Senast ansökningar om finansiering

Ansökan om finansiering

Statsunderstödet för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 2020

Ansökan för statsunderstödet för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 2020 har öppnat. Ansökningstid: 15.1 - 20.2.2020 kl. 16.15 Statsunderstödet kan sökas av kommuner...
Ansökan om finansiering

Stöd för vetenskapsolympiader och andra vetenskapstävlingar samt för utvecklande av dessa

Utbildningsstyrelsen beviljar statsunderstöd för att delta i vetenskapsolympiader och andra vetenskapstävlingar samt för att utveckla vetenskapstävlingar. Summan som kan sökas är 550 000 euro.
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: Bridging culture and audiovisual content through digital, ansökningstiden slutar 14.5.2020

Utlysningen Bridging culture and audiovisual content through digital inom EU-programmet Kreativa Europas sektorsövergripande programområde erbjuder stöd för digitala projekt som förenar kulturområden och den audiovisuella branschen. Målet är att öka deras ekonomiska och samhälleliga fördelar med hjälp av digitala möjligheter. Ansökningstiden slutar 14 maj 2020.
Ansökan om finansiering

Music Moves Europe: Co-creation and co-production, ansökningstiden slutar 30.3.2020

Music Moves Europe är Europeiska kommissionens initiativ som utlyser skräddarsydd finansiering för musikbranschen samt främjar samarbete på politiknivå och aktiv dialog med musikfältet. Inom ramen för initiativet publiceras 2018–2019 utlysningar för att testa olika stöd skräddarsydda för musikbranschen. Totalt fyra stöd utlystes 2019, av vilka ett är avsett att främja projekt för samproduktion och residensverksamhet inom den europeiska musikbranschen. Inom Co-creation and co-production-ansökningsomgången beviljas finansiering till cirka 10 projekt som genomför innovativa och hållbara former för skapande och produktion. Målet är att sammanföra lovande europeiska musikskapare och musiker, utveckla deras kunskaper samt producera nya europeiska repertoarer och sprida dem till publiken. Ansökningstiden slutar 30 mars 2020.
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: samarbetsprojekt med Västbalkan, ansökningstiden slutar 17.3.2020

EU-programmet Kreativa Europa anordnar en separat ansökningsomgång för samarbete med Västbalkan. Målet med ansökningsomgången är att med hjälp av kultursamarbete främja försoning och goda grannrelationer, öka kultursamarbetet mellan EU och Västbalkan samt förbättra konkurrenskraften hos kultur och kreativa branscher på Västbalkan. Ansökningstiden slutar tisdagen 17 mars 2019 kl. 18.00 finsk tid. Det kommer att beviljas totalt 5 miljoner euro till uppskattningsvis 20 projekt. Denna separata utlysning finansieras av EU:s instrumentet för stöd inför anslutningen (Instrument for Pre-accession Assistance) IPA II.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökan om ackreditering för mobilitetskonsortier (KA108) slutar 5.2.2020

Under ansökningsrundan 2020 för Erasmus+-programmet kan bidrag för europeisk och global mobilitet sökas utom av enskilda högskolor också för mobilitet som arrangeras av mobilitetskonsortier, eller...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för europeisk mobilitet (KA103) slutar 5.2.2020

Under Erasmus+ programmets ansökningsrunda för europeisk mobilitet (KA 103) kan högskolor och mobilitetskonsortier söka Erasmus+ mobilitetsstipendier och bidrag för organisering av utbyten för läsåret...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för högre utbildning Global mobilitet (KA107) ansökningsrunda 2020

Under Erasmus+-programmets verksamhet för global mobilitet kan man ansöka om bidrag för högskolornas studerande-, praktikant-, lärar- och personalmobilitet tillsammans med högskolor i partnerländer...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet slutar 5.2.2020

Ansökningstiden för kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet slutar 5.2.2020 kl 18.00 i finsk tid (CET 17.00).
Ansökan om finansiering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för strategiska partnerskapsprojekt (KA203) slutar 24.3.2020

Strategiska partnerskapsprojekt (Strategic Partnerships) inom Erasmus+ utvecklar högskoleutbildningens internationalisering och kvalitet. De är behovs- och måldrivna projekt som kan utveckla...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ separat utlysning KA3, yrkesutbildning: ansökningstiden för Centres of Vocational Excellence (CoVEs) slutar 20.2.2020

Syftet med utlysningen är att stödja samarbete mellan yrkesutbildningens spetsenheter (Centres of Vocational Excellence) på europeisk nivå.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökningstiden för sektorspecifika kompetensallianser (KA2 Sector Skills Alliance) slutar 26.2.2020

Sektorspecifika kompetensallianser har som mål att undersöka sektorns kunskapsbehov på arbetsmarknaden och förstärka yrkesutbildningens förmåga att reagera på behoven.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökningstiden för strategiska partnerskapsprojekt (KA202) slutar 24.3.2020

Strategiska partnerskapsprojekt stöder samarbetsprojekt som kan utveckla yrkesutbildningen på ett mångsidigt sätt.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Mobilitetsprojektens (KA102 och KA116) ansökningstid slutar 5.2. 2020

Erasmus+-mobilitetsprojekt för yrkesutbildning (KA102 och KA116) ökar yrkesläroinrättningarnas internationalisering.
Ansökan om finansiering

Ett Europa för medborgarna: Programmets sista ansökningsomgång slutar 1.9!

Den sista ansökningsomgången inom programmet Ett Europa för medborgarna slutar 1 september 2020. Det nya Programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden startar 2021 och fortsätter till slutet av 2027
Ansökan om finansiering

Ett Europa för medborgarna: Ansökan om bidrag för nätverk mellan kommuner slutar 3.3!

Den 3 mars slutar bidragsansökan för nätverk mellan kommuner inom Ett Europa för medborgarna.
Ansökan om finansiering

Ett Europa för medborgarna: Årets första ansökningsomgång slutar 4.2!

Programmet Ett Europa för medborgarna har tre ansökningsomgångar 2020 som slutar 4 februari, 3 mars och 1 september. Observera att olika projektbidrag ansöks under de olika ansökningsomgångarna.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning – ansökningsomgången 2020

Delta i Erasmus+ med din skola eller ditt daghem!
Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 1/2020 slutar 5.2.2020

Europeiska solidaritetskårens första ansökningsomgång 2020 slutar 5.2 kl. 13.00 finsk tid (12.00 CET). Du kan ansöka bidrag för följande typer av projekt: volontärverksamhet (ESC11), praktik och jobb (ESC21) och solidaritetsprojekt (ESC31).
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 1/2020 slutar 5.2.2020

Ansökningsomgång 1/2020 inom Erasmus+ för ungdomssektorn slutar 5.2.2020 kl. 14.00 finsk tid (13.00 CET). Under den här ansökningsomgången kan du ansöka bidrag för alla typer av projekt inom programmet.