Aikuisten perusopetuksen järjestäjien on tärkeää aktiivisesti seurata epidemiatilanteen kehitystä ja toimia viranomaisten kulloistenkin määräysten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Opetuksen järjestäjät päättävät normaaliolojen lainsäädännön ja alla todettujen määräysten, ohjeiden ja suositusten perusteella opetuksen tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta järjestämisestä. Tässä opetuksen järjestäjille ja kouluille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta kevätlukukauteen 2022. Valtioneuvosto on linjannut, että aikuisten perusopetus järjestetään etäopetuksena 31.1.2022 saakka.
Kuvituskuva, nuoret aikuiset kokouksessa

Päivitetty 13.1. etäopetuksen kesto.

Päivitetty 29.12.2021 vastaamaan OKM:n ja THL:n 22.12.2021 antamaa suositusta sekä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain päivityksiä.

Tässä opetuksen järjestäjille ja kouluille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta kevätlukukauteen 2022, jos koronavirustilanne vaatii edelleen erityisiä järjestelyjä. Samaan aikaan opetuksen järjestäjien ja koulujen on tarpeen suunnitella, miten oppimis- ja hyvinvointivajetta voidaan paikata, tukea oppilaiden oppimista ja hyvinvointia sekä luoda tulevaisuususkoa. Löydät tukimateriaalia koronaviruspandemia aiheuttamista tilanteesta palautumisesta sivulta Aikuisten perusopetuksen järjestäminen ja koronatilanteesta palautuminen

Perusopetuslain 46 §:n 9 momentin mukaan koulutuksen järjestäjä voi päättää aikuisten perusopetuksen järjestämisestä osaksi tai kokonaan etäopetuksena. Perusopetuslain poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä koskeva väliaikainen muutos (20 a §) ei koske aikuisten perusopetusta.

Lainsäädännön ja ohjeistuksen kannalta kevään 2022 tilanne on samankaltainen kuin keväällä 2021.  Valtioneuvosto otti 15.11.2021 käyttöön koronakriisin hallintaan tarkoitetun, päivitetyn hybridistrategian ja sen toimintasuunnitelman.   Päätöksen mukaan epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin. Opetuksessa tulee noudattaa mahdollisia tartuntatautiviranomaisten tartuntatautilain nojalla tekemiä velvoittavia päätöksiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ovat antaneet 22.12.2021 varhaiskasvatusta, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja varten uudet terveysturvallisuutta koskevat suositukset. Niissä on otettu huomioon siirtyminen paikallisiin ja alueellisiin täsmätoimiin koronarajoituksia purettaessa. Työterveyslaitoksen ohjetta työpaikoille (Ohje varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi 1.12.2020) voidaan käyttää soveltuvin osin paikallisesti tai alueellisesti päätettävin tavoin.

Tartuntatautilain 58 §:n mukaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan oppilaitosten ja päiväkotien tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

Tartuntatautilain hygieniaa ja väljyyttä koskevat velvoittavat säännökset

Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta on vahvistettu 22.12.2021. Laki (1221/2021)  on voimassa 1.1.–30.6.2022. Lakiin sisältyvä väliaikainen 58 c § vastaa sisällöltään vuonna 2021 voimassa ollutta vastaavaa säännöstä. Tartuntatautilain 58 c §:ssä säädetään toimenpiteistä koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi ja se asettaa velvoitteita myös opetuksen järjestäjille.

Pykälän mukaan toiminnan järjestäjien on huolehdittava, että

 1. asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 2. asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet
 3. tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Lisäksi pykälän mukaan tilojen hallinnasta vastaavan toimijan tulee järjestää osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista.

Toimintaohjeiden antaminen oppilaitoksessa toimiville voidaan toteuttaa toimintaan parhaiten sopivalla tavalla esimerkiksi kuulutuksin, kirjallisina ohjeina, opastetauluina, käytöstä ohjaavina kuvina ja merkintöinä tiloissa tai muulla vastaavalla tehokkaalla tavalla.

Tartuntatautilain 58 c § koskee sisätilojen lisäksi oppilaitoksen alueeseen kuuluvia ulkotiloja.

Tartuntatautilain mukaan aluehallintovirasto ja kunta valvovat toimialueillaan edellä kuvattujen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamista. Aluehallintovirasto ja kunta saavat tarkastaa valvomansa toimijan toiminnan sekä toiminnassa käytettävät tilat ja antaa määräyksen puutteiden ja epäkohtien korjaamisesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistus ilmanvaihdosta tulisi huomioida oppilaitosten tilojen käytössä. Ohjeistus on suunnattu tilojen ylläpidosta vastaavalle tekniselle henkilöstölle.

THL:n ja OKM:n hygieniaa ja väljyyttä koskevat suositukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ovat antaneet 22.12.2021 varhaiskasvatusta, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja varten uudet terveysturvallisuutta koskevat suositukset. Niissä on otettu huomioon siirtyminen paikallisiin ja alueellisiin täsmätoimiin koronarajoituksia purettaessa. Työterveyslaitoksen ohjetta työpaikoille (Ohje varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi 1.12.2020) voidaan käyttää soveltuvin osin paikallisesti tai alueellisesti päätettävin tavoin.

Opiskelijan, opettajan tai muun oppilaitoksessa työskentelevän henkilön ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita.

Oppilaitoksissa huolehditaan riittävästä väljyydestä.

Oppilaitoksissa tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa (tartuntatautilaki 58 c §:n 2 momentti). Opetuksen järjestäjä ja oppilaitoksen sijaintikunnan tartuntataudeista vastaava yksikkö ohjeistavat tarvittaessa tarkemmin käytännön toimenpiteissä. Mikäli opetusta järjestetään suurelle osallistujajoukolle (esimerkiksi suuret luentotilaisuudet) hyödynnetään etäyhteyksiä.

Muiden kuin opiskelijoiden ja henkilökunnan oleskellessa oppilaitoksen alueella tulee heitä opastaa noudattamaan ohjeistusta hygieniasta ja väljyyden säilyttämisestä. Aluehallintoviraston mukaan päiväkotien ja koulujen järjestämät juhlat ja päättäjäistilaisuudet ovat yleisötilaisuuksia, jos tilaisuuteen osallistuu muita kuin henkilökuntaa ja lapsia tai oppilaita, kuten esimerkiksi huoltajia. Yleisötilaisuuksissa tulee noudattaa paikallisia ja alueellisia määräyksiä. Päiväkotien ja koulujen opetustoimintaan ja muuhun lakisääteiseen toimintaan ei lähtökohtaisesti sovelleta yleisiä kokoontumisrajoituksia. Tämä tulkinta koskee myös muita oppilaitoksia.

Opiskelijaravintolaa tai muita ruokailutiloja voi käyttää esimerkiksi porrastetusti, jotta voidaan välttää tarpeetonta lähikontaktia ja pitää riittävä väljyys. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.

Oppilaitoksen yhteydessä olevassa asuntolassa opiskelijat voivat asua jaetuissa huoneissa. Oppilaitokset pitävät kirjaa majoittuvista henkilöistä huonekohtaisesti, jotta tartunnanjäljitys on tarvittaessa mahdollista jälkeenpäin.

 

 

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi oppilaitoksessa työskenteleville ja opiskeleville tietoisuuden lisäämiseksi.

 • Käsien pesua suositellaan ulkoa sisälle tultaessa, ennen ruokailua, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
 • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, voidaan käyttää käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulisi olla helposti saatavilla.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Tilojen siivous

Tartuntatautilain 58 c §:n mukaisesti tilojen siivousta tehostetaan. . Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirus voi tarttua myös ilmavälitteisesti pienten aerosolien muodossa sisätiloissa, joissa on heikko ilmanvaihto. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa voi siivousta tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.

Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä. Yhteiskäytössä olevien työ- ja opiskeluvälineiden ja työkoneiden puhdistamista suositellaan aina käyttäjien välillä.

Kasvomaskin käyttö

THL:n kansallinen maskisuositus ei koske opetussektoria. Kasvomaskien käytössä suositellaan noudatettavaksi alueellisten ja paikallisten viranomaisten suosituksia, jotka voivat epidemiatilanne huomioiden täydentää kansallista maskisuositusta.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät vastaavat näiden toimintaa säätelevien lakien nojalla opiskeluympäristön turvallisuudesta ja voivat tässä tarkoituksessa antaa omia opetus- ja tenttitiloja koskevia maskisuosituksiaan. Tarkemmat suositukset maskin käytöstä oppilaitoksissa voivat siksi vaihdella alueittain.

Koulutuksen järjestäjä ohjeistaa oppilaitoksiaan, miten suositusta toteutetaan käytännössä. Kun kyse on suosituksesta, opiskelijoita ei voi velvoittaa käyttämään maskeja. Niiden käyttöön on kuitenkin syytä kannustaa ja opastaa, jotta mahdollinen epidemian leviäminen pystytään estämään mahdollisimman tehokkaasti.

Karanteeni ja eristäminen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyy lisätietoa karanteenista ja eristämisestä. Karanteenin ja eristämisen aikana ei saa osallistua lähiopetukseen. Opiskelijan oikeus opetukseen tulee karanteenin ja eristämisen aikana turvata mahdollisimman täysimääräisesti opiskelijan tilanne ja olosuhteet huomioon ottaen, esimerkiksi etäopetuksena.

THL: Karanteeni ja eristys

THL: Karanteenikäytännöt muuttuvat koronarokotuksen saaneilla ja taudin sairastaneilla

Hyvinvoinnin tukeminen ja laadukas etäopetus

Koronatilanteen yhä jatkuessa on tärkeä huolehtia sekä opiskelijoiden että henkilöstön jaksamisesta. Monet opiskelijat ovat opiskelleet pitkiä aikoja etäopetuksessa. Opetuksen järjestäjän onkin tärkeä kiinnittää huomioita opiskelijoiden yhdenvertaiseen oikeuteen saada opetusta ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Sekä opetuksen järjestäjien että opetus- ja ohjaushenkilöstön tulee varmistaa, että opiskelijoihin ollaan aktiivisesti ja säännöllisesti yhteydessä. Myös opiskelijoiden välinen vertaisvuorovaikutus edistää oppimista, ja opintoja voidaan suunnitella mahdollisimman vuorovaikutteisiksi. Opetus- ja ohjaushenkilöstön tulisi kiinnittää huomiota opiskelun kokonaiskuormitukseen, jotta opiskelijoilla jää aikaa opinnoista palautumiseen.

Näkökulmia laadukkaaseen etäopetukseen:

 • Opetus- ja ohjaushenkilöstö suunnittelee opiskelujakson etenemisen niin, että säännöllinen vuorovaikutus ja yhteydenpito on mahdollista. Opiskelijat voivat työskennellä itsenäisesti, pienryhmissä tai suuremmissa ryhmissä. Yhteydenpito ja yhteistyö yksittäisten opiskelijoiden ja ryhmien välillä edellyttää suunnittelua ja opiskelun rytmittämistä.
 • Vuorovaikutuksen määrässä ja laadussa on hyvä huomioida opiskelijoiden yksilölliset vahvuudet ja tuen tarpeet. On hyvä kiinnittää huomiota eri ikäisten opiskelijoiden oppimisen ja opiskelun sekä yksilöllisten elämäntilanteiden haasteisiin. Opetus- ja ohjaushenkilöstö seuraa aktiivisesti opiskelijoiden vuorovaikutuksen tarvetta ja lisää tarvittaessa yhteydenottoja.
 • Opetuksen järjestäjä ja opettajat suunnittelevat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa menettelytavat ja käytänteet, joilla opiskelijoiden osallistuminen etäopetukseen varmistetaan ja opiskelua tuetaan.
 • Opettajat tukevat opiskelua yhdessä muun henkilöstön, esimerkiksi opinto- ohjaajien ja erityisopettajien kanssa. Opiskelijoille tiedotetaan aktiivisesti opiskeluhuollon palveluista. Opetus- ja ohjaushenkilöstö ohjaa tarvittaessa opiskelijoita opiskeluhuollon palvelujen piiriin. 
 • Opetus- ja ohjaushenkilöstön on tärkeä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan, jotta he voivat tukea opiskelijoitaan tavoitteiden saavuttamisessa. Opetuksen järjestäjän tulee osaltaan huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Opetuksen järjestäjien ja oppilaitosten on suositeltavaa luoda selkeät aikataulut ja tiedottaa siitä, milloin ja miten ohjaajat ja opettajat sekä opiskeluhuollon palvelujen henkilöstö ovat tavoitettavissa.

Opetusta ja ohjausta on tarjottava karanteenissa tai eristyksessä oleville opiskelijoille. Mahdollisuuksien mukaan opetusta ja ohjausta on tarjottava myös niille opiskelijoille, jotka kuuluvat riskiryhmään tai joiden perheenjäsenet kuuluvat riskiryhmään. Tarvittaessa ryhmänohjaaja tai opinto-ohjaaja päivittää opiskelijan kanssa opiskelusuunnitelman. Opetuksen järjestäjän tulee kiinnittää erityistä huomioita pitkään lähiopetuksesta poissa olleen opiskelijan tukemiseen.

Opiskeluhuollon palvelut järjestetään myös etäopetuksessa oleville opiskelijoille sillä tavoin kuin niitä on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa.

Maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden huomioiminen

Poikkeukset normaaleista opetusjärjestelyistä voivat tuoda haasteita monien maahanmuuttotaustaisten nuorten ja aikuisten opiskeluun ja oppimiseen. Muutoksista viestiminen maahanmuuttotaustaisille opiskelijoille ja tarvittaessa heidän huoltajilleen voi vaatia erityistä huomiota ja järjestelyjä, kuten tulkkauspalveluja. Vastuu vuorovaikutuksen ymmärrettävyyden varmistamisessa on opetuksen järjestäjällä. Myös maahanmuuttotaustaisia opiskelijoita opettavia opettajia on informoitava opetusjärjestelyjen muutoksista. Tämä koskee erityisesti useassa oppilaitoksessa opettavia S2/R2-opettajia, opiskelijan oman äidinkielen opettajia ja uskonnon opettajia.

Seuraavassa on linkkejä THL:n ja muiden tahojen tuottamista monikielisistä materiaaleista koskien koronavirusta sekä materiaalilinkkejä maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden opetuksen tueksi ja huoltajille koskien etäopetusta ja koronavirukselta suojautumista.

Vakavat tautitilanteet

Oppilaitosten tulee varautua myös mahdollisiin vakavampiin tilanteisiin, jossa esimerkiksi paljon henkilöstöä on poissa työstä. Jotta opetusta voidaan jatkaa myös näissä tilanteissa, opetuksen järjestäjän on tärkeää suunnitella etukäteen esimerkiksi oppilaitosten keskinäistä yhteistyötä ja tarvittaessa sopia yhteistyöstä muiden opetuksen järjestäjien kanssa. Tärkeää on myös, että esimerkiksi toimivalta oppilaitoksen sulkemiseen ja muihin poikkeuksellisiin järjestelyihin on etukäteen määritelty.

Koulutyön keskeyttäminen on viimesijainen vaihtoehto, jos koulutyötä ei voida pakottavasta syystä jatkaa eikä etäopetustakaan voida järjestää tai opetusta ei voida myöskään järjestää yhteistyössä toisen oppilaitoksen tai muiden opetuksen järjestäjien kanssa. Normaaliin koulutyöhön tulee palata heti kun pakottava syy poistuu.

Opetushallituksen ohjeistusta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä 1.1.2022 alkaen voidaan soveltuvin osin käyttää myös aikuisten perusopetuksessa.

Päivitetty 29.12.2021 vastaamaan OKM:n ja THL:n 22.12.2021 antamaa suositusta sekä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain päivityksiä.

Tekstiä on päivitetty 15.10.2021.

Päivitetty 5.8.2021, jolloin tekstiin on lisätty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön uudet suositukset opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille sekä yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana.