Aiheen käsittely eri oppiaineissa

Alla pieni vinkkilista, missä yhteydessä luonnonvaroihin ja niiden kestävään käyttöön liittyviä asioita voi eri oppiaineissa ottaa esille:

 • Biologia: toimiva ekosysteemi ilmaisten palvelujen tuottajana ihmiselle, metsänhoito ja kasvinviljely, luonnon monimuotoisuus, oman elinympäristön tilan tutkiminen sekä oman ympäristökäyttäytymisen pohtiminen

 • Maantieto: vauraiden ja vähemmän kehittyneiden maiden olojen vertailu, Eurooppa luonnonvarojen käyttäjänä, luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus Suomen eri alueilla, ympäristökysymykset paikallisesti ja maailmanlaajuisesti sekä ongelmien ratkaisumahdollisuuksien pohtiminen

 • Äidinkieli: vaikuttaminen, mielipidekirjoitukset, aineistopohjainen teksti, verkkolehden tuottaminen

 • Yhteiskuntaoppi ja historia: kulutuksen historia eli ihminen luonnonvarojen hyödyntäjänä eri aikoina: 1800-luvun teollistuminen ja kaupungistuminen, 1950-luvun rakennemuutos, länsimainen kulutusyhteiskunta

 • Kemia: seurataan jotakin alkuainetta ja sitä, miten se on mukana rakentamassa luontoa ja kuinka sitä hyödynnetään raaka-aineena, palautuuko aine kiertokulkuun, muuttuuko saasteiksi; esimerkiksi hiilen, typen ja raudan seuraaminen erilaisiin yhdisteisiin, luonnonmateriaaleihin, eliöiden kudoksiin, saasteisiin ja maaperään

 • Fysiikka: energia ja omat käytänteet

 • Kuvaamataito: kantaaottavat julisteet tai graffitit, aineettomat luonnonvarat/esteettisyys, luonto suomalaisten taiteilijoiden innoituksen lähteenä

 • Musiikki: luonto suomalaisten taiteilijoiden innoituksen lähteenä, omat räpit yms.

 • Matematiikka: ympäristömatematiikka, laskuja oman kulutuksen vaikutuksesta

 • Uskonto ja elämänkatsomustieto: etiikan kysymykset (tulevien sukupolvien oikeudet, ihmisen asema jne.)

 • Kielet: tekstejä ja keskustelua ajankohtaisista globaaleista asioista, tiedonhankinta projekteissa vieraskielisiltä sivustoilta

 • Tekninen ja tekstiilityö: eri materiaalien elinkaareen tutustumista, oppilaat ideoivat ja toteuttavat mahdollisimman ympäristömyönteisen työn

 • Kotitalous: kuluttajan valinnat arjessa

 • Terveystieto: miten luonnon hyvinvointi takaa omankin hyvinvointimme (ilmanlaatu, vedenlaatu, UV-säteily, mielen hyvinvointi yms.)

 • Opinto-ohjaus: ympäristöosaaminen on monen alan ammattitaitoa tai yritystoimintaa sekä suomalaista huippuosaamista – etsitään esimerkkejä, tutustutaan suomalaiseen huippututkimukseen (esim. Tekes, CleantechFinland, VTT)

Teksti: Pirjo Piesala