Suomalainen onni

Paljon mahdollisuuksia

Suomessa on väestöön suhteutettuna runsaasti luonnonvaroja. Suomen biokapasiteetti henkeä kohden on maapallon suurimpia ja EU:n suurin. Meillä on muun muassa runsaasti metsävaroja ja paljon rakentamatonta maata. Biokapasiteettimme on liki kaksinkertainen ekologiseen jalanjälkeemme verrattuna. Jos toimimme viisaasti ja pidämme huolta ekosysteemeistä, Suomella on loistavat mahdollisuukset menestyä tulevaisuudessakin.

Biokapasiteetin ja ekologisen jalanjäljen suhde eri maissa

Biokapasiteetti = tuottava maa-ala henkilöä kohti
Ekologinen jalanjälki = maa- ja vesialue, joka tarvitaan kulutukseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn

Paljon kulutusta

EU:n tilastojen mukaan Suomessa käytetään luonnonvaroja selvästi enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Ekologinen jalanjälkemme on kolmanneksi suurin maailmassa. Suomi ei maana kuluta kolmanneksi eniten uusiutuvia luonnonvaroja, mutta henkilöä kohden laskettuna kulutuksemme on suurta. Materiaalien kokonaiskäyttö on Suomessa noin 100 000 kg henkilöä kohden. (Seppälä ym. 2009).

Piilovirroilla tarkoitetaan tuotannossa siirtyviä materiaaleja, jotka eivät päädy tuotteisiin, kuten kaivoksissa syntyvä sivukivi.

Suomen runsaat luonnonvarat ovat johtaneet siihen, että teollisuutemme on erikoistunut luonnonvarojen hyödyntämiseen. Suomelle on ominaista puun laaja käyttö teollisuuden raaka-aineena ja energiantuotannossa, voimakas metalliteollisuus sekä kaivostoiminta. Osa materiaalien runsaasta käytöstä selittyy vientiin menevillä tuotteilla – Suomen nykyinen hyvinvointi perustuu kilpailukykyiselle vientiteollisuudelle.

Maamme suuri pinta-ala ja siten väkilukuun nähden laaja maaliikenneverkko sekä vankkaa rakentamista ja lämmitystä edellyttävä pohjoinen sijainti lisäävät luonnonvarojen kulutusta. Nykyinen suomalainen elämäntapa kuluttaa myös paljon.

Edellä mainittujen asioiden vuoksi luonnonvarojen saatavuus, hinta ja käytön tehokkuus ovat pitkällä aikavälillä oleellisia Suomelle.

Esimerkkejä paljon luonnonvaroja tarvitsevista tuotteistamme

  • Paperi ja kartonki
  • Loistoristeilijät
  • Korkealaatuiset metallit kuten kupari, nikkeli ja ruostumaton teräs
  • Talotuotteet
  • Logistiikkaan liittyvät koneet ja laitteet
  • Sähkö-ja elektroniikkalaitteet

Tuotua onnea

Kansantaloutemme hyödyntää paljon ulkomaisia raaka-aineita. Puolet maamme tarvitsemista materiaaleista tulee maan rajojen ulkopuolelta. Lähes 70 prosenttia Suomessa käytetystä energiasta tuotetaan ulkomailta tuoduilla uusiutumattomilla luonnonvaroilla.

Vaikka Suomen luonnonvarojen kokonaiskäyttö (TMR, Total Material Requirement ) on kasvanut selvästi vuodesta 1970 vuoteen 2005, on kotimaisten luonnonvarojen käyttö pysynyt lähes samana. Tuontimateriaalien määrä on kasvanut noin nelinkertaiseksi. (Mäenpää, Thule Instituutti, 2008). Suomalaisen yhteiskunnan kasvava hyvinvointi aiheuttaa enenevässä määrin ympäristövaikutuksia maan rajojen ulkopuolella.

Asioilla on monta puolta

Auton katalysaattorissa on noin 3 grammaa platinaa. Yhden platinagramman tuottaminen kuluttaa 350 kg uusiutumattomia luonnonvaroja. Katalysaattoreiden ansiosta ilmanlaatu on Suomessa parantunut, mutta platinan käyttö näkyy valtavina kaivosjätevuorina esimerkiksi Etelä-Afrikassa.

Lähde: Ekologinen selkäreppu ja MIPS (SLL)