Uutinen

Uusi julkaisu tukee kouluja demokratiakasvatuksessa ja väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyssä

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Perusopetus
Vuorovaikutustaidot ja demokraattisessa yhteiskunnassa toimimisen tiedot, taidot, arvot ja asenteet rakentuvat opinpolun aikana. Jo päiväkodissa harjoitellaan muiden kuuntelemista ja erilaisuuden ymmärtämistä.
Kädenjälkiä ikkunassa

Opetushallituksen uusi julkaisu Resilienssiä rakentamassa – demokratiakasvatuksen tueksi pureutuu siihen, miten demokratiakasvatusta toteutetaan kouluissa ja varhaiskasvatuksessa sekä millaisia kansallisia ja kansainvälisiä toimenpiteitä on tehty radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemiseksi opetuksen toimialalla.

Medialukutaito ja kimmoisuus valmentavat arjessa luovimiseen

Resilienssillä tarkoitetaan kimmoisuutta. Se on henkilöiden psyykkistä palautumiskykyä: kykyä joustaa, soveltaa ja ennakoida muutostilanteissa.

Nyky-yhteiskunnassa resilienssin merkitys kasvaa, kun lapset ja nuoret kohtaavat jo varhain hyvin kärjekästäkin keskustelua esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Arki on täynnä tunteisiin vetoavaa, ristiriistaista, kiistanalaista ja polarisoitunutta tietoa ja mielipiteitä. Vahvalle medialukutaidolle on tilausta.

Julkaisun pyrkimyksenä on tarjota opettajille vinkkejä siihen, miten kouluissa voidaan harjoitella tarvittavia tietoja ja taitoja – miten esimerkiksi keskustella vaikeista aiheista oppilaiden kanssa ikäryhmälle sopivalla tavalla tai miten käsitellä moninaisuutta ja syrjintää.

Julkaisussa UNESCO-ASPnet-verkoston koulut jakavat omia kokemuksiaan ja hyviä käytänteitä resilienssin rakentamiseksi sekä lasten ja nuorten demokratiaosaamisen vahvistamiseksi. Lisäksi julkaisussa esitellään REDI-malli, jolla kuvataan koulun roolia väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyssä.

Julkaisussa perehdytään myös aihetta koskevaan tutkimus- ja asiantuntijatietoon. Tutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta kertoo, miten väkivaltainen ekstremismi syntyy tutkimustiedon valossa. Sovittelija Miriam Attias puolestaan kuvaa keinoja, miten vastakkainasettelua voi purkaa ja konfliktitilanteita ratkaista.

Kouluilla tärkeä rooli vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa

– Julkaisun kantava ajatus on, että koulu nähdään turvallisena paikkana, jossa opitaan keskustelemaan rakentavasti, kriitti­sesti ja toisia kunnioittaen. Koulussa jokaisen yhteisön jäsenen tulee voida kokea olevansa arvostettu ja kykenevänsä vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Koulun tehtäviin kuuluu puuttua vihapuheeseen ja kiusaamiseen, kertoo opetusneuvos Satu Honkala Opetushallituksesta.

Verkkojulkaisu jatkaa ja syventää Opetushallituksen 2017 julkaiseman Rakentavaa vuorovaiku­tusta -kirjan antia. Julkaisulla tuetaan opetusalan kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa. Julkaisussa on huomi­oitu uutena näkökulmana varhaiskasvatus.

UNESCO ASPnet -verkosto

Unesco-verkosto (UNESCO ASPnet – Associated Schools Network) on maailman suurin kouluverkosto. Siihen kuuluu tällä hetkellä 11 500 koulutusalan instituutiota, joiden toimialat vaihtelevat esiopetuksesta opettajankoulutukseen yli 180 maassa.

Lisätietoa 

Leena Nissilä
opetusneuvos, Opetushallitus
+358 29 533 1155
etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Satu Honkala
opetusneuvos, Opetushallitus
+358 29 533 1544
etunimi.sukunimi [at] oph.fi