Nyheter

Utbildningsstyrelsen ordnar en serie rundabordssamtal tillsammans med samarbetspartner inom forskning

Aktuellt Välbefinnande Utveckling av utbildningen Statistik
Utbildningsstyrelsen inledde den 16 augusti 2023 en serie rundabordssamtal som sammanför forskare och sakkunniga för samtal om aktuella teman inom småbarnspedagogik och utbildning. Målen för samtalen är att stärka dialogen mellan forskare och sakkunniga, förmedla information om nya, aktuella forskningsresultat, stödja utnyttjandet av forskningsresultat och inspirera till framtida forskningsteman. Samtalsserien är en del av Utbildningsstyrelsens satsning på forskningssamarbete.
Händerna förbinder pusselbitarna.

Temat för det första rundabordssamtalet var välbefinnande och inlärningsresultat. Uppgifterna i Bildningsöversikt 2023 (undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2023:3) som publicerades i januari 2023 avslöjade att en försämring av inlärningsresultaten och utbildningsnivån ägde rum efter början av 2000-talet, efter en längre tids positiv utveckling. Orsakerna till de försämrade inlärningsresultaten är dock inte kända till alla delar. 

– På lång sikt finns det säkert många olika orsaker. Pandemins konsekvenser för lärandet, kunnandet och välbefinnandet kommer enligt forskarna att kunna ses ännu en lång tid framöver, konstaterar Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä 

Enligt resultaten från enkäten Hälsa i skolan 2021 (Institutet för hälsa och välfärd) har coronapandemin haft en negativ inverkan på barn och ungas liv och psykiska välbefinnande. Utgående från de preliminära resultaten för år 2023 har erfarenheterna av ångest och mobbning till och med ökat bland eleverna i årskurs 8 och 9. 

– Vi bjuder in våra samarbetspartner inom forskningen till samtal om sambandet mellan välbefinnande och lärande och hur skolan kan stödja välbefinnande i egenskap av lärmiljö och lärgemenskap. Vårt mål är att öka kunskapen och få tillgång till de senaste forskningsresultaten för utvecklingen av vårt eget arbete och verkställandet av våra samhällsmål, fortsätter Kelhä. 

Det andra rundabordssamtalet ordnas i september och har temat digitalisering och inlärningsresultat. I november ordnas dessutom ett tredje rundabordssamtal. I samtalen deltar forskare i synnerhet från projekt som finansieras av Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi, i vilka Utbildningsstyrelsen deltar som dialogpartner, och sakkunniga från Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet.  

Den första serien med rundabordssamtal är ett pilotförsök. Utbildningsstyrelsen har som mål att ordna två till tre samtalsserier om aktuella teman varje år, om responsen och erfarenheterna från pilotförsöket är positiva. 

Närmare samarbete kring forskning med en ny verksamhetsmodell  

Rundabordssamtalen är en del av Utbildningsstyrelsens mer omfattande strävan efter närmare samarbete inom forskning. 

– Utbildningsstyrelsen har lång erfarenhet av samarbete. Genom att ytterligare utveckla forskningssamarbetet kan vi ännu mer effektivt utnyttja forskningsresultaten i vårt arbete med att utveckla småbarnspedagogiken och utbildningen och stärka effekterna av vårt eget arbete, bedömer undervisningsrådet Päivi Pöyry-Lassila. 

Till stöd för arbetet har även en verksamhetsmodell för forskningssamarbetet skapats. Modellen möjliggör ännu mer systematiskt samarbete inom forskningsprojekt. Med hjälp av nya kriterier är det möjligt att bedöma om ett forskningsprojekt är betydelsefullt med tanke på Utbildningsstyrelsens uppdrag och samhällsmål.   

– Utbildningsstyrelsen har hittills i huvudsak fungerat som dialogpartner inom forskningsprojekt. Partnerskap har till exempel kunnat innebära att Utbildningsstyrelsen har ingått i forskningsprojektets styrgrupp eller kommunicerat om forskningsresultaten. Genom mer strategiskt forskningssamarbete vill Utbildningsstyrelsen stärka sin roll som en aktiv projektpartner, säger Pöyry-Lassila. 

Utbildningsstyrelsen deltar för närvarande i följande forskningsprojekt 

  • EduRESCUE, Resilient skola och utbildning: inom projektet utvecklas forskningsbaserade samhällslösningar, verktyg och strategier för att stärka kriståligheten hos det finländska skolsystemet och samhället. Läs mer på finska här: https://edurescue.fi/fi
  • Right to Belong, Rätt till delaktighet: inom projektet undersöks hur man kan minska barn och ungas upplevelser av ensamhet och social exkludering i olika miljöer, såsom inom familjen, i skolan, i sociala medier och vid samvaro med kompisar. Läs mer på finska om projektet: https://righttobelong.fi/ 
  • SchoolWell, Helhetsbetonat välbefinnande i skolan: inom projektet undersöks helhetsbetonat välbefinnande bland barn och unga och hur detta kan uppnås i skolans lärmiljöer. Mer information på finska: https://www.helsinki.fi/fi/projektit/kokonaisvaltaisen-hyvinvoinnin-koulu 
  • Projekten finansieras av Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi. 

Mer information: 

Undervisningsråd, enhetschef Päivi Pöyry-Lassila 
paivi.poyry-lassila [at] oph.fi  
tfn 029 533 1970