Metsäteollisuus

Suomesta maailmalle

Puu on Suomen merkittävin teollisesti jalostettu luonnonvara. Vaikka Suomessa on vain 0,5 prosenttia maailman metsävaroista, osuutemme maailman paino- ja kirjoituspaperin viennistä on viidennes ja olemme maailman kuudenneksi suurin vanerin viejä. Metsäteollisuudessa on kaksi alaa. Kemiallinen metsäteollisuus käsittelee puuta toiseen muotoon, selluksi ja kemiallisiksi sivutuotteiksi, kemikaalien avulla. Puutuoteteollisuus puolestaan muokkaa puuta mekaanisesti, kuten sahaamalla, sorvaamalla ja taivuttamalla. Suomalaiset metsäteollisuuskonsernit kuuluvat maailman kymmenen suurimman metsäteollisuusyrityksen joukkoon.

Biotalous on tulevaisuutta

Metsäteollisuuden raaka-aine, puu, on sekä maailman että Suomen mittakaavassa merkittävä uusiutuva raaka-aine. Tulevaisuudessa, ns. vähähiilisessä biotaloudessa, tuotanto ja kulutus perustuvat uusiutuvien materiaalien kestävään käyttöön. Tällöin puun ja sen kuidun hyödyt uusiutuvana, kierrätettävänä ja biohajoavana materiaalina pääsevät esiin. Puusta jalostetut tuotteet korvaavat uusiutumattomia materiaaleja ja fossiilisia polttoaineita. Suomen metsäteollisuus pyrkii olemaan uuden biotalouden edelläkävijä niin materiaalien toimittajana kuin ratkaisujen tarjoajana.

Puuta tarkkaan hyödyksi

Energian ja raaka-aineen hinta sekä ympäristötietoisuus ja ilmasto-ongelmien ratkaisu vaativat metsäteollisuutta huomioimaan puutuotteiden elinkaaren vaikutukset.

Metsäteollisuus hyödyntää tarkkaan puun eri osat sekä prosessien sivutuotteet. Esimerkiksi sahalta tuleva kuori käy energiaksi ja sahanpuru sellun tai levyteollisuuden raaka-aineeksi. Myös prosessien kemikaaleja otetaan talteen ja kierrätetään. Metsäteollisuuden kaatopaikkajätteiden määrä onkin vähentynyt 85 prosenttia tuotettua tonnia kohti 15 vuodessa (Puun monet mahdollisuudet. SMY 2009).

Tehdas on vihreä voimala

Kun kierrätys tai muu hyötykäyttö ei ole järkevää, tuotetaan puuperäisillä sivutuotteilla energiaa. Näin tuotetaan peräti 70 prosenttia metsäteollisuuden energian tarpeesta. Sellutehtailla ja sahoilla energiaa syntyy usein yli oman tarpeen ja ne tuottavat sähköä valtakunnan verkkoon, prosessihöyryä toiselle teollisuudelle sekä kaukolämpöä lähitaajamalle. Suomessa on paljon paikkakuntia, joiden asuntoja lämmittää metsäteollisuuden tuottama ns. vihreä kaukolämpö.

Hiili hallinnassa

Tuotannon kasvusta huolimatta metsäteollisuuden päästöt tonnia kohden ovat vähentyneet huomattavasti vuosien mittaan. Kioton ilmastosopimuksessa Suomi on velvoitettu vähentämään kasvihuonepäästöjään vuoteen 2012 mennessä vuoden 1990 tasolle. Metsäteollisuuden hiilidioksidipäästöt olivat jo vuonna 2008 yli 40 prosenttia vuoden 1990 päästöjä pienemmät. (Metsäteollisuuden ympäristötilasto 2008).

Teksti: Pirjo Piesala

Linkkejä

Metsäteollisuus ry

Forest.fi

Puuinfo

PUU-ohjelma 2009-2013 (Metla)

Puuproffa

Tapio

Uusiutuva metsäteollisuus (OSKE)

Metsävastaa.net

Metsäalan strateginen ohjelma (TEM)

Metsäklusteri Oy

Biodiesel-hanke

Miksi puusta pitäisi rakentaa? Viljakainen, Mikko. Metsäteollisuus ry, 2009 (pdf, Suomen Metsäyhdistys)