Uutinen

Lakimuutokset velvoittavat puuttumaan häirintään kaikilla asteilla

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus Lainsäädäntö Tasa-arvo ja osallisuus
Yhdenvertaisuuslakiin ja tasa-arvolakiin tehdyt muutokset tulevat voimaan 1.6.2023. Muutokset vaikuttavat niin varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, vapaaseen sivistystyöhön kuin taiteen perusopetukseen. Molemmissa laeissa on tarkennettu häirintään ja syrjintään liittyviä velvoitteita kaikilla koulutusasteilla. Jos ongelmiin ei puututa riittävän tehokkaasti, voi koulutuksen järjestäjä joutua maksamaan hyvitystä syrjinnästä. Jatkossa nämä samat velvoitteet koskevat myös varhaiskasvatuksen järjestäjää.
Oppilaita luokassa

Yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-arvolaissa on tarkennettu, että varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että häirintään puututaan kasvatuksen ja koulutuksen toiminnassa ja heidän järjestämissä tilaisuuksissa. Tarkennetun lainsäädännön mukaan 1.6.2023 lähtien varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjän menettelyä pidetään syrjintänä, jos järjestäjä laiminlyö käytettävissään olevat toimet lapsen, oppilaan tai opiskelijan häirinnän poistamiseksi.

Syrjinnän kohteeksi joutuneella on oikeus saada hyvitys siltä varhaiskasvatuksen järjestäjältä tai palveluntuottajalta tai koulutuksen järjestäjältä, joka on syrjinyt häntä.

Koulutuksen järjestäjän on aiemminkin pitänyt puuttua syrjintä- ja häirintätilanteisiin, ja jos lakia ei ole noudatettu, on koulutuksen järjestäjä voinut joutua maksamaan hyvitystä. Koulutuksen järjestäjä voi jatkossakin joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen. Aiemmin oikeus hyvitykseen on koskenut vain perusopetusta ja toisen asteen koulutusta mutta 1.6. 2023 alkaen tämä koskee myös varhaiskasvatusta.

Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä velvollisuus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien velvollisuuksiin kuuluu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Opetuksen ja oppimateriaalien pitää tukea lain tarkoituksen toteutumista. Laki on velvoittanut osaa oppilaitoksista laatimaan toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman jo vuodesta 2005. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat on vastaisuudessa laadittava kaikilla koulutusasteilla, ja lakimuutosten myötä velvoite koskee nyt myös varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatusta koskevat velvoitteet tulevat voimaan 1.6.2023 alkaen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien osalta. Siirtymäaika yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimiseksi varhaiskasvatuksessa on kaksi vuotta. Toiminnallista tasa-arvosuunnittelua ja toiminnallista yhdenvertaisuussuunnittelua voi tehdä yhdessä tai erikseen, tärkeintä on pitää molemmat näkökulmat mukana suunnitteluprosessissa

Lisätietoja:

  • Opetusneuvos Jaakko Lindfors, jaakko.lindfors(at)oph.fi, p. +358 29 5331459 (perusopetus ja lukio)
  • Opetusneuvos Kati Costiander, kati.costiander(at)oph.fkati.costiander [at] oph.fi (i), p. +358 29 5331526 (varhaiskasvatus ja esiopetus)
  • Opetusneuvos Riikka Vacker, riikka.vacker(at)oph.fi, p. +358 29 5331215 (ammatillinen koulutus)