Tekstitaidot

Oppimisessa ja sen osoittamisessa on kyse kolmenlaisista resursseista, jotka liittyvät yhteen: tiedollisista, kielellisistä sekä tekstitaidollisista resursseista. Oppilailta edellytetään opetuskielen perustaitoja, joiden taustalla ovat kaikki oppilaan oppimat kielet.  Perustaitoja ovat esimerkiksi sujuva luku- ja kirjoitustaito sekä virkerakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallinta. Näitä opetetaan ja opitaan läpi peruskoulun erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden eri oppimäärien opetuksessa. Vieraiden kielten opetus tukee kielellisten taitojen oppimista.

Kielelliset taidot liittyvät eri asiasisältöjen ja tiedonalakohtaisten tekstitaitojen oppimiseen. Eri oppiaineiden opiskelussa oppilaan tulisi oppia lukemaan, keskustelemaan ja kirjoittamaan oppiaineelle ominaisella tavalla (esimerkiksi erottamaan tekstilajeja, tuottamaan asianmukaisia tekstejä ja käyttämään käsitteitä täsmällisesti). Tekstitaidot yhdistävät kielelliset taidot tietoihin, opetuksen sisältöön. Tekstitaidot ovat erottamaton osa tietyn oppiaineen opetusta ja oppimista, koska jokaisella oppiaineella on oma tapansa tuottaa tietoa, mikä näkyy oppiaineen kielessä. Näihin tekstitaitoihin sosiaalistutaan, kun eri aineita opiskellaan. Tekstitaitoja pitää opettaa, ja niiden oppiminen on osalle oppilaista helppoa - osalle ei.

Lasit paperinipun päällä. Paperissa värikkäitä graafeja ja kuvitusta.

Lue lisää

 • Dufva, H. (2013). Kognitio, kieli ja oppiminen - hajautettu näkökulma. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia5, 57-73.
 • Cummins, J. (1984). Bilingualism and Special Education: Issues in Assessment and Pedagogy. Clevedon.
 • Cummins, J. (2021) Rethinking the Education of Multilingual Learners. Bristol.
 • Leontjev, A.A. (1979) Kieli ja ajattelu. Helsinki.
 • Molle ym (ed.) 2015) Multilingual learners and academic literacies. New York.
 • Rose, David & Martin, J. R. 2012. Learning to Write, Reading to Learn. Genre, Knowledge and Pedagogy in the Sydney School. Equinox. 
 • Shore, S & Rapatti, K. (toim.) 2014, Tekstilajitaidot. Lukemisen ja kirjoittamisen opetus koulussa. Äidinkielen Opettajain Liiton Vuosikirja 2014. ÄOL. Helsinki
 • Vygotski, L.S. (1982). Ajattelu ja kieli. Helsinki. 
 • Snow, C. E., & Uccelli, P. (2009). The challenge of academic language. In Olson, D. R., & N. Torrance (Eds.), The Cambridge Handbook of Literacy (pp. 112-133). Cambridge: Cambridge University Press. Saatavilla:
  https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/11654980/Snow_Uccelli_2009…
 • Dalton-Puffer, C. (2011). Content-and-Language Integrated Learning: From Practice to Principles? Annual Review of Applied Linguistics, 31, 182-204. doi:10.1017/S0267190511000092. Saatavilla: https://www.researchgate.net/publication/259412894_Content-and-Language…