Hyppää pääsisältöön

Biologia ja maantiede lukiossa


Biologian opetuksen tarkoituksena on herättää kiinnostusta nopeasti kehittyviin bio- ja ympäristötieteisiin sekä syventää ymmärrystä elämään liittyvistä ilmiöistä molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Maantieteen opetuksen tehtävänä on avartaa opiskelijan maantieteellistä maailmankuvaa ja kehittää valmiuksia ymmärtää maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä, niiden ajallista muutosta sekä alueellisia ongelmia ja ratkaisuja.

Biologian opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita sekä evoluution merkityksen eliökunnan kehittymisessä. Opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia sekä tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä.

Maantieteen opetus kannustaa opiskelijaa ottamaan kantaa omassa ympäristössään, lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Opetus ohjaa opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutusta sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Geomedian monipuolinen käyttö ja ajankohtaisten uutisten käsittely opetuksessa harjaannuttavat opiskelijan osallistumis- ja vaikuttamistaitoja ja kriittistä ajattelua. Lisäksi opiskelija saa tukea kestävän kehityksen rakentamiseen.