Hyppää pääsisältöön

Monialainen yhteistyö varhaiskasvatuksessa


Tämä sivusto on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi lastenneuvolan ja perhekeskuksen henkilöstölle sekä muille lasten ja lapsiperheiden parissa toimiville. Sivustolta löytyy myös huoltajille suunnattua tietoa varhaiskasvatuksesta.

Sivulle on koottu tietoa varhaiskasvatuksen monialaisen yhteistyön sekä varhaiskasvatuksen palveluohjauksen ja neuvonnan tueksi.

Sivuston avulla lasten ja perheiden parissa työskentelevät voivat perehtyä myös varhaiskasvatuksen tavoitteisiin, pedagogiikkaan ja lapsen tukeen. Tarkoituksena on huolehtia, että huoltajat saavat monipuolisesti tietoa varhaiskasvatuksesta.

Sivusto julkaistaan ruotsiksi syksyn aikana.

Varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyö

Varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyö

Tähän tukimateriaaliin on koottu tietoa varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyöstä ja tiedonsiirrosta.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus ja neuvonta

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus ja neuvonta

Tähän tukimateriaaliin on koottu tietoa varhaiskasvatuspalveluita koskevasta ohjauksesta ja neuvonnasta.

Tietoa varhaiskasvatuksesta monialaisen yhteistyön tueksi

Tietoa varhaiskasvatuksesta monialaisen yhteistyön tueksi

Tähän tukimateriaaliin on koottu tietoa muun muassa varhaiskasvatuksen tavoitteista, pedagogiikasta sekä tuen järjestämisestä.

Tietoa varhaiskasvatuksesta vanhemmille ja huoltajille

Tietoa varhaiskasvatuksesta vanhemmille ja huoltajille

Tämä tietopaketti on saatavilla myös seuraavilla kielillä: inarinsaame, koltansaame, pohjoissaame, arabia, eesti, englanti, somali, ukraina, venäjä sekä selkokielellä.

Varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyö lasten ja perheiden tukena -seminaarin tallenne

Opetushallitus järjesti 4.9.2023 yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seminaarin, jonka aiheena oli varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyö lasten ja perheiden tukena.

Seminaarissa kuultiin varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyötä ja palveluohjausta koskevista periaatteista sekä hyvistä paikallisista käytännöistä. Lisäksi kuultiin ajankohtaista tutkimustietoa varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyöstä ja palveluohjauksesta, sekä äidinkielen, lukemisen ja liikunnan merkityksestä lasten kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille.

Tallenteen kesto on 2 h 30 min. Tallenteeseen voi valita suomenkielisen tekstityksen. Ruotsinkielinen tekstitys lisätään tallenteelle syksyn aikana.

Monialaisen yhteistyön merkitys varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja systemaattinen monialainen yhteistyö on laadukkaan varhaiskasvatuksen tärkeä elementti. Yhteistyön merkitys korostuu, kun jollain taholla herää huoli lapsen kehityksestä tai hyvinvoinnista tai kun lapsen tukea suunnitellaan ja järjestetään.

Monialaista yhteistyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Monialainen yhteistyö toteutetaan ensisijaisesti huoltajan suostumuksella. Yhteistyökäytännöt ja periaatteet tulee sopia lastenneuvolan, lastensuojelun, kasvatus- ja perheneuvolan ja muiden sosiaalitoimen palvelujen kanssa niitä tilanteita varten, joissa neuvotellaan lapsen asioista tai edellytetään viranomaisten puuttumista. Yhteistyötä tehtäessä tulee noudattaa salassapitoa ja tietojen vaihtoa koskevia säännöksiä.

Lapsen tuen saanti varhaiskasvatuksessa ei edellytä lääketieteellistä diagnoosia tai muuta terveydenhuollon tai sosiaalihuollon lausuntoa. Sosiaali- ja terveysviranomaiset osallistuvat tuen tarpeen arvioinnin tekemiseen varhaiskasvatuksen järjestäjän pyynnöstä, jos arviointi edellyttää myös muuta kuin varhaiskasvatushenkilöstön pedagogista asiantuntemusta tuen tarpeen arvioimiseksi ja tuen ratkaisujen perusteeksi.
Turvallinen lääkehoito -opas
Sosiaali- ja terveysministeriön loppuraportissa tietoa myös lääkehoitosuunnitelman laatimisesta sekä yksikkökohtaisesti että lapsikohtaisesti
Oikeus oppia -loppuraportti
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa Oikeus oppia -loppuraportissa näkökulmia mm. monialaiseen yhteistyöhön ja vaativaan monialaiseen tukeen.

Yhteystiedot


Jos jokin asia jäi askarruttamaan, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen varhaiskasvatus@oph.fi