Grundläggande konstundervisning

Oppimisen ja osaamisen arviointi kuvataiteessa on perusteiden mukaisesti luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Formatiivisella ja summatiivisella arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Arviointi ohjaa oppilaita omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. On tärkeää, että oppimisen ja osaamisen arviointi kohdistuisi jokaisessa oppimistehtävissä kaikkiin neljään tavoitealueeseen, jotka ovat oppiaineen oppimisen toisiinsa kytkeytyvät ulottuvuudet. Keskeistä kuvataideopetuksessa on oppilaiden itsearvioinnin ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitojen kehittäminen. Itsearviointi ja vertaispalaute on osa formatiivista arviointia, eikä ne siten vaikuta oppilaalle kuvataiteesta annettavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.