Lapsen muuttaessa tai palatessa perheensä kanssa ulkomailta Suomeen, on huoltajan hyvä varautua muuttoon eri tavoin, jotta opiskelu suomalaisessa koulussa alkaisi mahdollisimman sujuvasti. Koulussa kartoitetaan ensin eri tavoin lapsen muualla hankkima osaaminen. Oppilaalle voidaan laatia suunnitelma opintojen järjestämisestä. Suunnitelmassa voidaan kuvata, miten oppilas täydentää osaamistaan niissä oppiaineissa, joita hänellä ei ole ollut mahdollista opiskella ulkomailla asumisen aikana.

Kun lapsen perhe suunnittelee muuttoa tai paluuta Suomeen, on hyvä olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä tulevan asuinkunnan opetustoimeen tai koulun rehtoriin. Saattaa olla, että Suomeen takaisin muuttava lapsi ei palaakaan siihen kouluun, jossa oli oppilaana ennen ulkomaille muuttoa. Jos oppilas on eronnut koulusta ennen ulkomaille muuttoa, huoltajan tulee hakea koulupaikkaa asuinkunnasta. Ulkomailla asuminen ja koulunkäynti on hyvä nähdä oppilaan voimavarana ja elämää rikastavana asiana. 

Asuinkunnassa saattaa olla kouluja, joissa on tarjolla kaksikielistä tai täysin englanninkielistä opetusta. Kunnan opetustoimesta saa tietoa, mitä kieliä kouluissa voi opiskella sekä onko tarjolla ulkomailla saavutetun kielitaidon ylläpitoon tähtäävää opetusta. 

Rehtorin ja oppilasta opettavien opettajien on tärkeää keskustella oppilaan ja huoltajan kanssa oppilaan ulkomailla suorittamista opinnoista, karttuneesta kielitaidosta sekä mahdollisista yksilöllisistä tarpeista opetuksessa ulkomailta muuton jälkeen. Oppilaan ulkomailla hankkimien tietojen ja taitojen taso selvitetään oppilaan ja huoltajien kanssa käytävien keskustelujen sekä tarvittaessa kokeiden ja muiden näyttöjen avulla. Huoltajilla on hyvä olla mukana oppilaan ulkomailla saamat todistukset ja muu opiskelua koskeva aineisto. Ulkomaisista kouluista saatujen todistusten arvosanoja ei voi suoraan vertailla suomalaisten todistusten arvosanojen kanssa, sillä ulkomaisten koulujen eri oppiaineiden oppimäärien opetuksen tavoitteet, sisällöt ja laajuus sekä arviointikäytänteet poikkeavat vastaavista suomalaisista. 

Maahan muuttava tai palaava oppilas sijoittuu yleensä ikäänsä vastaavalle luokalle. Oppilaan osaamisen taso suhteessa vuosiluokan tavoitteisiin saattaa vaihdella oppiaineista riippuen. Joissakin oppiaineissa oppilas voi olla edennyt kyseistä vuosiluokkaa pidemmälle ja osassa oppiaineita hän ei ole vielä saavuttanut vuosiluokalle asetettuja tavoitteita. Oppilaan aiemmasta koulutuksesta ja Suomeen muuttamisen ajankohdasta johtuen voi olla tilanne, että oppilas ei ole opiskellut aiemmin kaikkia perusopetuksen oppiaineita, kuten esimerkiksi taide- ja taitoaineita.  

Oppilaalla on oikeus saada oppimiseensa tukea. Oppilaan ohjauksen ja tuen tarve opinnoissa vaihtelee. Tukitoimenpiteet ja opetuksen erityisjärjestelyt suunnitellaan yksilöllisesti, ja oppilaalle voidaan tarvittaessa laatia oppimissuunnitelma.  

Oppilaan omaksuma kulttuuri- ja kielitausta nähdään voimavarana oppimisessa, oman identiteetin rakentumisessa ja kouluyhteisön kulttuurisessa moninaisuudessa.