Uutinen

#paraskoulu-kiihdyttämön teemat

Perusopetus
Kiihdyttämössä on mukana 10 eri kokeilukokonaisuutta, jotka pureutuvat muun muassa hyvinvointiin, tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen, kouluun kiinnittymisen ongelmaan, yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn sekä opetussuunnitelman ja monipuolisen pedagogiikan lisäämisen teemoihin. Kiihdyttämön alkuvaiheessa kokeilujen teemat kunnittain esittelylssä.
Aikuisia opiskelijoita pöydän ääressä

Kuopio

Osalla oppilaista ilmenee haastetta kouluun kiinnittymisen/kiinnittymättömyyden kanssa. Kokeilun avulla etsitään ratkaisuja haasteeseen vahvistamalla turvallisuuden tunnetta ja pyrkimällä parantamaan vuorovaikutusta kouluissa. Näillä toimilla tavoitellaan sitä, että luottamus nuoriin ja siihen, että koulusta lähtevä lapsi tai nuori pärjää elämässään, lisääntyy.

Vantaa ja Espoo

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän Move!:n haasteena on tunnistettu toimijoiden epäselvät roolit ja moniammatillisen yhteistyön puute. Kokeilun tavoitteena on luoda Move-prosessista malli, jossa kuvataan mitä tapahtuu ennen mittaustilanteita, mitä tapahtuu mittaustilanteissa ja mitä tapahtuu sen jälkeen sekä miten tieto siirtyy eri toimijoiden (ml. oppilaat ja vanhemmat) välillä prosessin eri vaiheissa.

Hämeenlinna

Oppilaiden haasteet tunne- ja vuorovaikutustaidoissa aiheuttavat monialaisia seurauksia niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Kokeilun tavoitteena on luoda toimintamalleja kouluyhteisön vuorovaikutuksen tueksi, jotta jokaisella on kokemus omasta mahdollisuudesta vaikuttaa hyvinvointiin. Toimenpiteillä tavoitellaan turvallista, tasa-arvoista ja oppimista tukevaa kouluyhteisöä.

Korsholm, Vasa ja Jakobstad

Stressinhallinta ja koulumotivaatio ovat osalle 7.–9.-luokkalaisista isoja haasteita, joihin tarvitaan tukea. Kokeilun tavoitteena on selvittää, voivatko pienessä ryhmässä pidetyt kurssit antaa oikeanlaista tukea oppilaille ja vaikuttaa näkyvästi stressinhallinnan ja motivaation parantumisena opiskelussa.

Tampere

Kokeilussa selvitetään, miten koulupäivä ja sen kokonaisuus henkilöstöineen näyttäytyvät oppilaalle. Erityisesti pääpaino on koulunkäyntiohjaajien roolien kirkastamisessa osana koulupäivää. Kokeilussa tavoitellaan kokonaiskoulupäivämallin luomista Pirkanmaalle ja soveltuvin osin sen levittämistä koko maakuntaan. Mallin piiriin kuuluvat kaikki esi- ja alkuopetusikäiset perheineen.

Sastamala

Kokeilussa halutaan ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä kasvattaa oppilaiden sosiaalista pääomaa. Tavoitteena on tutkia Sastamalassa 3.–6.-luokkalaisille tarjottavan vapaa-ajan ohjatun toiminnan toimintakenttää varsinaisten harrastusseurojen ulkopuolella. Tasa-arvoisuus ja harrastetakuu ovat myös kärkenä.

Lohja

Kokeilussa paneudutaan alakoulun opetushenkilöstön keskuudessa nousseeseen huoleen siitä, mihin tarpeeseen muuntojoustava oppimisympäristö vastaa sekä siihen liittyvän yhteisen ymmärryksen muodostamiseen. Kokeilun avulla selvitetään, miten uudessa oppimisympäristössä työskenteleminen haastaa henkilöstöä uudenlaiseen työotteeseen ja mitä siinä vaaditaan.

Hollola, Kärkölä, Orimattila, Asikkala ja Heinola

Kokeilun tavoitteena on oppilaiden kouluviihtyvyyden ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen ja moninaistaminen. Hollolassa tavoitellaan välituntitoiminnan rikastamista ja oppilaiden osallistumista toimintaan, Asikkalassa halutaan kasvattaa kannustavaa ja toisia huomioivaa ilmapiiriä, Orimattilassa tavoitellaan oppilaiden osallistamiskeinojen lisäämistä, Heinolassa monipuolistetaan välituntitoimintoja sekä aktivoidaan oppilaita oman koulunsa kehittämiseen ja Kärkölässä lisätään rakentavaa keskustelukulttuuria koulussa.

Kerava

Kokeilussa keskitytään esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen yhteistyöprosessin muotoilemiseen nostamalla lapsi keskiöön. Tavoitteena on, että esi- ja alkuopetuksen henkilöstön, johdon sekä huoltajien nivelvaiheyhteistyö toteutuu siten, että lapsen näkökulma huomioidaan ja esikoulusta kouluun siirtyminen tapahtuu mahdollisimman yhdenvertaisesti eri alueilla ja yksiköissä. Pidemmän aikavälin tavoitteena on aloittaa Keravalla 0.–2. luokkien alkuluokkatoiminta.

Mikä on kiihdyttämö?

Kokeilukeskuksen toteuttama #Paraskoulu -Kiihdyttämö liittyy Peruskoulufoorumiin, joka kokosi perusopetuksen toimijat ja yhteistyötahot yhteiseen visiointiin peruskoulun tulevaisuudesta. Yhteisen työn tuloksena syntyivät peruskoulun kehittämisen tulevaisuuden tavoitteet ja toimet, joita pohdittiin neljän eri tason näkökulmasta: lasten ja nuorten kasvuyhteisö, koulut ja oppilaat, opetuksen järjestäjät sekä kansallisen tason toimijat. Keväällä 2019 jaettiin #Paraskoulu -valtionavustusta, jonka tarkoituksena on edistää tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteiden toimeenpanoa konkreettisten tekojen tasolle. Toiminnassa pyritään löytämään uusia tapoja edistää tasa-arvoista peruskoulua koulutuksen kehittämisen, oppimisen uudistumisen sekä yhteisöllisen kehittämisen kautta.

Kokeilukeskuksen toteuttaman Kiihdyttämön tavoitteena on ollut löytää #Paraskoulu -valtionavustusta saaneista suurista hankekokonaisuuksista tiimejä, jotka haluavat toteuttaa kehittämistyötä uudella ja ketterällä tavalla hyödyntäen kokeilevan kehittämisen menetelmiä. Puolen vuoden mittaiseen ohjattuun ja tuettuun Kiihdyttämöön ilmoittautuivat mukaan 11 moniammatillista tiimiä 16 eri kunnasta. Näitä tiimejä Kokeilukeskus sparraa aktiivisesti yhteisen matkan aikana.

Kiihdyttämö on jatkoa Kokeilukeskuksen lukuvuonna 2018–2019 toteuttamalle Kokeiluohjelmalle, jossa olemme myös etsineet uudenlaisia tapoja ohjata ja tukea valtionavustusrahoitusta saaneita hankkeita.

Julkaisemme sivustollamme kuulumisia hankkeista, pysy kuulolla!