Hyppää pääsisältöön

Biologia ja maantiede lukiossa


Biologian opetuksen tarkoituksena on herättää kiinnostusta nopeasti kehittyviin bio- ja ympäristötieteisiin sekä syventää ymmärrystä elämään liittyvistä ilmiöistä molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Maantieteen opetuksen tehtävänä on avartaa opiskelijan maantieteellistä maailmankuvaa ja kehittää valmiuksia ymmärtää maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä, niiden ajallista muutosta sekä alueellisia ongelmia ja ratkaisuja.

Biologian opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita sekä evoluution merkityksen eliökunnan kehittymisessä. Opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia sekä tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä.

Maantieteen opetus kannustaa opiskelijaa ottamaan kantaa omassa ympäristössään, lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Opetus ohjaa opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutusta sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Geomedian monipuolinen käyttö ja ajankohtaisten uutisten käsittely opetuksessa harjaannuttavat opiskelijan osallistumis- ja vaikuttamistaitoja ja kriittistä ajattelua. Lisäksi opiskelija saa tukea kestävän kehityksen rakentamiseen.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Biologian ja maantieteen Lops-tukimateriaalit

Biologian ja maantieteen tukimateriaalit avaavat oppiaineiden moduulien sisältöjä Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2019. Tukimateriaalit on tarkoitettu paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön ja opetuksen suunnitteluun.

alt-text (optional, uses title if not set)

Biologian opetuksen tueksi

Sivulle on koottu erilaisia materiaaleja ja muuta tukea, jota voit hyödyntää biologian opetuksessasi. Sivun materiaalit soveltuvat lukioon ja perusopetukseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yhteisesti biologian ja maantieteen opetuksen tueksi

Sivulle on koottu erilaisia materiaaleja ja muuta tukea, jota voit hyödyntää niin biologian kuin maantieteen opetuksessa. Sivun materiaalit soveltuvat lukioon ja perusopetukseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Maantieteen opetuksen tueksi

Sivulle on koottu erilaisia materiaaleja ja muuta tukea, jota voit hyödyntää maantieteen opetuksessa. Sivun materiaalit soveltuvat lukioon ja perusopetukseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kestävän tulevaisuuden opas

Opas sisältää kestävää kehitystä avaavan sisällön lisäksi neuvoja, materiaaleja ja tapausesimerkkejä, joita voi hyödyntää omassa kasvatus- ja opetustyössä. Näkökulmia voi käyttää myös oman työ- ja oppijayhteisön arvokeskustelun ja muun rakentavan dialogin pohjalla sekä ajatusten herättelyssä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ilmasto- ja ympäristökasvatuksen ja kiertotalouden oppimisen tueksi

Sivulle on koottu linkkejä materiaaleihin ja kursseihin, joita voi käyttää ilmasto- ja ympäristökasvatuksen sekä kiertotalouden opetuksen ja oppimisen tukena. Sivun materiaalit soveltuvat varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön.

Opetushallituksen julkaisuja

Luonnontietieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet

Opetushallituksen opas antaa suosituksia luonnontieteiden opetuksen opetustiloista, kalusteista ja välineistä sekä vinkkejä uuden teknologian hyödyntämisestä opetuksessa.