Utbildningsstyrelsen är en lärande organisation som baserar verkamheten på en vision, mission och tillvägagångssätt som vi utarbetat tillsammans med vår personal.

Vision, mission och tillvägagångssätt

Vision: Alla kan nå sin fulla potential
Mission: Lärandet som passion!
Tillvägagångssätt:

  • genom öppenhet skapar vi förtroende
  • tillsammans hittar vi lösningar
  • elevens bästa styr vår verksamhet och våra innovationer
  • vi lever som vi lär