Uutinen

Tuore opas tarjoaa keinoja lasten käyttäytymisen taitojen tukemiseksi

Ajankohtaista Esiopetus Perusopetus Varhaiskasvatus Erityinen tuki Opettajat ja kasvattajat
Opettajille, varhaiskasvattajille ja esiopetuksen henkilökunnalle sekä johdolle suunnattu Tukea arkeen! -opas tarjoaa tutkimuspohjaista tietoa ja käytännön tukea käytöksellään reagoivien lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn. Opas on tuotettu osana vaativan erityisen tuen VIP-verkoston työtä yhdessä Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) kanssa.
Nainen seisoo käytävällä selin. Taustalla näkyy lapsia kännykät kädessä.

Miten toimia, kun ryhmässä on lapsi tai nuori, jolla on haasteita sosiaalisissa suhteissa, tunteiden säätelyssä tai käyttäytymisessä? Vuoden 2022 lopulla valmistunut opas tarjoaa viimeisimpään tutkimustietoon pohjautuvia, käytännössä tehokkaiksi koettuja keinoja ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan vähentää lasten tai nuorten haastavaa käyttäytymistä ryhmässä. Keinot tukevat sujuvaa kasvatus- ja opetustyötä sekä jättävät enemmän aikaa toimintaan, opetukseen ja myönteiseen vuorovaikutukseen.

Käyttäytymisen taitojen tukemisessa olennaista on toimintaympäristö ja aikuisten toiminta siinä. Keskeistä on, että kaikki yhteisön aikuiset

  • toimivat saman suuntaisesti ja vahvistavat lasten ja nuorten toivottua käytöstä positiivisen kasvatuksen keinoin
  • kiinnittävät huomiota omiin toimintatapoihinsa
  • oppivat näkemään ja kuulemaan, mitä lapset ja nuoret viestivät käyttäytymisellään.

Opettajat kohtaavat päivittäin lapsia ja nuoria, jotka aiheuttavat käyttäytymisellään häiriötilanteita ryhmässä. Kun ryhmässä on levotonta, opettajan huomio ohjautuu käyttäytymisen haasteisiin ja energia kuluu pyrkimyksiin saada häiriökäyttäytyminen loppumaan. Tällainen reaktiivinen puuttuminen ongelmakäyttäytymiseen ei pitkällä aikavälillä kuitenkaan poista ongelmaa.

Tutkitut keinot käyttöön luokissa ja ryhmissä

Tutkimukset ovat osoittaneet, että on olemassa tehokkaita keinoja, joita voidaan soveltaa lasten ja nuorten käyttäytymisen tukemiseen. Tukea arkeen! -opas esittelee näitä helpossa ja lähestyttävässä muodossa. Keinojen ja toimintamallien perusperiaatteet sopivat kaikille yksilöille, ryhmille ja yhteisöille varhaiskasvatuksesta perusopetuksen yläluokille.

Oppaassa esitellyt keinot soveltuvat erityisen hyvin toimintaan kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tukea tarvitsevien oppijoiden kanssa, joilla on haasteita esimerkiksi tarkkaavuudessa, tunteiden hallinnassa, oman toiminnan ohjauksessa, vuorovaikutustaidoissa tai jotka käyttäytyvät uhmakkaasti, aggressiivisesti tai levottomasti. Nämä keinot voivat olla käytössä tuen eri tasoilla. Ne voivat olla osa opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuutta koulun opetus- ja kasvatustehtävän mukaisesti.

Opas sisältää myös tukimateriaalia varhaiskasvatuksen johtajille ja koulujen rehtoreille yhteisöllisen, positiivista käyttäytymistä tukevan toimintakulttuurin kehittämiseksi ja monialaisen yhteistyön järjestämiseksi. Se voi soveltuvilta osin olla hyödyllinen kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä huoltajille.

Opas on toteutettu laajassa yhteistyössä

Tukea arkeen! -opas on OPH:n ja VIP-verkoston yhdessä Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) kanssa toteuttama. Oppaan on OPH:n tilauksesta ja VIP-verkoston Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän tukemana koonnut ja kirjoittanut Itlan koordinoima projektiryhmä. 

Oppaan on kirjoittanut THL:n erikoistutkija KM, FT, Piia Karjalainen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen professori, dosentti Päivi Pihlajan sekä Soiten alueen kehittäjätyöntekijä Oona Palosaaren kanssa. VIP-verkoston teemaryhmän puheenjohtajana on toiminut Itlan kehitysjohtaja, VTT Petra Kouvonen.

Moniammatillinen vaativan erityisen tuen VIP-verkosto perustettiin keväällä 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen johtaman kansallisen VIP-verkoston kehittämistyön ensimmäinen vaihe jatkui vuoden 2020 loppuun asti. Vuonna 2021 alkanut hallitusohjelman mukainen VIP-verkoston vakiinnuttamiskausi päättyi vuoden 2022 lopussa. Kokonaisuudessaan vakiinnuttamiskauden toimintaa kuvataan tarkemmin OPH:n julkaisusarjassa vuoden 2022 lopulla ilmestyneessä raportissa.

Moniammatillinen yhteistyö jatkuu

VIP-verkostossa kehitettiin lapsille ja nuorille tarjottavaa oppimisen ja koulunkäynnin vaativaa erityistä tukea sekä ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea. Vaativa erityinen tuki on käsite, joka VIP-verkoston toiminnan ajan oli käytössä, mutta tutkimukseen perustuen ja käsitteen selkeyttämiseksi Oikeus oppia tuen työryhmä ehdotti loppuraportissaan otettavaksi sen sijasta käyttöön käsitteen vaativa monialainen tuki.

Vaikka VIP-verkoston vakiinnuttamiskauden kehittämistoimet päättyivät, moniammatillinen yhteistyö jatkuu sekä alueellisissa että kansallisissa yhteistyöverkostoissa. Näitä ovat muun muassa Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin jatkossa organisoimat VIPU-yhdyshenkilöiden tapaamiset sekä VIP–verkoston Vaatu-toimijoiden, eli Elmeri-koulujen, sairaalaopetuksen, Valtion koulukotikoulun sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin yhdessä toteuttama vaativan konsultaation pilotointi, joka jatkuu myös vuonna 2023.

Lisätiedot