Då en elev som bott utomlands flyttar tillbaka till hemlandet med sin familj är det skäl för vårdnadshavaren att på olika sätt förbereda för flytten så att skolgången i skolan i Finland börjar smidigt. I skolan ska man på olika sätt utreda vilket kunnande eleven har inhämtat tidigare. I skolan är det skäl att göra upp en plan för hur eleven kan komplettera sitt kunnande i de läroämnen som hen inte har studerat under den tid eleven bott utomlands. I den kommande hemorten kan det vara möjligt att fortsätta studierna i en skola som erbjuder undervisning på två språk eller undervisning helt och hållet på engelska.

Då familjen har för avsikt att återvända till hemlandet, är det skäl att så fort som möjligt kontakta skolväsendet i den kommun där familjen kommer att bo eller rektorn i den skola barnet ska gå. Det är möjligt att barnet inte återvänder till den skola där hen varit elev före flytten utomlands. Om eleven har avgått från skolan före flytten ska vårdnadshavaren anhålla om en skolplats i den kommun där familjen kommer att bo.

I kommunen kan det finnas skolor som erbjuder undervisning på två språk eller undervisning helt och hållet på engelska. Utbildningsmyndigheterna i kommunen ger information om vilka språk man kan studera i skolorna samt om undervisning för att upprätthålla språkkunskaper som inhämtats utomlands.

Elever som återvänder till hemlandet placeras ofta i den årskurs som motsvarar deras ålder. Nivån på de kunskaper och färdigheter en elev inhämtat utomlands kartläggs i skolan genom samtal med eleven och föräldrarna och vid behov också genom prov och andra prestationer. Det är bra om föräldrarna har med sig de betyg som eleven fått utomlands, liksom övrigt material som anknyter till studierna. Vitsorden i utländska betyg är inte direkt jämförbara med vitsorden i finländska betyg, eftersom undervisningens mål, innehåll och omfattning samt bedömningspraxis avviker från motsvarande i Finland.

En elev som återvänder till hemlandet kan ha bristfälliga kunskaper i vissa läroämnen och bättre kunskaper än övriga elever i andra läroämnen. Också behovet av handledning och stöd varierar. Eventuella stödåtgärder och särskilda undervisningsarrangemang planeras individuellt och vid behov kan också en plan för elevens lärande uppgöras. Det är bra om föräldrarna diskuterar med läraren om barnets studier utomlands, språkkunskaper och eventuella anpassningssvårigheter.