Hyppää pääsisältöön

Ennakointituloksia


Opetushallitus tuottaa ennakointitietoa yhdessä Osaamisen ennakointifoorumin kanssa sekä erillisissä hankkeissa.

Opetushallitus ja Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) tuottavat ennakointitietoa koulutuksen, osaamisen ja työelämän tarpeista tulevaisuudessa. Tietoa voidaan käyttää muun muassa koulutuksen kehittämisen ja suuntaamisen tukena. Tulevaisuudennäkymiä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin myös toimiala- ja ammattialakohtaisesti sekä erilaisten teemojen ja ilmiöiden kautta.

Tulevaisuuden koulutus-, osaamis- ja työvoimatarpeet

Osaamistarpeiden muutokset

Osaamistarpeiden muutokset

Miten osaamistarpeet muuttuvat vuoteen 2035 mennessä? Millaiselle osaamiselle ja digitaidolle on kysyntää niin arjessa kuin työelämässä, ja millaisia vaatimuksia tämä asettaa koulutukselle? Lue lisää Osaaminen 2035 -raportista.

Osaamisrakenteen muutokset

Osaamisrakenteen muutokset

Millaisia ovat tulevaisuuden osaamistarpeet ja miten ne muuttuvat eri toimi- ja ammattialoilla vuoteen 2035 mennessä? Millaisia ovat koulutuksen alakohtaiset kehittämisehdotukset ja miten kielitaitoon kohdistuvien odotusten ennakoidaan muuttuvan? Lue lisää Osaamisrakenne 2035 -raportista.

Koulutuksen ja työvoiman kysynnän muutokset

Koulutuksen ja työvoiman kysynnän muutokset

Koulutus ja työvoiman kysyntä 2035 -raportissa kuvataan tulevaisuuden työvoima- ja koulutustarpeita eri koulutusaloilla ja -asteilla. Lisäksi tarkastellaan perusopetuksen ja lukion päättävien nuorten kouluttamiseen tarvittavaa koulutuspaikkojen määrää ja työvoiman tarjonnan riittävyyttä vuoteen 2035 mennessä avautuviin työpaikkoihin.

Tulevaisuuden yhteistyöverkostot

Tulevaisuuden yhteistyöverkostot

Mitkä toimialaryhmät ovat kysytyimpiä yhteistyökumppaneita tuotantoverkostoissa? Yhteistyö liittyy teknologisen kehityksen etenemiseen ja digitalisaation kiihtymiseen, jonka odotetaan etenevän tulevaisuudessa suurinkin loikkauksin. Myös koulutuksen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Julkaisu kuvaa ja analysoi ennakointiryhmien työskentelyn tuloksia touko- ja kesäkuulta 2018.

Ennakointiryhmien alakohtaiset tulokset

Osaamisen ennakointifoorumi koostuu ohjausryhmästä, yhdeksästä eri alan ennakointiryhmästä ja ennakointiryhmien kokoamista asiantuntijaverkostoista. Ennakointiryhmien tehtäviin kuuluu esimerkiksi osallistua ennakointiin sekä analysoida ennakointitiedon pohjalta työelämän muuttuvia osaamistarpeita ja niiden vaikutuksia koulutuksen kehittämiseen.
Ennakointiryhmien tulokset
Täältä löydät ennakointiryhmien tulokset sekä jokaisen ryhmän osaamis- ja koulutustarvekortit aloittain.

VOSE-hankkeet

Valtakunnalliset ammatillisten osaamistarpeiden ennakoinnin hankkeet, eli VOSE-hankkeet ovat alakohtaisia ennakointihankkeita. Opetushallitus on koonnut niitä varten alan asiantuntijoista koostuvan ryhmän. Mukana on muun muassa kyseisen alan työelämän, koulutuksen ja tutkimuksen edustajia. Asiantuntijat määrittelevät ensin alaan eniten vaikuttavat tulevaisuuden muutosvoimat ja tulevaisuudessa tarvittavat osaamiset. Sen jälkeen he pohtivat, miten koulutusta tulisi kehittää, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin työelämän tulevaisuuden tarpeita. Hankkeen tulokset kerrotaan alakohtaisissa osaamistarveraporteissa.
Liikunta-ala
Julkaisuun on koottu liikunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeita koskevan ennakointihankkeen (2020) tulokset.Tulevaisuudessa liikunta-alalla työskentelevät tarvitsevat erityisesti yhteistyö-, teknologia- ja digiosaamista. Muita tärkeitä tulevaisuudentaitoja ovat vuorovaikutus-, moniammatillisuus- ja yrittäjäosaaminen. Alan koulutuksessa ja opintosisällöillä on tärkeä vahvistaa liikunta-alalla vaadittavia perustaitoja, vuorovaikutus- ja työelämätaitoja.
Vesiala
Julkaisuun on koottu vesialan tulevaisuuden osaamistarpeita koskevan ennakointihankkeen (2019–2020) tulokset. Tulevaisuuden vesialalla tarvitaan laaja-alaista osaamista.
Media- ja viestintäala
Julkaisuun on koottu media- ja viestintäalan muuttuvia osaamistarpeita koskevan ennakointihankkeen (2019-2020) tulokset. Media- ja viestintäalan muutosvauhti haastaa alan koulutusta uudistumaan kokonaisuudessaan.
Aikuisten parissa tehtävä sosiaalialan työ
Aikuisten parissa tehtävää sosiaalialan työtä koskevassa ennakointihankkeessa ennakointiryhmä tuotti alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia alan koulutuksen kehittämiseksi.
Metsäala
Ennakointihankkeessa ennakointiryhmä tuotti metsäalaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita, tulevaisuuden osaamistarpeita ja toimenpide-ehdotuksia alan koulutuksen kehittämiseksi.
Energia-ala
Ennakointiryhmä arvioi energia-alan tulevaisuuden muutoksia, tuotti alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita.
Ruokaketju
Ennakointiryhmä arvioi alan tulevaisuuden muutoksia, tuotti alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita.
Vähittäiskauppa
Ennakointiryhmä tuotti vähittäiskaupan alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia alan koulutuksen kehittämiseksi.
Peliteollisuus
Ennakointiryhmä tuotti peliteollisuutta koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia alan koulutuksen kehittämiseksi.
Graafinen teollisuus
Ennakointiryhmä tuotti graafista teollisuutta koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia alan koulutuksen kehittämiseksi.
Vanhuspalvelut
Vanhuspalveluiden osaamistarpeiden ennakointihankkeessa tuotettiin alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita, joista johdettiin niistä tulevaisuuden osaamistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia alan koulutuksen kehittämiseksi.
Matkailu- ja ravitsemisala
Raportissa kerrotaan matkailu- ja ravitsemispalvelut -koulutustoimikunnan jäsenistä sekä muista alan asiantuntijoista ja toimijoista koostuneen ennakointiryhmän määrittelemiä tulevaisuuden osaamistarpeita alalle.
Päivähoito sekä lapsi- ja perhetyö
Raportissa esitetään ennakointiryhmän määrittelemiä alan tulevaisuuden osaamistarpeita, ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi ja uusia ammatteja alalle.
Kiinteistö- ja rakentamisala
Raportissa on esillä kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijoista ja toimijoista koostuneen ryhmän määrittelemiä alan tulevaisuuden osaamistarpeita ja ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi.

Teemahankkeet

ILO -ilmasto-osaaminen teemahankkeen kaupunkikuva
Ilmasto-osaaminen-teemahanke (ILO)
Osaamisen ennakointifoorumin teemahankkeessa ILO-ilmasto-osaaminen kootaan eri alojen asiantuntijoiden näkemyksiä tulevaisuuden ilmasto-osaamisesta koulutuksen tueksi ja kartutetaan ilmastotietoutta. ILO-teemahankkeessa lähestytään ilmasto-osaamista ilmastonmuutoksen hillinnän, sopeutumisen ja hyödyntämisen näkökulmasta. Tutustu ILO-hankkeen työhön, teemahaastatteluihin sekä tuloksiin hankkeen verkkosivuilla.

Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projekti

Opetushallitus toteutti Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projektin 1.8.2015–31.1.2019. Sen tavoitteena oli kehittää aikuiskoulutuksen ennakointimalli, jota pilotoitiin liikenne- ja logistiikka-alalla. Projekti toteutettiin Opetushallituksen rahoittamana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.

Projektin loppuarvioinnissa arvioitiin projektin tuloksia, työskentelyä ja toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta sekä ennakointimallin prosessia. Arviointi toteutettiin 3.-18.1.2019.
Liikenne- ja logistiikka-alan osaamis- ja koulutustarpeiden kehitysnäkymät
Tämä raportti kuvaa kehitettyä ennakointimalli Dynamoa. Raportissa kerrotaan mallilla ennakoituja liikenne- ja logistiikka-alan osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointituloksia sekä niistä johdettuja koulutuksen toimenpide-ehdotuksia.
Ulkomaalaistaustainen väestö Suomessa liikenne- ja logistiikka-alalla
Ennakointimalli Dynamon pilotoinnin yhteydessä toteutettiin tämä selvitys, joka kokoaa yhteen maahanmuuttajia koskevia tietoja koulutusrakenteesta ja työllisyydestä. Selvitys esittää tietoja erityisesti liikenne ja logistiikka-alan työllisten määristä ammattiryhmittäin.