Uutinen

Tartuntatautilain muutoksen tuomat velvoitteet on päivitetty tukimateriaaleihimme

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Aikuiskoulutus Koronavirus
Kerroimme 23.2., että tartuntatautilakiin on lisätty uusia toimivaltuuksia ja toimenpiteitä, joilla pyritään estämään koronaviruksen leviäminen. Löydät nyt tähän liittyvät muutokset myös pysyvistä tukimateriaaleistamme koronatilanteeseen liittyen.
Saippuiaiset kädet lavuaarin yllä

Tartuntatautilain muutos tuli voimaan 22.2.2021. Lakiin sisältyvä väliaikainen 58 c § asetti velvoitteita myös varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille kaikilla koulutusasteilla ja koulutusmuodoissa. Pykälä on voimassa 30.6.2021 saakka.

Tähän asti varhaiskasvatuksessa sekä opetuksessa ja koulutuksessa käytettävien tilojen käytöstä ja hygieniasta on ollut voimassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön 4.8.2020 antamat suositukset. Suositukset sisältävät pääosin uuteen säännökseen kirjatut vastaavat toimenpiteet ja ovat monilta osin säännöstä täsmällisemmät, mutta uusi laki tekee toimenpiteistä huolehtimisen velvoittavaksi.

Tartuntatautilain hygieniaa ja väljyyttä koskevien velvoittavien säännösten mukaan toiminnan järjestäjien on huolehdittava, että

  • henkilökunnalla, lapsilla, oppilailla ja opiskelijoilla sekä tiloissa vierailevilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • henkilökunnalle, lapsille, oppilaille ja opiskelijoille sekä tiloissa vieraileville annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Lisäksi pykälän mukaan tilojen hallinnasta vastaavan toimijan tulee järjestää osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Tartuntatautilain 58 c § koskee sisätilojen lisäksi koulun alueeseen kuuluvia ulkotiloja.

Velvollisuuksien noudattamista valvotaan

Tartuntatautilain mukaan aluehallintovirasto ja kunta valvovat toimialueillaan edellä kuvattujen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamista. Aluehallintovirasto ja kunta saavat tarkastaa valvomansa toimijan toiminnan sekä toiminnassa käytettävät tilat ja antaa määräyksen puutteiden ja epäkohtien korjaamisesta.

Toimintaohjeiden antaminen koulussa toimiville voidaan toteuttaa toimintaan parhaiten sopivalla tavalla esimerkiksi kuulutuksin, kirjallisina ohjeina, opastetauluina, käytöstä ohjaavina kuvina ja merkintöinä tiloissa tai muulla vastaavalla tehokkaalla tavalla. Hygieniaa ja väljyyttä koskevista ohjeista on tärkeää viestiä myös oppilaiden koteihin.