Ammatillisen koulutuksen laatua kehitetään Euroopassa yhdensuuntaisesti ja linjassa Euroopan komission koulutuspoliittisten tavoitteiden kanssa. Korkealaatuisella ammatillisella koulutuksella tuetaan kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä.
EQAVET-logo

Laadunhallinnan eurooppalaisena viitekehyksenä on EQAVET-suositus (European Quality Assurance in Vocational Education and Training), joka perustuu jatkuvan parantamisen malliin. Suositus tarjoaa yhteiset periaatteet ammatillisen koulutuksen laadulle ja laadunvarmistukselle. Suosituksen soveltamisessa on mahdollisuus huomioida kansalliset erityispiirteet. 

EQAVET-suositusten toimeenpanoa edistää kansallisista laadunhallinnan koordinaatiopisteistä (Quality Assurance National Reference Point, NRP) muodostuva EQAVET-verkosto, joka tekee aktiivista yhteistyötä. Suomessa Opetushallitus toimii NRP-koordinaatiopisteenä. Kehittämistyötä ohjaa Euroopan komissio. 

EQAVET NRP -hanke on Euroopan komission rahoittama projekti vuosille 2023–2026, jossa kehitetään ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen käytäntöjä. Opetushallitus vastaa hankkeesta ja se toteutetaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja muiden maiden NRP-koordinaatiopisteiden kanssa.  

EQAVET NRP -hankkeen (1.9.2023-30.8.2026) tavoitteena on kehittää laadunvarmistus- ja analysointimenetelmiä sekä itsearviointia ja vertaisoppia.

Hanke koostuu osaprojekteista, joissa: 

  • koordinoidaan ammatillisen koulutuksen kansallista laatuverkostoa
  • kehitetään malli tutkinnon perusteiden uudistamisen vaikutusten arviointiin
  • arvioidaan Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen normeihin ja viranomaisohjaukseen sisältyviä rakenteellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat erilaisten oppijoiden koulutuspolkujen yhdenvertaisuuteen
  • kehitetään valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan toimeenpanon seurantajärjestelmä
  • kehitetään systemaattinen malli valtakunnallisten opiskelija- ja työelämäpalautteiden analysoitujen tulosten julkaisuun
  • edistetään ammatillisten oppilaitosten kansainvälistä vertaisarviointia yhteistyössä Kroatian, Viron ja Slovenian kanssa
  • järjestetään koulutuksen järjestäjien edustajille opintovierailu EQAVET-verkoston maahan 
  • järjestetään kansainvälinen yhteiskehittämisen työpaja laadunvarmistuksesta ammatillisen koulutuksen digitaalisissa oppimisympäristöissä
  • järjestetään kansallisen tason vertaisarviointi Suomessa ja osallistutaan kansallisen tason vertaisarviointeihin yhteistyössä kansallisten NRP-koordinaatiopisteiden kanssa

Projektin edetessä julkaisemme tuloksia tällä hankesivustolla.