Esiopetus on ollut avoinna ja toiminnassa koko koronaepidemian ajan. Toiminta on pyritty toteuttamaan lasten näkökulmasta normaaliolosuhteita vastaavasti, ohjeet ja suositukset huomioiden. On tärkeää suunnata katseet kohti tulevaa ja suunnitella, miten koronan aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta palaudutaan ja mihin esiopetuksenjärjestämisessä tulisi jatkossa kiinnittää huomiota.
Tyttö syö lounasta varhaiskasvatuksessa.

Jos koronatilanne mahdollisesti tasaantuu, on keväällä 2022 tärkeää rakentaa yhdessä uudenlaista, sujuvaa, hyvinvoivaa ja turvallista esiopetuksen arkea lapsille ja henkilöstölle. Paikallisesti on tärkeää suunnitella, miten koronan aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta palaudutaan ja miten tämä tulisi huomioida esiopetuksen järjestämisessä. 

Tautitilanteen helpottaminen ei tarkoita, että esiopetuksessa voitaisiin siirtyä täysin tavanomaisiin käytäntöihin. Esiopetuksen järjestäjien on hyvä varautua samalla myös siihen, että koronatilanne voi vaihdella paikallisesti. Tähän liittyvä tukimateriaali löytyy Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen esiopetuksessa 1.1.2022 alkaen -sivulta.

Koronaepidemian vaikutukset esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen ovat olleet hyvin erilaisia eri puolilla Suomea, joten myös palautumiseen tarvittavat toimet voivat olla erilaisia. Vaikka esiopetus ja varhaiskasvatus ovat olleet kaikille lapsille avoimia sekä poikkeusaikana että sitä seuranneena epidemia-aikana, on poikkeuksellinen aika voinut syventää jo aiemmin syntyneitä ongelmia ja vaikeuttaa niiden ratkomista paikallisesti tai yksilön kannalta. Eroja voi olla myös saman alueen, esiopetuksen tai varhaiskasvatuksen järjestäjän ja toimintayksikön sisällä. 

Koronaviruksen vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia, ja lapsille on voinut muodostua hyvinvointi- tai osallistumisvajetta, jota on syytä selvittää ja paikata erilaisin keinoin. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota niihin lapsiin, joilla on ennestään ollut vaikeuksia ja jotka ovat kärsineet koronavirustilanteesta. Myös henkilöstön ja esihenkilöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota. Tämä ohje on tarkoitettu muistilistaksi ja tueksi esiopetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen paikallisesti keväällä 2022. Katso myös palautumista ja varautumista käsittelevä esiopetuksen webinaari ja esitysmateriaali syyslukukauteen 2021.

Esiopetuksen järjestämisessä kevätlukukaudella 2022 on hyvä suunnitella seuraavat asiat: 

 •  Millaisia toimia koronatilanteesta palautumiseen tarvitaan? 
 •  Miten lasten tulevaisuususkoa voidaan vahvistaa?
 •  Miten esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen palaamista ja oppimista tuetaan tai osallistumisvajetta paikataan koronaepidemian jälkeen?
 •  Miten varmistetaan maahanmuuttotaustaisten lasten esiopetukseen pääsy, opetuksen jatkuminen ja tarvittava pedagoginen tukeminen? 
 •  Miten vastataan haavoittuvassa asemassa olevien lasten erityistarpeisiin ja varmistetaan keinot heidän tukemisekseen?
 •  Miten tuetaan ja lisätään lasten hyvinvointia ja yhteisöön kuulumisen tunnetta uudessa tilanteessa?
 •  Miten selvitetään pitkään poissa olleiden, varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen palaavien lasten tilanteet ja mahdolliset tuen tarpeet?
 •  Miten esiopetuksesta viestitään koteihin sekä jatketaan kodin ja esiopetuksen yhteistyötä?
 •  Mitä on syytä huomioida johtamisen käytännöissä ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisessa?
 •  Miten tasataan mahdolliset erot eri esiopetusta ja varhaiskasvatusta antavien yksiköiden välillä?
 •  Miten varmistetaan, että koronaepidemia-aikana kehittyneet myönteiset toimintatavat säilyvät?
 •  Kuka tai ketkä kirjaavat korona-ajan paikalliset opit mahdollisia uusia poikkeustilanteita varten