Nyheter

Teman för #denbästaskolan-kampanjens försöksaccelerator

Grundläggande utbildning
I försöksacceleratorn deltar tio olika försökshelheter som tar sig an teman som anknyter till bland annat välbefinnande, att lära ut emotionella och kommunikativa färdigheter, skolengagemang, att förebygga ensamhet och utslagning samt teman som berör läroplanen och mångsidig pedagogik. Nedan presenteras de olika temana kommunvis.
Aikuisia opiskelijoita pöydän ääressä

Kuopio

En del av eleverna har utmaningar som berör deras engagemang i skolan. Med hjälp av försöket vill man finna lösningar på dessa utmaningar genom att stärka elevernas känsla av trygghet och säkerhet och förbättra kommunikationen i skolan. Målet är att på det här sätt öka tilliten hos de unga och tilltron till att de unga klarar sig väl i livet efter skolan.

Vanda och Esbo

En utmaning med uppföljningssystemet för fysisk aktivitet Move har varit att de olika aktörernas roller är otydliga och att det saknas yrkesövergripande samarbete. Målet för försöket är att ta fram en modell för Move-processen, där man beskriver vad som sker före mätningarna, vad som sker då mätningarna genomförs och vad som sker efter mätningarna samt hur informationen om mätningarna förmedlas mellan olika aktörer (även eleverna och föräldrarna) i olika skeden av processen.

Tavastehus

Utmaningar i elevernas emotionella färdigheter och kommunikationsfärdigheter inverkar på olika sätt såväl i skolan som på fritiden. Målet för försöket är att skapa verksamhetsmodeller som stöd för kommunikationen i skolgemenskapen så att varje individ upplever att hen har möjlighet att inverka på välbefinnandet. Målsättningen är en trygg och jämlik skolgemenskap som stödjer lärandet.

Korsholm, Vasa och Jakobstad

Stresshantering och skolmotivation kan vara stora utmaningar för en del elever i årskurserna sju till nio. För att klara av de här utmaningarna behövs olika former av stöd. Målet för försöket är att utreda om kurser som ordnas i små grupper kan ge rätt sorts stöd åt eleverna och inverka på eleverna förutsättningar att hantera stress samt förbättra deras studiemotivation.

Tammerfors

Försöket har som mål att utreda hur skoldagen och den helhet som den bildar ter sig för eleverna. Fokus ligger särskilt på att förtydliga skolgångshandledarnas roll som en del av skoldagen. Med försöket vill man skapa en modell för Birkaland som till vissa delar kunde tillämpas i hela landskapet. Modellen omfattar alla barn i förskolan och den inledande undervisningen samt deras familjer.

Sastamala

Målet för försöket är att förebygga ensamhet och marginalisering samt öka elevernas sociala kapital. Försöket går ut på att kartlägga vilka fritidsaktiviteter som erbjuds utöver de egentliga hobbyföreningarna åt barn i årskurserna tre till sex i Sastamala. Jämlikheten och hobbygarantin är också tyngdpunktsområden för försöket.

Lojo

Försöket tar fasta på frågor som lärarna i de lägre årskurserna uttryckt gällande flexibla lärmiljöer och vilka behov de svarar på. Med försöket vill man också bilda en gemensam uppfattning om de här frågorna. Försöket har som mål att ta reda på hur den nya lärmiljön utmanar lärarna till nya förhållningssätt och vad det kräver av dem.

Hollola, Kärkölä, Orimattila, Asikkala och Heinola

Målet för försöket är att elevernas trivsel i skolan ska öka och att de ska ha mångsidigare möjligheter att delta. I Hollola strävar man efter att utveckla verksamheten under rasterna så att rasterna blir mångsidigare. I Asikkala är målsättningen en uppmuntrande atmosfär där man tar hänsyn till varandra. I Orimattila strävar man efter flera möjligheter för de studerande att vara delaktiga. Heinola har som mål att utveckla rastaktiviteterna i en mångsidigare riktning samt att aktivera eleverna att delta i utvecklingen av den egna skolan. I Kärkölä strävar man efter en konstruktiv kommunikationskultur i skolan.

Kervo

Försöket tar fasta på samarbetsprocesserna i övergångsskedet till förskoleundervisning och inledande undervisning och lyfter barnet i centrum. Målet är att samarbetet mellan personalen inom förskole- och den inledande undervisningen, ledningen samt vårdnadshavarna ska genomföras så att barnets behov tas i beaktande och att övergången till förskolan genomförs på samma sätt i alla områden och enheter.

Vad är försöksacceleratorn?

Innovationscentrets försökaccelerator genomförs inom ramen för Grundskoleforumets kampanj #denbästaskolan som tar fasta på hur grundskolan ska se ut i framtiden. Som ett resultat av Grundskoleforumets arbete tillsammans med aktörerna inom den grundläggande utbildningen och deras samarbetspartner tog man fram mål och åtgärder för att utveckla grundskolan. Målen och åtgärderna utgår från fyra olika perspektiv, barnets och uppväxtgemenskapens perspektiv, skolans och elevernas perspektiv, utbildningsanordnarnas perspektiv och de nationella aktörernas perspektiv. På våren 2019 beviljades statsunderstöd inom ramen för #denbästaskolan för att på en konkret nivå främja verkställandet av målen för en jämlik grundskola. Verksamheten strävar efter att hitta nya sätt att främja den jämlika grundskolan genom att utveckla utbildningen och förnya lärandet samt i form av gemensam utveckling.

Målsättningen för Innovationscentrets försöksaccelerator har varit att hitta olika team bland projekthelheterna som beviljats statsunderstöd inom kampanjen #denbästaskolan, för att på nya och smidiga sätt utveckla sin verksamhet genom olika former av försök. I acceleratorarbetet deltar 11 mångprofessionella team från 16 kommuner under ett halvt års tid. Innovationscentret deltar aktivt med stöd och handledning under arbetets gång.

Försöksacceleratorn är en fortsättning på Innovationscentrets försöksprogram som genomfördes läsåret 2018–2019 och som också gick ut på att finna nya sätt att handleda och stödja projekten som beviljats statsunderstöd.

Vi publicerar aktuellt inom projekten på vår webbplats, följ vårt nyhetsflöde!