Senast ansökningar om finansiering

Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen för volontärgrupper på högprioriterade områden avslutas 6.4.2022

Ansökningen för volontärgrupper på högprioriterade områden inom Europeiska solidaritetskåren avslutas 6.4.2022 kl. 18.00 i finks tid (17.00 CET). Prioriteringar för ansökningsomgången för 2022 är främjande av hälsosamma livsstilar och bevarande av kulturarvet.
Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen av kvalitetsmärke avslutas 23.2.2022

Ansökan av kvalitetsmärke (ESC50 Quality Label) inom Europeiska solidaritetskåren avslutas 23.2.2022 kl. 13.00 i finsk tid (12.00 CET).
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökning för kapacitetsuppbyggnadsprojekt på ungdomsområdet avslutas 7.4.2022

Ansökning för Erasmus+ kapacitetsuppbyggnadsprojekt på ungdomsområdet avslutas 7.4.2022 kl. 18.00 finsk tid. Erasmus+ Kapacitetssuppbyggnadsprojekt på ungdomsområdet är internationella samarbetsprojekt som baseras på multilaterala partnerskap mellan organisationer som är verksamma på området ungdomsfrågor i programländer och tredjeländer som inte är associerade till programmet.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökning för European Youth Together avslutas 22.3.2022

Ansökning för European Youth Together projekt avslutas 22.3.2022 kl. 18.00 finsk tid. Projekt inom Europeisk ungdom tillsammans syftar till att bygga upp nätverk för att främja regionala partnerskap som ska drivas i nära samarbete med ungdomar runtom i Europa (EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet).
Ansökan om finansiering

Programmet TFK ansökningsomgång 2022 avslutar 2.5.2022

Team Finland Knowledge-programmets mål är att skapa och stärka samarbete mellan finländska högskolor och utvalda destinationsområden och -länder i TFK-nätverket samt att ta fram nya...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ högreutbildning; Erasmus Mundus -insatsens ansökningstid slutas 16.2.2022

Till Erasmus Mundus insatsen hör Erasmus Mundus magisterprogram (Erasmus Mundus Joint Masters, EMJM) och Förberedelse inför Erasmus Mundus magisterprogram (Erasmus Mundus Design Measures, EMDM). EMJM...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång för partnerskap för samarbete (KA2) avslutas 23.3.2022

Ansökningsomgången för partnerskap för samarbete (KA2) inom Erasmus+ för ungdomssektorn avslutas 23.3.2022 kl. 13.00 i finsk tid (12.00 CET):
Ansökan om finansiering

Utveckling av krävande särskilt stöd, förebyggande verksamhetsmodeller och tidigt stöd i inkluderande verksamhetsmiljöer

Statsunderstöd : 1 200 000 € Syftet med understödet är att både regionalt och lokalt utveckla och etablera det krävande särskilda stödet, de förebyggande verksamhetsmodellerna och det tidiga stödet i...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för högre utbildning Global mobilitet (KA171) ansökningsrunda avslutas 23.3.2022

Under Erasmus+-programmets verksamhet för global mobilitet kan man ansöka om bidrag för högskolornas studerande-, praktikant-, lärar- och personalmobilitet tillsammans med högskolor i partnerländer...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökan om ackreditering för mobilitetskonsortier (KA130) slutar 23.2.2022

Under ansökningsrundan 2022 för Erasmus+-programmet kan bidrag för europeisk och global mobilitet sökas utom av enskilda högskolor också för mobilitet som arrangeras av mobilitetskonsortier, eller...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ högre utbildning: Europeisk mobilitet (KA131), ansökningstiden slutar 23.2.2022

Under Erasmus+ europeiska mobilitets (KA131) ansöknings omgång 2022 kan högskolor och mobilitetskonsortier ansöka om Erasmus+ mobilitetsbidrag, stöd för organisering av utbyten och stöd för anordnande...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för samarbetspartnerskap (KA220-HED) avslutar 23.3.2022

Samarbetspartnerskap (Cooperation Partnerships, KA220-HED) inom Erasmus+ utvecklar högskoleutbildningens internationalisering och kvalitet. De är behovs- och måldrivna projekt som kan utveckla...
Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 1/2022 avslutas 23.2.2022

Den första ansökningsomgången 2022 för Europeiska solidaritetskåren avslutas 23.2.2022 klo 13.00 finsk tid (12.00 CET).
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång för mobilitetsprojekt 1/2022 (KA1; 23.2.2022)

Ansökningsomgången för mobilitetsprojekt (KA1) slutar 23.2.2021 kl. 13.00 finks tid (12.00 CET).
Ansökan om finansiering

Nordplus ansökningsomgången 2022 har startat

Utlysningen 2022 har nu publicerats och ansökningssystemet Espresso öppnats. Ansökningsomgången gäller alla 5 Nordplus-programmen: Nordplus Junior, Nordplus Högre utbildning, Nordplus Vuxen, Nordplus...
Ansökan om finansiering

Utvecklingsprogrammet för hållbar utveckling och en grön övergång inom yrkesutbildningen kör igång

Med utvecklingsprogrammet för hållbar utveckling och en grön övergång (2022–2023) stärker man yrkesutbildningens övergång till kolneutralitet och en hållbar framtid. I utvecklingsprogrammet stärker...
Ansökan om finansiering

Stöd till läroanstalter och lärare för att främja fredsarbete och global fostran

Anslag: 300 000 euro Syftet med fredsarbete och global fostran är att hjälpa människor att förstå de olika realiteterna i världen och väcka viljan hos dem att skapa en mer rättvis och jämlik värld som...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Den andra finansieringsansökan under 2021 för småskaliga partnerskapsprojekt (KA210-SCH) avslutas den 3 november 2021

I partnerskap för samarbete inom Erasmus+ allmänbildande utbildning utvecklas småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning eller grundläggande konstundervisning tillsammans med...
Ansökan om finansiering

Nationell motfinansiering för samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa 2021, ansökningstiden slutar 14.10.2021

Bakgrund och mål Utbildningsstyrelsen beviljar årligen stöd till aktörer, vars projekt har fått bidrag från delprogrammet Kultur inom EU:s program Kreativa Europa (2014–2020). Syftet är att stödja...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ackrediteringsansökan (KA120-VET) avslutas den 19 oktober 2021

Ansökningstid: 17.7.0201–19.10.2021 kl. 13:00 Ackrediteringsansökan grundar sig på en tydlig strategi för hur studerande- och personalmobilitet ska vävas in i organisationens utvecklingsarbete. I...