3. Työpaikan hakeminen

Vain Päivää! -oppimateriaalin käyttöön Työpaikan hakeminen

Luku 3 Työpaikan hakeminen on laaja, ja siinä lähestytään työtä ja työpaikan hakemista koskevia aiheita monipuolisesti. Dialogit on pyritty kirjoittamaan mahdollisimman realistisiksi, jotta niiden sanastosta ja ilmauksista olisi hyötyä myös todellisessa elämässä. Dialogeissa ja tietolaatikoissa on runsaasti tietoa suomalaisesta työkulttuurista.

Luku sisältää paljon pohtimistehtäviä, jolloin opiskelija voi ammentaa hyötyä aiemmista tiedoistaan, taidoistaan ja kokemuksistaan. Opettajan on hyvä koota lopuksi keskustelu, kun opiskelijat ovat pohtineet tehtäviä pareittain tai pienissä ryhmissä. Samalla olisi hyvä varmistaa, että opiskelijoilla olisi aikaa ja tilaisuus tuoda esiin omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan luvun aiheista.

Luvussa jatketaan tutustumista suomen puhe- ja kirjakielen eroavaisuuksiin. Kieliopista nousevat esiin omistusliite, kysymyslauseen sanajärjestys sekä preesensin ja imperfektin merkitysero.

Luvun tavoitteet:

  • kartuttaa ja käyttää työelämään liittyvää sanastoa (s.20–27)
  • tutustua tyypilliseen suomalaiseen työhaastattelutilanteeseen ja harjoitella sitä (s. 21–22, 24–25)
  • tutustua käsitteeseen CV ja tehdä oma tulevaa varten (s. 22–23)
  • kerrata ja kartuttaa ammattisanastoa sekä kuvailla ammatteja (s. 26–28)
  • huomata merkitysero preesensin ja imperfektin välillä (s. 28)
  • havainnoida puhe- ja yleiskielen eroja (s. 20–24)