Senaste nyheter

Nyheter

Höstterminen inleds med närundervisning

Höstterminen i den grundläggande utbildningen inleds runtom i Finland mellan den 11 och den 18 augusti. Utgångspunkten är att undervisningen i grundskolorna inleds som närundervisning. Om situationen så kräver är det ändå möjligt att efter ett beslut som utfärdats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, såsom distansundervisning.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen uppdaterar sina anvisningar för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik

Rekommendationerna publiceras på adressen www.oph.fi/sv/corona vartefter de färdigställs.
Nyheter

Anvisningen som gäller den småbarnspedagogiska verksamheten och att bekanta sig med verksamhetens utrymmen har uppdaterats

Enligt den preciserade anvisningen har barnets vårdnadshavare, eller någon annan person som är viktig för barnet, möjlighet att tillsammans med barnet bekanta sig med småbarnspedagogikens lokaler, barngruppens verksamhet, personalen och de övriga barnen när den nya verksamhetsperioden inleds. Under coronaviruspandemin ska man särskilt fästa uppmärksamhet vid hygienrutiner och att hålla tillräckligt avstånd.
Nyheter

Möjlighet till ny bedömning av vitsorden i vårens IB-examen

Examensproven för International Baccalaureate-examen (IB-examen) våren 2020 ställdes in på grund av coronaläget. Vitsorden i examen beräknades enligt en formel som utarbetats för ändamålet, där man...
Nyheter

Coronavirusets inverkan på högskolornas studerandemobilitet

På grund av coronapandemin stannade cirka en tredjedel av studerandena som åkt på utbyte från finländska högskolor i mållandet våren 2020 för att fortsätta sina studier. Hösten 2020 genomförs färre fysiska studentutbyten än normalt, men åtminstone hälften av högskolorna kommer att ersätta en del av dem med virtuell mobilitet.
Nyheter

Nya anvisningar för anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning för det kommande läsåret

Utbildningsstyrelsen har publicerat anvisningar för utbildningsanordnarna för det nya läsåret. Också anvisningarna för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen har uppdaterats och anvisningar för yrkesutbildningen samt gymnasieutbildningen publiceras senare denna vecka. Anvisningarna grundar sig på de temporära ändringarna av lagen om grundläggande utbildning och lagen om yrkesutbildning som stadfästes 26.6.
Nyheter

Bildningsarbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen och Kommunförbundet genomför utredning om ledarskapet inom fostran, utbildning och forskning

Bildningsarbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen och Kommunförbundet genomför en omfattande enkät för att kartlägga ledarskapet inom området för fostran, utbildning och forskning. Utredningen genomförs på hösten 2020. Som samarbetspartner medverkar Helsingfors universitet.
Nyheter

Ny rapport visar på stora variationer i finskundervisningen

Utbildningsstyrelsen skickade år 2018 ut enkäter till skolorna för att kartlägga situationen inom undervisningen i finska. Enkäterna skickades ut inom delprojektet Finskan i fokus och de besvarades av...
Nyheter

Utbildningsstyrelsen förbereder sig redan för höstterminens anvisningar som gäller coronavirusepidemin

Vi vet inte ännu under vilka omständigheter höstterminen 2020 inleds när det gäller coronavirusepidemin. Utbildningsstyrelsen utarbetar redan nu anvisningar för olika potentiella situationer under...
Nyheter

Utredning: Nuläget och utvecklingsbehoven inom den fortsatta handledningen för de studerande som avlagt en yrkesinriktad grundexamen

I en ny utredning redogör man för nuläget och framtiden för den fortsatta handledningen samt för den handledning som erbjuds de studerande som har avlagt en yrkesinriktad grundexamen. Därtill lyfter utredningen fram sådana modeller som utbildningsanordnarna har utvecklat och som kan stöda utbildningsanordnarna i deras utvecklingsarbete samt utvecklingsbehoven gällande handledningen efter studierna.
Nyheter

Arbetslivskommissionerna: arbetslivsorienteringen behöver fördjupas i yrkesutbildningen

De branschspecifika lägesbilderna som arbetslivskommissionerna har sammanställt över kvaliteten på genomförandet av yrkesprov och bedömningen av kunnandet publicerades i slutet av maj...
Nyheter

Treårigt program ska utveckla kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen

Syftet med utvecklingsprogrammet som genomförs 2020–2022 är att förbättra de studerandes inlärningsresultat och förutsättningar för lärande, att stärka välbefinnandet och samhörigheten, att stöda...
Nyheter

Utbildningsstyrelsens Cygnaeus-pris 2020 tar fasta på verksamhetssätt som främjar delaktighet och tillgänglighet

Cygnaeuspriset, som instiftades av Utbildningsstyrelsens föregångare, Skolstyrelsen, beviljades ursprungligen som ett arbetslivspris. År 2019 började man dela ut priset i nytt format.
Nyheter

Utbildningsstyrelsens enkät ger en övergripande bild av studiematerialen som fanns tillgängliga strax före coronavirusepidemin

Utbildningsstyrelsen utredde i slutet av 2019 lärarnas och tjänsteinnehavarnas synpunkter på dagens läromedel och studiematerial och hur materialen borde se ut i framtiden. Resultatet av den nationella enkäten ger användbar information till exempel för läromedelsförlagen. Enkäten ger också en helhetsbild av vilka läromedel och studiematerial som fanns tillgängliga precis innan coronaviruset bröt ut, och från vilka utgångslägen man införde de avvikande arrangemang som epidemin medförde.
Nyheter

Betydande ökning föreslås fortfarande i Erasmus+-programmets budget

Kommissionens budgetförslag preciserar förslaget som gavs i maj 2018, och därmed även budgeten som planerats för olika samarbetsprogram inom EU. I den nya propositionen föreslås en budget på 24,6 miljarder euro för Erasmus+-programmet.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet sänder en vårfesthälsning till alla daghem, skolor och andra läroanstalter

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet sänder en digital hälsning till alla daghem, skolor och andra läroanstalter med anledning av våravslutningen. Hälsningarna finns till skolornas och läroanstalternas förfogande på undervisnings- och kulturministeriets YouTube-kanal och kan laddas ner på statsrådets bildbank fredagen 29.5 kl. 9. Det står skolor och läroanstalter fritt att använda videomaterialet som ett inslag i sin egen vårfest, både på verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken och i skolorna.
Nyheter

Utlandsperioder inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren kan inledas virtuellt

Det internationella samarbetet fortsätter virtuellt. Enligt kommissionens riktlinjer kan studieperioder inledas virtuellt och det är möjligt för deltagarna att fortsätta studierna på plats i värdlandet sedan då situationen tillåter det. Möten och träffar inom utvecklingsprojekten kan också ordnas med digitala förbindelser.
Nyheter

Skolornas arbetstider och lov läsåret 2020–2021

De flesta kommuner har på sina webbplatser publicerat information om det kommande läsårets arbetstider och lov inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasierna och yrkesläroanstalterna samt vuxengymnasierna. I så gott som alla grundskolor inleds läsåret 2020─2021 i vecka 32, i de flesta fall den 12 augusti 2020. Skolåret avslutas lördagen den 5 juni 2021.
Nyheter

Efter återgången till närundervisning – iakttagelser till stöd för anordnarna av grundläggande utbildning och småbarnspedagogik

Inom småbarnspedagogiken och i skolorna ska man fortfarande aktivt förebygga att coronaviruset sprids. Ta del av Utbildningsstyrelsens material som utarbetats som stöd för ordnandet av den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken.
Nyheter

Läroanstalternas huvudmän inom det fria bildningsarbetet kompenseras för inkomstbortfall på grund av coronavirusepidemin ─ ansökan öppnar 20.5.2020

Statsunderstöd beviljas till ett belopp av sammanlagt 21,5 miljoner euro. Understöd kan beviljas huvudmän för sådana läroanstalter inom det fria bildningsarbetet för vilka undantagssituationen som...