Uutinen

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt - tietoa etäopetuksesta ja kotiopetuksesta

Ajankohtaista Perusopetus Koronavirus
Osana valtioneuvoston linjaamaa sulkutilaa on alueellisten tartuntatautiviranomaisten ja opetuksen järjestäjien päätöksillä siirrytty leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla etäopetukseen perusopetuksen 7.-9.-vuosiluokilla. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, kuten etäopetukseen voidaan siirtyä myös paikallisen tartuntatautiviranomaisen päätöksen jälkeen, jos epidemiatilanne sitä vaatii.
Selin oleva tyttö tietokoneen edessä

Opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä seuraavin ehdoin:

 • Tartuntatautiviranomainen on tehnyt päätöksen sellaisista rajoitustoimenpiteistä, joiden vuoksi lähiopetusta ei voida turvallisesti järjestää ja se on opetuksen järjestämiseksi välttämätöntä
 • Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana lähiopetuksessa pysyvät kuitenkin esiopetuksen ja 1.-3.-vuosiluokkien oppilaat sekä erityistä tukea saavat ja valmistavan opetuksen ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat, ellei kysymys ole yksittäisen oppilaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen perustuvista erityisjärjestelyistä.

Yksittäisen oppilaan poissaolot ja erityiset opetusjärjestelyt

Jos lapsi ei osallistu tavanomaiseen lähiopetukseen, siitä on sovittava opettajan tai rehtorin kanssa.

 • Poissaoloon on aina haettava lupa ja hakemus pitää perustella. Koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Opetuksen järjestäjä ja koulu voivat tehdä yleisiä linjauksia poissaololupien myöntämisestä ottaen kuitenkin huomioon oppilaiden oikeus saada perusopetusta.
  • Poissaolon aikana oppilaiden työskentelyä kotona tulee ohjata esimerkiksi antamalla oppilaalle tehtäviä kotiin.
 • Opetushallitus suosittelee, että poissaolon sijasta riskiryhmiin kuuluvien opetus järjestettäisiin erityisinä opetusjärjestelyinä etäopetuksena. Yhdenvertaisuusvaltuutetun linjauksen mukaisesti suosittelemme, että myös sellaisen oppilaan opetus järjestetään etäopetuksena, joka jää kotiin riskiryhmään kuuluvan perheenjäsenensä tartuntavaaran takia.
  • Sairaus ja oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon oppilaan tilanteesta. Lääkäri voi arvioida myös poissaolon tarpeellisuutta. Koulu voi poissaolon perusteiden arvioimiseksi tarvittaessa edellyttää huoltajaa toimittamaan riittävän selvityksen, kuten lääkärintodistuksen lapsen kuulumisesta riskiryhmään. Koululla ei ole kuitenkaan oikeutta pyytää todistusta perheenjäsenen kuulumisesta riskiryhmään.
 • Tarvittavat tukitoimet ja oppilashuollon palvelujen asiantuntemus otetaan käyttöön tilanteissa, joissa oppilaalla on syystä tai toisesta runsaasti poissaoloja. Oppilaalla, joka on jäänyt jälkeen opinnoissaan esimerkiksi runsaiden poissaolojen takia, on oikeus saada tukiopetusta.
 •  UKK: Voidaanko erityisen tuen oppilaalle myöntää lupa olla poissa lähiopetuksesta, jos muu ryhmä siirtyy etäopetukseen?

Kotiopetus vain huoltajan aloitteesta

Koulun järjestämä etäopetus on eri asia kuin kotiopetus.

 • Opetuksen järjestäjä ei voi edellyttää tai suositella, että oppilas siirtyy kotiopetukseen. Kotiopetus ei ole tarkoitettu lyhytaikaiseksi ratkaisuksi, vaan lyhytaikaisissa tilanteissa perustellusta syystä myönnettävä poissaolo on oikea menettely.
 • Ainoastaan huoltaja voi päättää, että oppilas eroaa koulusta ja siirtyy siten kotiopetukseen. Tällöin huoltaja huolehtii itse oppivelvollisen opetuksen järjestämisestä. Huoltaja vastaa kaikista opintojen järjestelyistä, kuten opetuksesta, oppimisen ja koulunkäynnin tuesta, oppimateriaaleista, työvälineistä ja -aineista, oppilashuollosta, ruokailusta ja koulukuljetuksesta.
 • Kotiopetuksessa vastuu perusopetuksen oppimäärää vastaavien tietojen ja taitojen saavuttamisesta ja oppivelvollisuuden edistymisestä on huoltajalla. Oppilaan edistymistä seurataan suhteessa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin. Asuinkunnan nimeämä tutkiva opettaja valvoo ja laatii selosteen kotiopetuksessa olevan edistymisestä. Huoltajan pyynnöstä kotiopetuksessa oleva oppivelvollinen voi osoittaa osaamisensa erityisessä tutkinnossa.
 • Mikäli huoltaja haluaa, että lapsi palaa kotiopetuksesta koulun järjestämään perusopetukseen, hänen tulee hakea uudelleen lapselleen koulupaikkaa. Opetuksen järjestäjä osoittaa lapselle lähikoulun ja ryhmän. Koulu tai ryhmä voi olla sama tai eri kuin ennen kotiopetusta. Opetuksen järjestäjällä on tästä harkintavalta normaaleja lähikoulun osoittamisen kriteereitä noudattaen.