Uutinen

Opetushallitus käynnistää pyöreän pöydän keskustelujen sarjan tutkimusyhteistyökumppaneiden kanssa

Ajankohtaista Hyvinvointi Koulutuksen kehittäminen Tilastot
Opetushallitus käynnistää 16.8.2023 pyöreän pöydän keskustelujen sarjan, joka tuo yhteen tutkijoita ja asiantuntijoita pohtimaan kasvatuksen ja koulutuksen ajankohtaisia teemoja. Keskustelujen tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutusta tutkijoiden ja asiantuntijoiden välillä, välittää tietoa uusista, ajankohtaisista tutkimustuloksista, tukea tiedon hyödyntämistä sekä käynnistää keskustelua osapuolia kiinnostavista tulevista tutkimusteemoista. Keskustelusarja on osa tutkimusyhteistyön tiivistämistä.
Palapelin palat

Ensimmäisen pyöreän pöydän keskustelun teemana on hyvinvointi ja oppimistulokset. Tammikuussa 2023 julkaistuun Sivistyskatsaukseen 2030 (opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2023:3) kootut tiedot osoittivat, miten oppimistulosten ja koulutustason pitkäaikainen nousu kääntyi laskuun 2000-luvun alun jälkeen. Syitä oppimistulosten laskuun ei kuitenkaan kaikilta osin tiedetä. 

– Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna syyt ovat varmasti moninaisia. Koronaviruspandemian aiheuttama oppimisen, osaamisen ja hyvinvoinnin vaje näkyy tutkijoiden mukaan mitä todennäköisimmin pitkään tulevina vuosina, kertoo Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä.  

THL:n vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan pandemia on vaikuttanut lasten ja nuorten elämään ja psyykkiseen hyvinvointiin. Vuoden 2023 alustavien tulosten mukaan yläkoulun 8.- ja 9.-luokkalaisten ahdistuneisuus ja kiusaamisen kokemukset ovat jopa lisääntyneet. 

 – Kutsumme tutkimusyhteistyökumppaneitamme keskustelemaan, kuinka hyvinvointi liittyy oppimiseen ja kuinka koulu oppimisympäristönä ja -yhteisönä voi tukea hyvinvointia. Tavoitteenamme on lisätä yhteistä ymmärrystä ja saada uusinta tutkimustietoa oman työmme kehittämiseksi ja yhteiskunnallisten tavoitteidemme toimeenpanemiseksi, pääjohtaja Kelhä jatkaa. 

Toinen pyöreän pöydän keskustelu järjestetään syyskuussa ja sen teemana on digitalisaatio ja oppimistulokset. Lisäksi marraskuussa järjestään kolmas keskustelu. Keskusteluihin osallistuu tutkijoita erityisesti Suomen Akatemian Strategisen neuvoston rahoittamista hankkeista, joissa Opetushallitus on mukana vuorovaikutuskumppanina, sekä asiantuntijoita Opetushallituksesta ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä.  

Ensimmäinen pyöreän pöydän keskustelujen sarja on kokeilu. Opetushallituksen tavoitteena on jatkaa 2–3 ajankohtaisen temaattisen keskustelun sarjaa vuosittain, jos kokeilusta saadut kokemukset ja palaute kannustavat tähän. 

Uudella toimintamallilla tiiviimpää tutkimusyhteistyötä 

Pyöreän pöydän keskustelut ovat osa Opetushallituksen laajempaa tavoitetta, jolla yhteistyötä tutkimuskentän kanssa pyritään tiivistämään entisestään. 

– Opetushallituksella on jo pitkät perinteet yhteistyöstä. Kun kehitämme sitä edelleen, pystymme vielä tehokkaammin hyödyntämään tutkimustietoa kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisessä ja oman työmme vaikuttavuuden vahvistamisessa, opetusneuvos Päivi Pöyry-Lassila arvioi. 

Kehittämistyön tueksi on laadittu myös tutkimusyhteistyön toimintamalli, joka auttaa toteuttamaan yhteistyötä tutkimushankkeiden kanssa entistä suunnitelmallisemmin. Uusien kriteerien kautta pystytään puolestaan arvioimaan, onko tutkimushanke merkittävä Opetushallituksen tehtävien ja yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta.   

– Opetushallitus on toistaiseksi toiminut tutkimushankkeissa pääasiassa vuorovaikutuskumppanina. Kumppanuus on voinut tarkoittaa esimerkiksi tutkimushankkeen ohjausryhmään kuulumista tai tutkimustuloksista viestimistä. Suunnitelmallisemman tutkimusyhteistyön kautta Opetushallitus haluaa vahvistaa rooliaan aktiivisena hankeosapuolena, Pöyry-Lassila kertoo. 

Opetushallitus on tällä hetkellä mukana seuraavissa tutkimushankkeissa

  • EduRESCUE, Resilientti koulu ja koulutus: hankkeessa kehitetään tutkimukseen perustuvia yhteiskunnallisia ratkaisuja, työkaluja ja selviytymisstrategioita vahvistamaan suomalaisen koulujärjestelmän ja yhteiskunnan kykyä selviytyä kriiseistä. Lue lisää: https://edurescue.fi/fi
  • Right to Belong, Oikeus osallisuuteen: hankkeessa tutkitaan, miten lasten ja nuorten yksinäisyyden ja sosiaalisen torjunnan kokemuksia voidaan vähentää erilaisissa ympäristöissä, kuten perheissä, kouluissa, sosiaalisessa mediassa ja kaveriryhmissä. Tutustu hankkeeseen: https://righttobelong.fi/ 
  • SchoolWell, Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulu: hankkeessa tutkitaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sen rakentumista koulun oppimisympäristöissä. Lisätiedot: https://www.helsinki.fi/fi/projektit/kokonaisvaltaisen-hyvinvoinnin-koulu 
  • Hankkeita rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Lisätiedot: 

Opetusneuvos, yksikön päällikkö Päivi Pöyry-Lassila 
paivi.poyry-lassila [at] oph.fi  
puh. 029 533 1970