Nyheter

Anvisningarna för gymnasiediplom har uppdaterats – Utbildningsstyrelsen förbereder för närvarande arbetet med att utveckla gymnasiediplomen

Aktuellt Gymnasieutbildning Utveckling av utbildningen Lärare och pedagogisk personal
Utbildningsstyrelsen har uppdaterat anvisningarna för gymnasiediplomen så att de motsvarar Grunderna för gymnasiets läroplan 2019. De nya anvisningarna är avsedda för studerande som har inlett sina gymnasiestudier efter 1.8.2021. Utbildningsstyrelsen utarbetar för närvarande på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet en plan för att utveckla gymnasiediplomen.
Kuvituskuva, pensseleitä purkeissa

I förhållande till de tidigare anvisningarna som publicerats 2017 har man i de nya anvisningarna uppdaterat terminologin så att den motsvarar de nya grunderna för gymnasiets läroplan från 2019. I anvisningarna har också gjorts behövliga preciseringar och redigeringar. Det har ändå inte gjorts några betydande innehållsmässiga ändringar eller förnyelser i anvisningarna.

Vi har strävat efter att förenhetliga strukturen och framställningssättet i anvisningarna för de åtta gymnasiediplomen. Målet har varit att förtydliga myndighetsanvisningen så att man på ett systematiskt sätt hänvisar till de förpliktande bestämmelserna som fastställts i lagstiftningen och i grunderna för gymnasiets läroplan. I samband med att anvisningarna har uppdaterats har vi bland annat preciserat anvisningarna som gäller avläggande av gymnasiediplom som en del av gymnasiestudierna och erkännande av kunnande som förvärvats på annat håll, berättar undervisningsrådet Mikko Hartikainen.

De nya anvisningarna för gymnasiediplom som nu publicerats ska tillämpas på studerande som har börjat sina gymnasiestudier efter 1.8.2021. Anvisningarna för gymnasiediplom som Utbildningsstyrelsen har gjort upp 2017 gäller fortfarande för de studerande som har börjat i gymnasiet före 1.8.2021. Gymnasierna ska i den lokala läroplanen definiera vilka studieavsnitt som kan utgöra sådana gymnasiestudier som ska avläggas före respektive gymnasiediplom. Gymnasiediplomens mål och innehåll har definierats så att den studerande i det läroämne som gymnasiediplomet gäller bör ha avlagt studier till en omfattning som beskrivs i anvisningarna. I samband med revideringen har det inte skett några ändringar i omfattningen av studierna som ska avläggas före gymnasiediplomen. Däremot har antalet gymnasiekurser som angetts i de tidigare anvisningarna nu omvandlats till studiepoäng.

Parallellt med de reviderade anvisningarna publiceras också uppgifterna för gymnasiediplomen i bildkonst, slöjd och mediekunskap för läsåret 2022–2023. Länkarna till de nya uppgifterna finns i slutet av nyheten. Utbildningsstyrelsens intygsblanketter och stödmaterial för respektive gymnasiediplom kommer att uppdateras senare under 2022.

Gymnasiediplomen ger den studerande en möjlighet att påvisa särskilda kunskaper och färdigheter

Gymnasiediplomen erbjuder den studerande i gymnasiet möjlighet att visa en specialkompetens och ett specialintresse i ett läroämne eller en läroämnesgrupp. Gymnasiediplom kan avläggas i huslig ekonomi, bildkonst, slöjd, gymnastik, mediekunskap, musik, dans och teaterkonst. Gymnasiediplomen kompletterar de kunskaper som framgår av avgångsbetyget från gymnasiet och studentexamensbetyget.

Utbildningsstyrelsen ger anvisningar som stöd för anordnandet och avläggandet av gymnasiediplomen. I anvisningarna beskrivs till exempel gymnasiediplomets uppbyggnad, bedömningsförfarandet och omfattningen av gymnasiestudier som krävs för att avlägga gymnasiediplomet. Gymnasierna beslutar lokalt om de praktiska arrangemangen i enlighet med gymnasiets läroplansgrunder och Utbildningsstyrelsens anvisningar.

Arbetet med att utveckla gymnasiediplomen fortsätter

Utbildningsstyrelsen bereder för närvarande en plan för att utveckla gymnasiediplomen. Arbetet grundar sig på ett uppdrag som undervisnings- och kulturministeriet har gett 2021. I planen ingår ett förslag på hur förnyelsen ska verkställas och med vilken tidtabell samt en beräkning av kostnaderna. I uppdraget om att utveckla gymnasiediplomen har ministeriet utifrån en utredning som gjorts om gymnasiediplomen fastställt utgångspunkter för utvecklingsarbetet. Utredningen om gymnasiediplomens nuläge och en utvärdering av samt slutledningar kring hur de kunde utvecklas finns att läsa på undervisnings- och kulturministeriets webbplats. I utvecklingsarbetet beaktas utifrån ministeriets uppdrag bland annat följande öppna frågor:

  • Hur kunde man genomföra en mer likvärdig bedömning av gymnasiediplomen än i nuläget?
  • Hur bör gymnasiediplomen utvecklas med hänsyn till högskolornas studerandeantagning och därtill hörande behov?
  • På vilka sätt ska kunnandet som förutsätts för att avlägga ett diplom påvisas?
  • I vilken mån kunde man i bedömningen utnyttja nationella nätverk och digitalisering?

Utbildningsstyrelsens förslag överlämnas till ministeriet senast 1.9.2022.

Ytterligare information

  • Undervisningsrådet Mikko Hartikainen, mikko.hartikainen [at] oph.fi (mikko[dot]hartikainen[at]oph[dot]fi), 029 5331 058