Nyheter

Skyldigheterna som ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar medför har beaktats i våra stödmaterial

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning Coronaviruset
Vi informerade 23.2 att lagen om smittsamma sjukdomar har kompletterats med nya befogenheter och åtgärder med vilka man strävar efter att förhindra spridningen av coronaviruset. Nu hittar du dessa ändringar också i våra stödmaterial som berör coronaepidemin.
Saippuiaiset kädet lavuaarin yllä

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft 22.2.2021. Den temporära paragrafen 58 c som ingår i lagen medförde skyldigheter även för anordnarna av småbarnspedagogik och för utbildningsanordnarna inom alla utbildningsstadier och -former. Paragrafen är i kraft fram till 30.6.2021.

När det gäller användningen av lokalerna och hygienrutinerna inom småbarnspedagogik och utbildning har man hittills följt den rekommendation som Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet gav 4.8.2020. Rekommendationen innehåller till stor del motsvarande åtgärder som skrivits in i den nya bestämmelsen och rekommendationen är också till många delar mer detaljerad än bestämmelsen, men den nya lagen innebär att det är förpliktande att vidta dessa åtgärder.

I enlighet med de förpliktande bestämmelserna som gäller hygien och avstånd i lagen om smittsamma sjukdomar ska anordnarna av verksamheten se till att

  • personalen, barnen, eleverna och de studerande samt personer som besöker lokalerna har möjlighet att rengöra händerna,
  • personalen, barnen, eleverna och de studerande samt personer som besöker lokalerna ges instruktioner om att upprätthålla tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta,
  • rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller verksamheten i fråga.

Enligt paragrafen ska en aktör som disponerar över utrymmena därtill ordna deltagarnas vistelse så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag. Paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar berör förutom skolans eller läroanstalten lokaler inomhus även utrymmen utomhus som hör till skolans eller läroanstaltens område.

Tillsyn över att skyldigheterna fullgörs

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar övervakar regionförvaltningsverket och kommunen inom sina verksamhetsområden fullgörandet av ovan nämnda skyldigheter och begränsningar samt därtill hörande beslut. Regionförvaltningsverket och kommunen får inspektera den verksamhet som utövas av en aktör som de övervakar samt de utrymmen som används i verksamheten och meddela förelägganden om att brister eller missförhållanden ska åtgärdas.

Instruktionerna till dem som vistas i skolans eller läroanstaltens lokaler kan ges på det sätt som passar bäst med tanke på verksamheten, till exempel med högtalarutrop, skriftliga anvisningar, infotavlor, instruerande bilder eller på andra fungerande sätt. Det är också viktigt att informera hemmen om anvisningarna som gäller hygien och trygga avstånd.

Läs också: