Nyheter

Ny handbok erbjuder metoder till stöd för barns beteendefärdigheter

Aktuellt Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Särskilt stöd Lärare och pedagogisk personal
Handboken Tukea arkeen! som är riktad till lärare, yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och personal och ledning inom förskoleundervisningen erbjuder forskningsbaserad kunskap och praktiskt stöd för arbetet med barn och unga som reagerar med beteende. Handboken har producerats av VIP-nätverket för krävande särskilt stöd tillsammans med Självständighetsjubileets barnstiftelse (Itla).
 En kvinna står på rygg i korridoren. I bakgrunden kan man se barn som håller i mobiltelefoner.

Hur ska man agera när det i gruppen finns ett barn eller en ung person med utmaningar när det kommer till sociala relationer, regleringen av känslor eller sitt beteende? Handboken som blev klar i slutet av 2022 erbjuder konstaterat effektiva metoder och verksamhetsmodeller baserade på de senaste forskningsrönen. Med hjälp av dessa är det möjligt att minska utmanande beteende bland barn och unga i gruppen. Metoderna stöder smidig fostran och undervisning och ger mer tid för verksamheten, undervisningen och positiv social samverkan.

Det centrala vid stöd för beteendefärdigheter är verksamhetsmiljön och de vuxnas agerande i verksamhetsmiljön. Det är viktigt att alla vuxna inom gemenskapen

  • agerar på ett likartat sätt och stärker önskat beteende bland barn och unga med metoder inom positiv pedagogik
  • fäster uppmärksamhet vid sina egna tillvägagångssätt
  • lär sig se och höra hur barn och unga kommunicerar med sitt beteende.

Lärare möter varje dag barn och unga som förorsakar störningar i gruppen med sitt beteende. När stämningen i gruppen är orolig, riktas lärarens uppmärksamhet mot det utmanande beteendet och energin används till att försöka få beteendet att upphöra. Att ingripa vid problematiskt beteende reaktivt på detta sätt eliminerar dock inte problemet på lång sikt.

Användning av kunskapsbaserade metoder i klassen och gruppen

Undersökningar har visat att det finns effektiva metoder som kan tillämpas för att stödja barns och ungas beteende. Handboken Tukea arkeen! presenterar dessa i ett lättillgänglig och förståeligt format. De grundläggande principerna för metoderna och verksamhetsmodellerna passar alla individer, grupper och samfund från småbarnspedagogiken till de övre årskurserna inom den grundläggande utbildningen.

Metoderna som presenteras i handboken lämpar sig särskilt väl för verksamhet som involverar barn och unga i behov av stöd för lärandet och skolgången och som har utmaningar med till exempel uppmärksamhet, regleringen av känslor, inriktningen av det egna agerandet eller social samverkan, eller som uppträder på ett trotsigt, aggressivt eller oroligt sätt. Dessa metoder kan användas inom olika nivåer av stöd. De kan vara en del av helheten inom undervisning och fostran i enlighet med skolans uppgifter.

Handboken innehåller även stödmaterial för föreståndare inom småbarnspedagogik och rektorer vid skolor för utveckling av en verksamhetskultur som stöder gemenskap och positivt beteende samt sektorsövergripande samarbete. Den kan till tillämpliga delar användas av alla yrkesverksamma som arbetar med barn och unga och av vårdnadshavare.

Handboken har utarbetats i brett samarbete

Handboken Tukea arkeen! är producerad av Utbildningsstyrelsen och VIP-nätverket tillsammans med Självständighetsjubileets barnstiftelse (Itla). Handboken har sammanställts och författats av en projektgrupp samordnad av Itla med på beställning av Utbildningsstyrelsen och med stöd av VIP-nätverkets temagrupp Barn och unga som reagerar med beteende. 

Handboken är skriven av specialforskare vid Institutet för hälsa och välfärd, PM, FD, Piia Karjalainen i samarbete med professor i pedagogik vid Östra Finlands universitet, docent Päivi Pihlaja och utvecklingsarbetare inom samkommunen Soite Oona Palosaari. Ordförande för VIP-nätverkets temagrupp var Itlas utvecklingsdirektör, politicies doktor Petra Kouvonen.

Det yrkesövergripande VIP-nätverket för krävande särskilt stöd grundades våren 2018. Det första skedet av det nationella VIP-nätverkets utvecklingsarbete fortsatte fram till slutet av 2020. Arbetet leddes av undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. I enlighet med regeringsprogrammet som inleddes 2021 avslutades etableringsperioden för VIP-nätverket i slutet av 2022. Verksamheten under etableringsperioden i sin helhet beskrivs närmare i en rapport som gavs ut i Utbildningsstyrelsens publikationsserie i slutet av 2022.

Det yrkesövergripande samarbetet fortsätter

Inom VIP-nätverket arbetar man med att utveckla det krävande särskilda stödet som erbjuds för barns och ungas lärande och skolgång samt formerna för förebyggande och tidigt stöd. Krävande särskilt stöd är ett begrepp som använts under hela den tid som VIP-nätverket varit verksamt, men utgående från forskning och för att tydliggöra begreppet föreslog arbetsgruppen för stöd inom Utbildning för alla i sin slutrapport att begreppet ersätts med krävande sektorsövergripande stöd.

Trots att utvecklingsåtgärderna under etableringsperioden för VIP-nätverket har avslutats, fortsätter det yrkesövergripande samarbetet inom såväl regionala som nationella samarbetsnätverk. Dessa är bland annat träffarna för VIPU-kontaktpersoner som i fortsättningen ordnas av Centret för lärande och kompetens Valteri och det gemensamma pilotförsöket för VIP-nätverkets Vaatu-aktörer, det vill säga Elmeri-skolorna, sjukhusundervisningen, statens skolhemskolor och Centret för lärande och kompetens Valteri, som även fortsätter 2023.

Mer information