Suomi on edelläkävijä

Koska Suomi on luonnonvaroiltaan rikas ja osaamiseltaan korkeatasoinen maa, meillä on erityisiä syitä ja vahvuuksia edistää tulevaisuudessa luonnonvarojen kestävää ja uudenlaista käyttöä. Kansantaloutemme on voimakkaasti sidoksissa vientiin ja tuontiin, joten meidän on syytä olla mukana edistämässä globaalia kestävyyttä.

Suomi laati yhtenä maailman ensimmäisistä maista kansallisen luonnonvarastrategian ”Älykkäästi luonnon voimin”. Vuonna 2009 valmistunut strategia pyrkii antamaan kokonaisnäkemyksen siitä, mikä luo menestystä Suomelle tulevaisuudessa. Maailma muuttuu nopeasti ja uusia toimintamalleja tarvitaan. Strategia osoittaa ne tavoitteet, joiden toteutuminen lisää suomalaisten hyvinvointia, ympäristövastuuta, elinkeinoelämän kilpailukykyä ja Suomen huoltovarmuutta tulevaisuudessa.

Suomi haluaa nousta osaamisensa ja uusien innovaatioiden avulla luonnonvarojen kestäväksi ja älykkääksi käyttäjäksi. Tämä vaatii investointeja menestyvään, kestävään tuotantoon ja osaamiseen. Näin syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja.

Suomi on sijoittunut kolmesti peräkkäin maailman kärkeen World Economic Forumin vertaillessa maiden ympäristöllistä kilpailukykyä. Jotta pysyisimme edelläkävijänä, meidän on toimittava muutoksissa ennakkoluulottomasti.

Suomen luonnonvarastrategia: "Älykkäästi luonnon voimin"

Alla on esitelty strategian tavoitteet ja joitain esimerkkejä muutostarpeista.

1. Suomessa on menestyvä korkean arvonlisän biotalous.

  • Luonnonvaroja hyödynnetään biologisia prosesseja soveltaen ja jäljitellen kestävällä tavalla.
  • Biotalous kattaa koko yhteiskunnan; muun muassa energian, materian, elintarvikkeiden ja terveyspalveluiden tuotannon.
  • Biotaloutta on myös aineettomiin arvoihin perustuvien palvelujen ja osaamisen kehittäminen.

2. Suomi hyödyntää ja kierrättää materiaalivirtoja tehokkaasti.

  • Tuotesuunnittelussa on huomioitava koko elinkaari.
  • Tuotteet, palvelut ja energia tuotetaan resurssitehokkaasti ja mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin.
  • Luonnonvarat pyritään pitämään pitkään talouden piirissä.
  • Niukkoihin resursseihin liittyvä osaaminen, palvelu ja teknologia luovat uutta liiketoimintaa.

3. Alueellisten voimavarojen hyödyntäminen luo kansallista lisäarvoa ja paikallista hyvinvointia.

  • Alueellinen tuotanto vähentää luonnonvarojen kuljetusta ja turvaa paikallista hyvinvointia sekä huoltovarmuutta.
  • Ympäristön kauneudelle ja puhtaudelle, hiljaisuudelle ja terveysvaikutuksille on kasvava kysyntä.

4. Suomi on aloitteellinen edelläkävijä luonnonvarakysymyksissä.

  • Luonnonvarakysymykset eivät noudata valtiollisia tai organisatorisia rajoja. Globaalia ohjausta ja politiikkaa tarvitaan. Suomen aktiivinen kansainvälinen toiminta auttaa luomaan pelisääntöjä, jotka tukevat myös Suomen luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.

Teksti: Pirjo Piesala