det är 1 500 utlandsperioder och 15 procent mindre än två år...
Nyheter

Bildningsakademiens tredje årskurs inleds – 30 beslutsfattare och opinionsbildare söker lösningar som ska stärka bildningen

Vilka är utmaningarna inom den finländska bildningen just nu? En bred skara opinionsbildare och beslutsfattare inom olika områden tar sig igen an denna fråga som deltagare i Bildningsakademien. I år deltar representanter från varje riksdagsparti. Kursdeltagarna Paleface, alltså musikern Karri Miettinen, och årets flyktingkvinna Rand Mohamad Deeb delade med sig av sina tankar före akademien kör igång.