Lähteitä

Ekosysteemipalvelu kertoo ihmisen ja luonnon suhteesta. Artikkeli forest.fi 30.01.2009

Tompuri,V. Metallien kierrätys on logistiikkaa ja korkeateknologiaa. GeoFoorumi 1/2009

GTK julkaisi uusimmat laskelmat Suomen turvevaroista. Lehdistötiedote 09.03.2010. GTK.

Kohti kestäviä valintoja, Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi. Kansallinen kestävän kehityksen strategia. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2006

Loikkanen, S. Talvivaaran sininen ihme. Kemia-Kemi Vol. 35, 2008.

Maailman tila 2008.Worldwatch-Instituutti. Gaudeamus. Helsinki. 2008

Mäntyranta,H. Maapallo pelastuu vain käytöllä. Lapin Kansa 9.3.2010

Nieminen, J. Matalaenergiarakentamisen tulevaisuuden näkymät. VTT. 2009.

Parviainen, J. Suomi suojelee hyvin metsiään. Tilastokeskus 2007.

Pölyttäjien merkitys hyvälle marjasadolle on suuri. Metla tiedote 8.4.2009

Rimppi, H. Leväbiomassan tuotanto energiatarkoituksiin: teknologian nykytila, haasteet ja mahdollisuudet Suomen olosuhteissa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 2009

Suomen metsien hiilinielu herättää kateutta. Artikkeli forest.fi. 05.05.2010.

Seppälä, J., Mäenpää, I., Koskela,S., Mattila,T., Nissinen, A.,Katajajuuri,J-M., Härmä,T., Korhonen,M-R., Saarinen, M. ja Virtanen, Y. Suomen kansantalouden materiaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi ENVIMAT-mallilla. Suomen ympäristö 20/2009. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Suomen turvevarat 2000. GTK, tutkimusraportti 156, 2003 

Turpeen energiakäytön asema Suomen energiajärjestelmässä. KTM. 2005

Turve, hiilitase ja metaani lämpenevässä maailmassa. GTK. 2009

Vuori,S. Mineraaliset raaka-aineet ja kestävä kehitys. GTK 2008.

Ympäristö ja luonnonvarat. 2000:4. Tilastokeskus.

Ympäristöministeriö. Tiedote 16.1.2010. Ympäristöministeriön työryhmä esittää biojätteen kieltämistä kaatopaikoilta.