Senaste nyheter

Nyheter

Det finns behov att stärka och synliggöra det andra inhemska språket inom småbarnspedagogiken

Opetushallituksen yhteistyössä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Åbo Akademin kanssa tekemä uusi selvitys osoittaa tarpeen vahvistaa sekä tehdä näkyväksi toista kotimaista kieltä varhaiskasvatuksessa. Raportissa esitellään kymmeneen toimenpide-ehdotusta jatkokehitystyötä varten sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Pitkän aikavälin tavoitteena on tarjota yhtenäinen ja tasa-arvoinen kielipolku jokaiselle lapselle.
Nyheter

Våld kan aldrig accepteras

I offentligheten har det efter skolskjutningen i Vanda diskuterats varför ett barn eller en ung person tar till våld. Ett faktum som delvis har glömts bort i diskussionen är att våld aldrig kan accepteras. Det viktigaste är att barn och unga förstår att våld aldrig är en acceptabel lösning. Det är viktigt med tanke på barn och ungas känsla av trygghet att tydligt kommunicera att ansvaret för det egna agerandet alltid ligger hos personen själv.
Nyheter

Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen ordnar en föräldrakväll med stöd och information om att återhämta sig från traumatiska händelser och våld bland skolelever

Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen ordnar den här veckan en föräldrakväll på temat att återhämta sig från trauma, ungas välbefinnande och våld bland skolelever. Föräldrakvällen är avsedd i synnerhet för föräldrar till barn i skolåldern och för skolelever tillsammans med sina föräldrar. Föräldrakvällen är avsedd i synnerhet för föräldrar till barn i skolåldern och för skolelever tillsammans med sina föräldrar.
Nyheter

Eurydice-rapport: Hållbarhet beaktas väl inom utbildningen i Europa – Finland lyfts fram som ett bra exempel på ett helhetsbetonat förhållningssätt

Enligt rapporten behandlas hållbarhet som tema på ett förtjänstfullt sätt i de nationella läroplanerna för den grundläggande utbildningen och gymnasiet i Europa. Man kunde dock satsa ännu mer på lärarnas och rektorernas kompetens och på ekonomiskt stöd för att främja hållbarheten i skolorna och läroanstalterna. Rapporten lyfter fram Finland som ett bra exempel på hur hållbarhet som tema kan behandlas inom utbildning.
Nyheter

Antalet perioder utomlands ökar inom yrkesutbildningen, men når fortfarande inte upp till nivån före coronapandemin

År 2023 åkte totalt 3 724 studerande utomlands för en period under studierna inom yrkesutbildningen. Det här är en ökning med 38 procent jämfört med år 2022. Före coronapandemin år 2019 åkte 4 426 studerande utomlands för en period. När det gäller personalens deltagande i mobilitet närmar sig siffrorna redan toppåren 2017–2019.
Nyheter

Ge respons på Utbildningsstyrelsens webbplats och den förnyade sökfunktionen

Den förnyade sökfunktionen på Utbildningsstyrelsens webbplats har varit i bruk under våren och webbplatsens struktur har även förnyats utgående från den respons som vi mottagit. Temat för årets kundenkät är utöver användningen av sökfunktionen hur lätt det är att hitta grunder för läroplaner och examina. Du kan besvara enkäten på svenska eller finska. Enkäten kan besvaras fram till den 10 maj.
Nyheter

Utvecklingen av systemet med gymnasiediplom har inletts – välkommen på seminarium den 8 maj!

Vid Utbildningsstyrelsen har vi på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet påbörjat arbetet med att utveckla systemet med gymnasiediplom. Arbetet är omfattande och utgår från en utvecklingsplan som publicerades 2022. Åtgärderna är planerade att utföras 2024–2027.
Nyheter

Nytt program för studerandeambassadörer lockar internationella studerande till Finland

Tanken med programmet som inleddes i januari av Study in Finland är att öka kännedomen om Finland som studieland för att väcka intresset för studier vid högskolor i Finland hos internationella...
Nyheter

Användningen av uppgifter om studier fortsätter öka – tjänsten KOSKI används i allt högre grad av både medborgare och myndigheter

Vuonna 2023 Opetushallituksen KOSKI-palvelun käyttö kasvoi merkittävästi. Valtakunnallisena tietovarantona KOSKI tarjoaa kansalaisille ja viranomaisille helpon ja luotettavan tavan saada tietoa oppijoiden opiskeluoikeuksista, suorituksista ja tutkinnoista. Suuri yleisö hyödyntää tietoja Oma Opintopolku -käyttöliittymän kautta.
Nyheter

Skolornas arbetstider och lov läsåret 2024–2025

I så gott som alla grundskolor inleds läsåret 2024–2054 under vecka 32, i de flesta fall den 8 augusti 2024. Skolåret avslutas lördagen den 31 maj 2025.
Nyheter

Antalet perioder utomlands för högskolestuderande når inte upp till nivån under tidigare rekordår – utvecklingen inom mobilitet ser olika ut i yrkeshögskolorna och universiteten

År 2023 genomförde högskolestuderande totalt lite fler än 10 000 perioder utomlands när man inkluderar såväl långvariga som kortvariga perioder. Det totala antalet perioder utomlands ökade med 21 procent, eller 1 750 perioder, jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av statistiktjänsten Vipunen.
Nyheter

Skolskjutningen i sociala medier: anvisningar för dig som jobbar med barn och unga

Skolskjutningen i Vanda syns på många sätt i olika sociala medier som är populära bland barn och unga. Barn i skolåldern följer självmant med situationen och delar nyheter samt rykten, obekräftade misstankar och spekulationer. Det verkar som att allt yngre barn deltar i diskussionerna i sociala medier. Spekulationer och felaktig information med koppling till våldsdådet kan snabbt få stor spridning, delvis på grund av de algoritmer som används i sociala medier. Detta kan ge bilden av att innehållet som delas stämmer överens med verkligheten. Barn kan även oavsiktligt dela uppgifter som omfattas av skyddet för integritet.
Nyheter

Anvisningar för att behandla krissituationer med elever och studerande

Alla involverade i situationen erbjuds krisstöd och Vanda social- och krisjour ger krishjälp i Viertola skola. Situationen är fruktansvärd även för de vuxna och alla frågor har inte svar, men...
Nyheter

Finansieringen som beviljades inom programmet Erasmus+ i Finland ökade betydligt 2023 – allt fler har möjlighet att skaffa sig internationell kompetens

Inom programmet Erasmus+ beviljades i Finland år 2023 totalt 58 miljoner euro, fem miljoner mer än år 2022 (53 miljoner euro). Under programperioden 2021–2027 har budgeten fram till 2024 ökat med totalt 55 procent. Den årliga ökningen av budgeten innebär att allt fler finländare har möjlighet att utöka sitt kunnande genom internationalisering.
Nyheter

Ökad användning av Utbildningsstyrelsens tjänster

Utbildningsstyrelsen erbjuder ett flertal tjänster för aktörer och yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och utbildning samt för elever och studerande. Under 2023 besöktes våra olika webbtjänster tiotals miljoner gånger och hundratusentals kunder uträttade ärenden i våra tjänster. För nästan alla våra tjänsters del ökade antalet besökare jämfört med året innan.
Nyheter

Utbytesstudier populära inom den grundläggande utbildningen och i gymnasiet – antalet gymnasiestuderande som tillbringade en period utomlands fördubblades

Totalt 5 504 elever inom den grundläggande utbildningen och gymnasiestuderande tillbringade en period utomlands läsåret 2022–2023. Detta är mer än dubbelt så många jämfört med läsåret 2021–2022. Av perioderna utomlands inom den grundläggande utbildningen genomfördes 55 procent med extern finansiering, varav den största delen kom från EU-programmet Erasmus+.
Nyheter

Ett nytt nätverk stärker kontinuiteten inom stödet för barnets lärande inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen har grundat det tvåspråkiga nätverket Purje-Seglet för utveckling av anordnandet av stöd för lärande tillsammans med lokala aktörer. Inom nätverket strävar man efter att bidra till att förpliktelserna som gäller stöd för lärande i läroplanerna uppfylls.
Nyheter

Understöd har utlysts för undervisning på två språk och språkbadsverksamhet samt undervisning i A1-svenska

Utbildningsstyrelsen har utlyst två statsunderstöd för undervisning på två språk och språkbadsverksamhet samt utvidgning av undervisningen i A1-svenska.
Nyheter

Regionala skillnader i svenskspråkiga elevers erfarenheter av elevvårdstjänster

Det förekommer regionala skillnader i svenskspråkiga elevers erfarenheter av tjänsterna inom elevvården. Det är till exempel vanligast att eleverna i de svenskspråkiga skolorna upplever att de får hjälp och stöd av en skolpsykolog i Egentliga Finlands välfärdsområde. Minst vanligt är detta bland eleverna i de svenskspråkiga skolorna i Helsingfors. Det här framgår när man granskar enbart resultaten för de svenskspråkiga skolorna i olika regioner i resultattjänsten för enkäten Hälsa i skolan.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen publicerar en handbok för Fyrklöver-modellen till stöd för det kvalitetsfrämjande arbetet inom den grundläggande konstundervisningen

Utbildningsstyrelsen publicerar den efterfrågade handboken för Fyrklöver-modellen för att svara på behoven inom det kvalitetsfrämjande arbetet inom den grundläggande konstundervisningen. Syftet med...