Kunta voi järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttotaustaisille lapsille ja nuorille. Opetukseen voivat osallistua sekä vasta maahan muuttaneet että Suomessa syntyneet maahanmuuttotaustaiset lapset ja nuoret. Valmistavassa opetuksessa opitaan opetuskielen – suomen tai ruotsin - perusteet, eri oppiaineiden kielten alkeita sekä opiskelutaitoja. Tavoitteena on valmiuksien antaminen esi- tai perusopetuksessa opiskeluun.

Ryhmämuotoisesti tai inklusiivisesti

Valmistavaa opetusta voidaan järjestää ryhmämuotoisesti perusopetukseen integroituna tai inklusiivisesti perusopetuksen ryhmissä. Oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma, jossa määritellään opetuksen tavoitteet, opiskeltavat oppiaineet, tuntimäärät ja sisällöt, oppilaan integroiminen esi- tai perusopetuksen opetusryhmiin sekä ohjauksen järjestäminen ja oppilaan mahdollisesti tarvitsemat tukitoimet  Opetusta on mahdollista järjestää myös yhdelle oppilaalle.  

Ryhmämuotoisen valmistavan opetuksen aikana oppilaita integroidaan heidän ikätasoaan vastaaviin esi- tai perusopetuksen opetusryhmiin oman opinto-ohjelman mukaisesti. Integrointi kannattaa aloittaa taito- ja taideaineista, joissa vähäisempi opetuskielen hallinta ei estä opiskeluun osallistumista. Integraatiota jatketaan niissä oppiaineissa, joissa oppilaan motivaatio, tiedot ja taidot ovat vahvemmat. Integroinnin myötä oppilaat tuntevat kuuluvansa kouluyhteisöön. Integraatio perusopetukseen vahvistaa oppilaiden opiskeluvalmiuksia, edistää opetuskielen taitoa sekä eri oppiaineiden sisältöjen omaksumista.  

Inklusiivisessa valmistavassa opetuksessa opetuksen resurssi pyritään ohjaamaan yhdelle tai kahdelle opettajalle, jotka tukevat oppilaan oppimista yhteisopetuksessa ja tarpeen mukaan pienryhmässä sekä vastaavat esimerkiksi eriyttävän oppimateriaalin hankkimisesta. Alkuopetuksessa valmistavaa opetusta järjestetään monissa kunnissa inklusiivisesti. Tällöin resurssien ohjaaminen yhteisopetukseen ja tarvittaessa pienryhmäopetukseen, opetuksen suunnittelu ja kielitietoiset työtavat tukevat oppimisen tuloksellisuutta. Kielitietoisten työtapojen käyttö inklusiivisessa valmistavassa opetuksessa hyödyttävät kaikkia oppilaita ja eriyttävät opetusta luontevasti ja joustavasti. Kielitietoiset työtavat edellyttävät opettajilta sekä yhteistyötä että yhteistä ymmärrystä kielen merkityksestä oppimisessa.

 

Erityisen tutkinnon mahdollisuus

Valmistavassa opetuksessa oppilas voi myös suorittaa opintoja ns. erityisessä tutkinnossa, jolloin luokan- tai aineenopettaja arvioi hänen osaamisensa kyseisessä oppiaineessa. Erityisessä tutkinnossa voidaan suorittaa oppiaineen koko oppimäärä tai osia siitä, kuten jonkin vuosiluokan oppimäärä. 

Erityisen tutkinnon laativan opettajan on hyvä olla tietoinen oppilaan mahdollisista aiemmista opinnoista. Jos mahdollista, opettaja ohjaa oppilaan perusopetuksen ryhmään, jossa hänen osaamistaan on mahdollista arvioida. Opettaja voi antaa oppilaalle lisäksi itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, joita hän tekee kotona tai valmistavan opetuksen ryhmässä ja jotka opettaja arvioi. Näin voidaan toimia myös silloin, jos oppilaalle ei voi osoittaa sopivaa perusopetuksen ryhmää. 
 

Yhteistyön merkitys

Yhteistyö huoltajien kanssa on valmistavassa opetuksessa avainasemassa. Huoltajille avataan opetuksen tavoitteita ja sisältöjä sekä käytännön järjestelyjä. Heille annetaan tietoa oppilaan edistymisestä opetuksen aikana. Erityisen tärkeää on kuvata hyvissä ajoin sitä, miten oppilaan koulupolku jatkuu valmistavan opetuksen jälkeen. Varsinkin yläkouluvaiheessa valmistavaan opetukseen tulleiden oppilaiden huoltajat tarvitsevat tietoa mahdollisista tukitoimista, opintojen jatkumisesta esimerkiksi aikuisten perusopetuksessa tai toisen asteen opinnoissa.

 

Arviointi valmistavassa opetuksessa

Valmistavan opetuksen päättyessä oppilaalle annetaan osallistumistodistus, jossa kuvataan opetuksen laajuus ja sisältö sekä oppilaan edistyminen. Valmistavan opetuksen oppilasta ei arvioida numeerisesti, vaan arviointi on sanallista ja oppilaan itsearvioinnin edellytyksiä kehittävää. Jos oppilas suorittaa erityisessä tutkinnossa osia perusopetuksen oppimäärän oppiaineista, siirretään nämä oppiaineet oppilaan opiskeluoikeuteen ja merkitään, minkä vuosiluokan oppimäärän mukaisesta suorituksesta on kyse