Nyheter

Exceptionella undervisningsarrangemang – information om distansundervisning och hemundervisning

Aktuellt Grundläggande utbildning Coronaviruset
Som en del av den partiella nedstängningen enligt statsrådets beslut har årskurserna 7–9 genom beslut som utfärdats av de regionala smittskyddsmyndigheterna och utbildningsanordnarna övergått till distansundervisning på de områden som befinner sig i samhällsspridnings- och accelerationsfasen. Om epidemiläget kräver det är det också möjligt att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, såsom distansundervisning, efter ett beslut av den regionala smittskyddsmyndigheten.
Selin oleva tyttö tietokoneen edessä

Utbildningsanordnaren kan fatta beslut om att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang enligt följande villkor:

 • Smittskyddsmyndigheten har beslutat om sådana begränsande åtgärder, som innebär att det inte är möjligt att ordna närundervisningen på ett tryggt sätt, vilket är nödvändigt för anordnandet av undervisningen.

 • Under exceptionella undervisningsarrangemang ska undervisningen fortfarande ordnas som närundervisning för barn i förskoleundervisning och för elever i årskurserna 1–3, elever som får särskilt stöd, elever som deltar i förberedande undervisning samt elever som omfattas av förlängd läroplikt, ifall det inte är frågan om specialarrangemang för en enskild elev som grundar sig på smittskyddsmyndighetens beslut.

   

Frånvaro och särskilda undervisningsarrangemang som berör en enskild elev

Man ska komma överens med läraren eller rektorn om barnet inte deltar i den normala undervisningen.

 • Man ska alltid anhålla om lov för frånvaro och anhållan ska motiveras. Skolan överväger om det finns grunder för att bevilja frånvaro. Utbildningsanordnaren och skolan kan dra upp allmänna riktlinjer som gäller beviljandet av frånvaro, ändå så att man tar i beaktande elevernas rätt till grundläggande utbildning.
  • Under frånvaron ska man handleda elevernas arbete hemma genom att till exempel ge eleven uppgifter som hen kan göra hemma.
 • Istället för frånvaro rekommenderar Utbildningsstyrelsen att undervisningen för en elev som hör till riskgruppen ordnas som distansundervisning med särskilda undervisningsarrangemang. I enlighet med diskrimineringsombudsmannens riktlinjer rekommenderar vi att undervisningen ordnas som distansundervisning även för en elev som stannar hemma på grund av att en familjemedlem hör till riskgruppen.
  • Sjukdom eller om eleven eller en familjemedlem med tanke på smittrisken hör till riskgruppen är godtagbara skäl för frånvaro. Huruvida en elev hör till riskgruppen grundar sig på den behandlande läkarens bedömning av elevens situation. Läkaren kan också bedöma om det är nödvändigt med frånvaro. För att kunna bedöma vilka grunder det finns för frånvaro kan skolan vid behov kräva en tillräcklig utredning av vårdnadshavaren, såsom ett läkarintyg över att barnet hör till riskgruppen. Skolan har ändå inte rätt att begära ett intyg över att en familjemedlem hör till riskgruppen.
 • Behövliga stödåtgärder och sakkunskapen som finns inom elevvårdstjänsterna ska utnyttjas i situationer då en elev av någon orsak har väldigt mycket frånvaro. En elev som blivit efter i studierna, till exempel på grund av hög frånvaro, har rätt att få stödundervisning.
 • Vanliga frågor: Kan en elev som får särskilt stöd beviljas frånvaro från närundervisningen om den övriga gruppen övergår till distansundervisning?

Hemundervisning endast på vårdnadshavarens initiativ

Distansundervisning som skolan ordnar är inte detsamma som hemundervisning.

 • En utbildningsanordnare kan inte kräva eller rekommendera att en elev övergår till hemundervisning. Hemundervisningen är inte avsedd som en kortvarig lösning, utan rätt förfarande i situationer som varar en kortare tid är frånvaro som beviljats av motiverade skäl.

 • Det är endast vårdnadshavaren som kan besluta att en elev avgår från skolan och därmed övergår till hemundervisning. Då ansvarar vårdnadshavaren själv för att ordna undervisningen för den läropliktiga. Vårdnadshavaren ansvarar för alla arrangemang som berör studierna, såsom undervisning, stöd för lärande och välbefinnande, läromedel, arbetsredskap och material, elevvård, måltider och skoltransport.

 • I hemundervisning har vårdnadshavaren ansvar för den läropliktigas framsteg och för att den läropliktiga utvecklar kunskaper och färdigheter som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs. Den läropliktigas framsteg ska övervakas i förhållande till de mål och centrala innehåll som fastställts i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014). Den övervakande lärare som utses av kommunen där den läropliktiga är bosatt har i uppgift att kartlägga och följa upp den läropliktigas framsteg. Den läropliktiga som deltar i hemundervisning kan på vårdnadshavarens begäran visa sitt kunnande i en särskild examen.

 • Om vårdnadshavaren vill att barnet övergår från hemundervisning tillbaka till grundläggande utbildning som skolan ordnar ska vårdnadshavaren på nytt ansöka om en skolplats åt sitt barn. Utbildningsanordnaren anvisar en närskola och grupp åt barnet. Skolan eller gruppen kan vara densamma eller en annan än före hemundervisningen. Utbildningsanordnaren har prövningsrätt i enlighet med de normala kriterierna som gäller för att anvisa en plats vid elevens närskola.