Uutinen

Lukiodiplomien ohjeet on päivitetty – Opetushallitus valmistelee parhaillaan myös lukiodiplomien jatkokehittämistä

Ajankohtaista Lukiokoulutus Koulutuksen kehittäminen Opettajat ja kasvattajat
Opetushallitus on päivittänyt lukiodiplomien ohjeet lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaiseksi. Uudet ohjeet on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet lukio-opintonsa 1.8.2021 jälkeen. Opetushallitus laatii parhaillaan myös suunnitelmaa lukiodiplomien jatkokehittämisestä opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.
Kuvituskuva, pensseleitä purkeissa

Aikaisempiin vuonna 2017 annettuihin ohjeisiin nähden julkaistuissa uusissa ohjeissa on päivitetty terminologia vastaamaan vuonna 2019 annettuja uusia lukion opetussuunnitelman perusteita. Ohjeisiin on tehty tarpeellisia lukiodiplomikohtaisia täsmennyksiä ja muokkauksia. Merkittäviä sisällöllisiä muutoksia tai uudistuksia ei ohjeisiin kuitenkaan ole tehty.

Kahdeksan lukiodiplomin ohjeiden rakennetta ja esitystapaa on pyritty edelleen yhdenmukaistamaan. Olemme pyrkineet päivityksessä selkiyttämään viranomaisohjeen luonnetta niin, että ohjeissa velvoittaviin lainsäädännön säännöksiin ja lukion opetussuunnitelman perusteissa annettuihin määräyksiin on systemaattisesti viitattu. Ohjeiden päivityksessä on täsmennetty mm. lukiodiplomin suorittamista osana lukio-opintoja ja muualla hankitun osaamisen tunnustamista, kertoo opetusneuvos Mikko Hartikainen.

Nyt julkaistuja uusia lukiodiplomin ohjeita käyttävät opiskelijat, jotka ovat aloittaneet lukio-opintonsa 1.8.2021 jälkeen. Opetushallituksen vuonna 2017 antamat lukiodiplomiohjeet ovat puolestaan voimassa niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet lukio-opintonsa ennen 1.8.2021. Lukioita ohjeistetaan määrittelemään opetussuunnitelmassa opintojaksot, jotka voivat olla kunkin lukiodiplomin suorittamista edeltäviä lukio-opintoja. Lukiodiplomit on laadittu tavoitteiltaan ja sisällöiltään sellaisiksi, että opiskelijan tulisi olla suorittanut vähintään ohjeiden mukaisen opintopistemäärän verran lukiodiplomiaineen opintoja. Lukiodiplomien suorittamista edeltävien opintojen laajuuksiin ei tehty päivityksessä muutoksia. Aiemmin käytössä olleiden lukiokurssien määrät on ainoastaan muunnettu opintopisteiksi.

Samaan aikaan päivitettyjen ohjeiden kanssa julkaistaan myös kuvataiteen, käsityön ja median lukiodiplomien tehtävät lukuvuodelle 2022–2023. Linkit näihin löydät tämän uutisen lopusta. Opetushallituksen tuottamat lukiodiplomien todistuslomakkeet ja lukiodiplomikohtaiset tukimateriaalit päivitetään myöhemmin vuoden 2022 aikana.

Lukiodiplomit tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa erityistä osaamista

Lukiodiplomit tarjoavat lukion opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan eri aineissa ja aineryhmissä. Lukiodiplomeita voi suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa. Lukiodiplomit täydentävät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.

Opetushallitus antaa lukiodiplomien ohjeet niiden järjestämisen ja suorittamisen tueksi. Ohjeissa kuvataan tarkemmin kunkin esimerkiksi lukiodiplomin rakennetta, arviointimenettelyä ja minkä laajuisiin lukio-opintoihin lukiodiplomin suorittaminen perustuu. Käytännön järjestelyistä lukiot päättävät paikallisesti lukion opetussuunnitelman perusteiden ja Opetushallituksen ohjeiden mukaan.

Lukiodiplomien kehittämistyö jatkuu

Opetushallitus valmistelee parhaillaan opetus- ja kulttuuriministeriön marraskuussa 2021 antaman toimeksiannon mukaisesti suunnitelmaa lukiodiplomien kehittämisestä. Suunnitelmaan kuuluu esitys uudistuksen toimeenpanosta ja aikataulusta sekä laskelma uudistuksen kustannuksista. Lukiodiplomien jatkokehittämiselle asetettiin ministeriön toimeksiannossa lähtökohdat, jotka perustuvat lukiodiplomiselvityksen ja siitä annettujen lausuntojen pohjalta tehtyihin päätöksiin. Selvitys lukiodiplomien nykytilasta sekä arviot ja johtopäätökset niiden kehittämiseksi on luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla. Kehittämistyössä huomioidaan toimeksiannon pohjalta avoimina kysymyksinä muun muassa

  • miten nykyistä yhdenvertaisempi lukiodiplomien arviointi on toteutettavissa
  • miten lukiodiplomeita tulisi kehittää korkeakoulujen opiskelijavalinnan tarpeiden näkökulmasta
  • millä käytännön tavoilla diplomin suorittamiseksi edellytetty osaaminen tulee osoittaa
  • missä määrin arvioinnissa voitaisiin hyödyntää kansallisia verkostoja ja digitaalisuutta.

Opetushallituksen esitys annetaan ministeriölle 1.9.2022 mennessä.

Lisätietoja

  • Opetusneuvos Mikko Hartikainen, mikko.hartikainen [at] oph.fi (mikko[dot]hartikainen[at]oph[dot]fi), 029 5331 058