Uutinen

Ammatillisten tutkintojen kieltä uudistetaan sukupuolineutraalimmaksi

Opetushallitus uudistaa ammatillisten tutkintojen nimiä ja ammattitaitovaatimuksissa käytettyä terminologiaa sukupuolineutraaliin muotoon. Muutokset ovat tarpeen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökohtien vuoksi.
Blogi

PISA-tulokset heijastelevat koko yhteiskunnan muutoksia

Tuoreimpien PISA-tulosten mukaan suomalaisten 15-vuotiaiden osaaminen on heikentynyt niin matematiikassa kuin lukutaidossa ja luonnontieteissäkin. Toisaalta Suomi on yhä 38 OECD-maan joukossa keskitasoa parempi kaikissa oppiaineissa. Laskeva trendi vuoden 2006 huipputuloksista on kuitenkin tosiasia, joka vetää myös meidät Opetushallituksessa vakaviksi, vaikka kehitys on viime vuosina ollut samansuuntainen kaikissa länsimaissa.
Uutinen

Opetushallitus on päivittänyt verkkosivuilleen ohjeistusta koskien salassapitoa, tietosuojaa ja tietojen säilyttämistä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Opetushallituksen päivittämässä ohjeistuksessa on vastauksia yleisimpiin salassapitoon, tietosuojaan ja tietojen säilyttämistä koskeviin kysymyksiin. Sivulla on tietoa esimerkiksi siitä, mitä tietoa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan kirjata pedagogisiin asiakirjoihin ja kenelle tietoa voidaan luovuttaa.
Uutinen

Opettajapula huolestuttaa Euroopassa

Euroopan komission Education and Training Monitor 2023 -seurantaraportin mukaan Suomi on edelleen edistynyt hyvin koulutukselle asetettujen EU-tason tavoitteiden saavuttamisessa. Huoli kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisten saatavuudesta yhdistää kuitenkin laajasti Eurooppaa.
Uutinen

Pyöreän pöydän keskustelusarjassa pureuduttiin oppimistulosten laskuun ennen uusia PISA-tuloksia – yhteistyöllä on merkittävä rooli tulosten parantamisessa

Pyöreän pöydän keskusteluissa kasvatuksen ja koulutuksen alan tutkijat ja asiantuntijat tarkastelivat syitä oppimistulosten laskuun sekä arvioivat toimenpiteitä, joilla oppimistuloksia saataisiin parannettua. Keskustelujen johtopäätös oli, että tulosten nostamiseksi tarvitaan lisää monialaista yhteistyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Keskustelusarja on osa tutkimusyhteistyön kehittämistä Opetushallituksessa, ja se saa jatkoa ensi vuonna.
Uutinen

Vuoden 2024 Erasmus+ -hakukierroksella painotetaan EU:n yhteisiä arvoja

Euroopan komissio on avannut Erasmus+ -ohjelman vuoden 2024 hakukierrokset. Hakukierroksella on jaossa Suomessa yhteensä noin 60 miljoonaa euroa. Haettavissa olevat toiminnot ja hakujen määräajat pysyvät suurin piirtein samoina kuin aiempina vuosina, mutta uutena on tulossa muun muassa korotuksia vihreän matkustuksen tukiin.
Tiedote

Opetushallituksen raportista selviää, millä ammattialoilla on tulevaisuudessa työvoimasta pulaa ja millä ylitarjontaa

Monen alan arvioidaan tulevaisuudessa kärsivän työvoimapulasta, kun samalla monille aloille ennakoidaan työvoiman ylitarjontaa eli tarjolla on liikaa työntekijöitä avautuviin työpaikkoihin nähden. Tulokset ilmenevät Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämän Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) tuottamista ennakointituloksista, joissa tarkasteltiin työmarkkinoiden kohtaantoa ammattialoittain vuonna 2028.
Tiedote

Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa opiskelupaikan sai 18 % hakijoista eli noin 9 950 opiskelijaa

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun valintojen tulokset on julkaistu. Syksyn yhteishaussa haettiin tammikuussa 2024 alkavaan koulutukseen. Yhteishakuun osallistui 55 420 hakijaa, joista opiskelupaikan...
Uutinen

Kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien tulisi tarkistaa turvallisuuteen liittyvien asiakirjojensa julkisuus

Mediassa on keskusteltu kuntien valmiussuunnitelmien julkisuudesta, ja Kuntaliitto on ohjannut kuntia tarkistamaan valmiussuunnitelmansa siitä näkökulmasta, sisältävätkö ne salassa pidettävää tietoa. Myös kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien, joista iso osa on kuntia, turvallisuutta ja varautumista koskevissa asiakirjoissa on todennäköisesti tietoja, jotka on pidettävä salassa.
Uutinen

Sivistysakatemian kuudes vuosikurssi käynnistyi – miten turvataan oikeus sivistykseen?

Sivistysakatemian kuudes vuosikurssi käynnistyi marraskuussa lähijaksolla, johon kokoontui yhteen yli kolmekymmentä yhteiskunnallista vaikuttajaa. Mihin sivistystä tarvitaan ja mikä sitä ajassamme haastaa?
Blogi

Paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien avulla piirretään yhteiset suuntaviivat pedagogiselle työlle

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on henkilöstön työtä ohjaava suunnitelma, jonka avulla toteutetaan jokaisen lapsen yhdenvertaista varhaiskasvatusta.
Uutinen

Oppivelvollisten opintoihin kiinnittymisestä uutta tietoa - entistä harvempi keskeyttänyt ammatilliset opintonsa

Oppivelvollisuutta laajennettiin syksyllä 2021, jolloin oppivelvollisuusikä korotettiin 18 vuoteen. Lakimuutoksen tavoitteena on turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen perusosaaminen...
Uutinen

Oppilaat ruotsinkielisissä oppilaitoksissa kokevat useammin väkivaltaa vanhemmiltaan – samaan aikaan useampi kokee, että heillä on koulussa turvallinen aikuinen

Kouluterveyskyselyn tulospalvelussa on tämän vuotisen uudistuksen myötä mahdollista valita ruotsinkieliset oppilaitokset taustatekijäksi ja sitä kautta perehtyä tuloksiin ruotsinkielisestä näkökulmasta. Kun ruotsinkielisten oppilaitosten kyselytuloksia vertailee suomenkielisten sekä muilla kielillä opetusta antavien oppilaitosten kyselytuloksiin, on tuloksissa havaittavissa joitakin huolta herättäviä kehityssuuntia.
Blogi

Kielitietoisuus kuuluu kaikille!

Kielen merkitys on keskeinen jokaisen ihmisen ajattelulle, identiteetin rakentamiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Kielen merkitystä oppimisessa, opetuksessa ja ohjauksessa tulee kirkastaa ja siitä tulee olla tietoinen. Kaikkia kieliä tulisi arvostaa ja antaa niiden näkyä luontevasti eri oppimisympäristöissä ja toimintakulttuureissa.
Uutinen

Teosten käyttö opetuksessa on helpottunut – Kopiosto ja Opetushallitus kokosivat ohjeet opettajien tueksi

Vuoden 2023 tekijänoikeuslain muutoksen ja käyttölupien laajennusten myötä teosten käyttö varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa on entisestään helpottunut. Opettajien tulee kuitenkin tietää, miten erilaiset luvat ja lisenssit sallivat teosten käytön opetuksessa, ja osata toimia niiden mukaisesti. Kopiosto ja Opetushallitus kokosivat yhteen tärkeimmät tiedot opettajien tueksi.
Uutinen

Valtiovarainministeriön virastoarvioinnit on julkaistu

Valtiovarainministeriö julkaisi 8.11.2023 arvioinnit kuudesta viimevuosina merkittäviä uudistuksia läpikäyneestä virastosta, jotka ovat Liikenne- ja viestintävirasto, Opetushallitus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tuomioistuinvirasto, Ulosottolaitos sekä Väylävirasto. Arviointien tavoitteena on löytää keinoja valtionhallinnon rakenteiden, ohjausjärjestelmien ja toiminnan kehittämiseen.
Uutinen

B1-kieleen yksi tunti lisää 7. luokalle – Opetushallituksen päivittämä perusteluonnos on nyt lausuttavana

Opetushallitus on päivittänyt B1-kielen opetussuunnitelman perusteita kevään ja syksyn 2023 aikana. Päivitetyt perusteet julkaistaan helmikuun 2024 alussa. Taustalla on valtioneuvoston uudistama tuntijakoasetus, jonka mukaisesti B1-kieltä opiskellaan 1.8.2024 alkaen yksi vuosiviikkotunti enemmän perusopetuksessa. Luonnosta voi nyt kommentoida Lausuntopalvelussa.
Uutinen

Tutustu Opetushallituksessa vuonna 2024 tarjolla oleviin valtionavustuksiin ja kansainvälistymisrahoituksiin!

Haettavana olevat rahoitukset mahdollistavat esimerkiksi koulutuksen kehittämistä tai uudenlaisen toiminnan käynnistämistä. Haut on koottu Opetushallituksen verkkosivujen vuosikelloon, jota päivitetään ja täydennetään vuoden aikana, kun uusia hakuja avataan tai hakuajat tarkentuvat. Merkitse avautuvat haut muistiin jo nyt!
Blogi

Svenska dagen är en dag att mötas över språkgränserna

Svenska dagen verkar ha lite olika betydelse beroende på vem du pratar med eller var du slår upp fakta om dagen. Är det frågan om det svenska språkets dag, en dag som man firar för att verka för den finlandssvenska befolkningens sammanhållning? Eller är det frågan om en dag då vi firar den svenskspråkiga befolkningens rätt att använda svenska i Finland? Eller är det frågan om en dag då vi firar Finlands tvåspråkighet? Egentligen är alla nämnda alternativ rätt svar på frågan!