Nyheter

Lagändringar förpliktigar att ingripa vid trakasserier på alla utbildningsstadier

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Lagstiftning Jämlikhet och delaktighet
Ändringarna i diskrimineringslagen och jämställdhetslagen träder i kraft 1.6.2023. Ändringarna inverkar på småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen. I båda lagarna preciseras skyldigheterna gällande trakasserier och diskriminering för samtliga utbildningsstadiers del. Om tillräckliga åtgärder inte vidtas kan utbildningsanordnaren åläggas att betala gottgörelse för diskrimineringen. I fortsättningen gäller samma skyldigheter även anordnarna av småbarnspedagogik.
Oppilaita luokassa

I diskrimineringslagen och jämställdhetslagen har det gjorts preciseringar som innebär att anordnarna är skyldiga att se till att åtgärder vidtas vid trakasserier inom småbarnspedagogik och utbildning samt vid tillställningar som ordnas av anordnarna. I enlighet med den preciserade lagstiftningen ska från och med den 1 juni 2023 en anordnares förfarande betraktas som diskriminering, om anordnaren underlåter att vidta de åtgärder som står till buds för att undanröja trakasserierna.

Den som har utsatts för diskriminering har rätt att få gottgörelse av anordnaren av småbarnspedagogik/serviceproducenten eller utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnarna ska redan sedan tidigare ingripa vid diskriminering och trakasserier, och kan bli tvungna att betala gottgörelse om de underlåter att göra detta. Utbildningsanordnarna kan även fortsättningsvis ställas till straffrättsligt ansvar. Tidigare har rätten till gottgörelse endast omfattat den grundläggande utbildningen och utbildning på andra stadiet. Från och med 1.6.2023 omfattar skyldigheten även småbarnspedagogiken.

Anordnare av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning är skyldiga att främja jämställdhet och likabehandling

I skyldigheterna för anordnarna ingår främjande av jämställdhet och likabehandling. Undervisningen och läromedlen ska bidra till att syftet med lagen nås. Lagen har förpliktigat en del av läroanstalterna att utarbeta en operativ jämställdhetsplan och plan för likabehandling ända sedan 2005. En jämställdhetsplan och en plan för likabehandling ska i fortsättningen utarbetas för samtliga utbildningsstadiers del, även småbarnspedagogiken.

För småbarnspedagogiken träder skyldigheterna i kraft från och med 1.6.2023 för såväl anordnarna som serviceproducenterna. Övergångsperioden för utarbetandet av planen för likabehandling inom småbarnspedagogik är två år. Jämställdhetsplanen och planen för likabehandling kan utarbetas tillsammans eller var för sig – det viktigaste är att båda perspektiven inkluderas vid planeringen. 

Mer information:

  • Undervisningsrådet Jaakko Lindfors, jaakko.lindfors [at] oph.fi, tfn +358 29 533 1459 (grundläggande utbildning och gymnasiet)
  • Undervisningsrådet Kati Costiander, kati.costiander [at] oph.fi, tfn +358 29 533 1526 (småbarnspedagogik och förskoleundervisning)
  • Undervisningsrådet Riikka Vacker, riikka.vacker [at] oph.fi, tfn +358 29 533 1215 (yrkesutbildning)