Senaste nyheter

Nyheter

Statistiktjänsten Vipunen ger nu enkelt tillgång till aktuell information om elever inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Helheten som berör förskoleundervisning och grundläggande utbildning i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen har kompletterats med nya rapporter som ger en lägesöversikt över barnen och eleverna som deltar i förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt över dem som har avslutat den grundläggande utbildningen. Rapporterna uppdateras varje månad.
Nyheter

THL har uppdaterat anvisningen som berör coronavirusexponering i småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat sin anvisning 20.9.2021. Du kan läsa den uppdaterade anvisningen på THL:s webbplats:
Nyheter

En vardag som stöder välbefinnandet i skolorna och läroanstalterna har en nyckelroll i återhämtningen från pandemin

Resultaten av enkäten Hälsa i skolan som publicerades idag ger samma bild som många andra utredningar som gjorts under pandemin: coronatiden och undervisningen på distans har varit belastande särskilt för barn och unga. Nu är det tillfälle för skolorna och läroanstalterna att identifiera de barn och unga som behöver mera stöd och att svara på deras individuella behov.
Nyheter

Podcasten Lärandet som passion fortsätter med fokus på digitalt lärande

I podcast-serien Lärandet som passion diskuteras digitalt lärande i hela fem nya avsnitt. Samtidigt går man djupare in på beskrivningarna av digital kompetens som har utarbetats som stöd för...
Nyheter

Barnens delaktighet lyfts fram under den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan

Den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan inleds idag 13.9. Målet för trafiksäkerhetsveckan är att påminna om betydelsen av trafikfostran och uppmuntra lärare, elever och studerande inom alla utbildningsstadier att ta upp trafiksäkerhetsfrågor i sin egen gemenskap.
Nyheter

Evenemanget Your Europe Digital Roadshow ger info om möjligheter till internationell verksamhet inom utbildning

Vad är Your Europe? Europeiska unionens förordning Single Digital Gateway (SDG) har som mål att göra Europas inre marknad bättre tillgänglig för medborgarna. Målet för förordningen är att göra...
Nyheter

Erasmus+ -programmets utbytesperioder för högskolornas personal överträffar förväntningarna och främjar samarbetet mellan högskolorna

Personalen vid de finländska högskolorna har väldigt fina erfarenheter av utbytesperioder utomlands inom ramen för EU:s program Erasmus+. Perioderna har haft en större positiv inverkan än deltagarna har kunnat förvänta sig på förhand. Av responsen som Europeiska kommissionen har samlat in framgår att även högskolorna gynnas av personalens deltagande i internationell mobilitet.
Nyheter

Oph.fi utvecklas utifrån kundernas önskemål – tack till alla som svarade på enkäten!

Det har gått ungefär två år sedan Utbildningsstyrelsens webbplats Oph.fi förnyades. Utöver det kontinuerliga arbetet med att utveckla tjänsten är målet att utveckla webbsidorna så att de ännu bättre betjänar sina användare. Inför detta samlade vi på våren med en kundenkät in respons på hur tjänsten fungerar.
Nyheter

Tekniskt problem i webbplatsens responssystem – felet åtgärdas för närvarande

Det har uppdagats ett tekniskt fel i responssystemet på Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga webbsidor oph.fi/sv. Felet har medfört att all respons inte har kommit fram, och därför har det inte heller...
Nyheter

Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken ordnas för första gången 8.9

Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken ordnas för första gången den här hösten. Vi önskar vårdnadshavarna till barn inom småbarnspedagogiken samt personalen varmt välkomna med. Kom och följ med programmet och dela med er av era upplevelser av vad det är som behövs för att barnet ska ha en dag i småbarnspedagogiken.
Nyheter

Den nationella skolfreden utlyses för trettioförsta gången – trygg skola temat för det nya läsåret

En trygg skola bygger på människor, ord och gärningar. I en trygg skola upplever var och en att hen blir sedd och ingen behöver vara orolig för mobbning eller för att bli lämnad ensam. Skolfredsårets...
Nyheter

Eleverna och de studerande samt skolpersonalen ska ges arbetsro

Vaccineringen av barn och unga har i viss mån lett till hätska debatter. Utbildningsstyrelsen påminner om att varje elev och studerande samt de anställda vid skolorna och läroanstalterna har absolut rätt till arbetsro.
Nyheter

Nu tas de nya läroplanerna i bruk i gymnasierna

Första årets gymnasiestuderande får inleda sina studier enligt de nya läroplanerna. De nya läroplanerna i gymnasiet tar i högre grad än tidigare fasta på de studerandes välbefinnande och individuella behov och ger en ännu starkare grund för fortsatta studier och arbetsliv. Utbildningsstyrelsens stödmaterial och läroplanslabb stöder lärarna i deras arbete och i det lokala ibruktagandet av läroplanerna.
Nyheter

Utbildningsstyrelsens material ger stöd i situationer som coronaviruset medför höstterminen 2021

Utgångspunkten är att läsåret 2021–2022 inleds med närundervisning, och det centrala är att säkerställa en trygg vardag. Samtidigt är det viktigt att kartlägga vilka åtgärder som behövs för att åtgärda eventuella konsekvenser som epidemin har haft för lärandet och välbefinnandet. Utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik behöver tyvärr fortsättningsvis förbereda sig för att genomföra exceptionella arrangemang på grund av coronaviruset. Våra material stöder anordnarna såväl i en fortsatt epidemisituation som i återhämtningen från coronaepidemin.
Nyheter

Europeisk jämförelse visar att finländska grundskoleelever har kortare skoldagar än genomsnittet

De finländska grundskoleeleverna har färre obligatoriska lektioner än de europeiska skoleleverna i genomsnitt. I alla europeiska länder har eleverna flest obligatoriska lektioner i läroämnet modersmål och litteratur. De finländska skolorna erbjuder i genomsnitt fler lektioner i naturvetenskapliga ämnen. Det här framgår av en utredning som EU:s nätverk Eurydice har genomfört. I utredningen granskas antalet lektioner i olika läroämnen som läroplikten omfattar i europeiska länder.
Nyheter

”Språkfostran räddar världen!” – Finlandsskolornas lärare samlas på utbildningsdagar 

I år är det övergripande temat för utbildningsdagarna ”Språkfostran räddar världen!”. Temat är högaktuellt, eftersom den språkliga mångfalden och ett parallellt och överlappande bruk av olika språk är...
Nyheter

Undantagsbestämmelserna som gäller coronaepidemin fortsätter i grundläggande utbildning och yrkesutbildning

Under läsåret 2021–2022 ordnas den grundläggande utbildningen i regel som närundervisning. Om undervisningen på grund av ett beslut med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) inte kan...
Nyheter

Högskolornas internationella mobilitet återgår småningom till det normala

Enligt högskolornas uppskattningar kommer nästan 2 300 studerande att åka på studerandeutbyten eller praktik utomlands på hösten. Höstterminen 2020 deltog slutligen bara dryga 700 studerande i utbyten...
Nyheter

Cygnaeus-priset 2021 tilldelas verksamhet som främjar elevernas välbefinnande och delaktighet

I år tilldelas Cygnaeus-priset för att hedra läropliktslagen som fyller 100 år.
Nyheter

Utbildningsstyrelsens lägesanalys: Coronaepidemin medförde ingen ökning i mängden avbrutna studier på andra stadiet år 2020

I Finland följer man på många olika sätt upp hur många studerande som avbryter studierna. För utvecklingen av utbildningen behövs förutom statistik på årsnivå även lägesanalyser över kortare...