Senaste meddelanden

Meddelanden

I höstens gemensamma ansökan strävar 55 930 sökande efter att få studieplats vid en högskola

Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades på torsdagen 14.9. Största delen av utbildningarna som deltog i höstens gemensamma ansökan var till yrkeshögskolor, och av de sökande ansökte 96 %...
Meddelanden

I höstens gemensamma ansökan till högskolor erbjuds över 9 400 studieplatser

Höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds måndagen den 4 september 2023 klockan 8. Ansökningstiden tar slut torsdagen den 14 september 2023 klockan 15. I höstens gemensamma ansökan söker man till utbildning som börjar i januari 2024. Ansökan kan fyllas i på adressen studieinfo.fi.
Meddelanden

Nästan alla som gått ut grundskolan på våren har studieplats före årets slut 

Utbildningsstyrelsen beräknar att drygt 55 000 förstaklassare inleder grundskolan i augusti. Sammanlagt ungefär 76 000 nya studerande börjar i gymnasiet eller inleder studier som leder till yrkesinriktad grundexamen. Över 99 procent av de unga som slutför den grundläggande utbildningen på våren inleder fortsatta studier före årets slut.
Meddelanden

Studieplats för 52 300 i högskolornas andra gemensamma ansökan

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor deltog 142 000 sökande varav 52 300, det vill säga 37 % av de sökande, fick studieplats. 29 300 sökande antogs till utbildning vid en yrkeshögskola och 23 000 vid ett universitet.
Meddelanden

Antagningarna i den gemensamma ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning är klara

I den gemensamma ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning fanns 76 500 sökande. Av dessa fick 69 200 studieplats. Studieplats kunde erbjudas 91 % av de sökande.
Meddelanden

Studieplats för 9 600 till högskolornas utbildningar på främmande språk och Konstuniversitetet

I den första gemensamma ansökan på våren fanns över 61 300 sökande, av vilka 16 % fick en studieplats. Antalet sökande nästan fördubblades jämfört med 2022.
Meddelanden

21 740 fick högskoleplats i den betygsbaserade antagningen

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor antogs på basis av betyg 21 740 studerande, varav 83 % ansökte om sin första högskoleplats. Felet i tjänsten Studieinfo gällande överföringen av uppgifter om förstagångssökande berörde slutligen endast en liten mängd sökande.
Meddelanden

Nästan 62 000 elever går ut grundskolan detta läsår 

Enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning slutför nästan 62 000 grundskoleelever sina studier denna vår. Ungefär 25 100 studenter utexamineras. Antalet utexaminerad inom yrkesutbildningen under vårterminen står klart i juli.
Meddelanden

Tillgången till studerandevårdstjänster i gymnasierna och inom yrkesutbildningen varierar – mer motion behövs på andra stadiet

Det är möjligt att främja de studerandes välbefinnande och hälsa på flera olika sätt inom utbildningen på andra stadiet. Det finns dock skillnader när det kommer till arbetet med att främja välbefinnande och hälsa mellan olika verksamhetsställen inom gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen, vilket framgår av datainsamlingar om främjande av välbefinnande och hälsa i gymnasierna och inom utbildning för yrkesinriktad grundexamen som utförts av Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen.
Meddelanden

Genom digitaliseringen främjas lika möjligheter att lära sig och utvecklas – gemensamma riktlinjer för att öka samarbetet

Finland vill vara en ledande utvecklare och användare av hållbar digitalisering inom fostran, undervisning och utbildning. På så sätt främjas lika möjligheter för alla att lära sig och utvecklas. Den 14 april publicerades gemensamma riktlinjer som visar vägen för digitaliseringen inom sektorn.
Meddelanden

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor lockade 142 000 sökande

Antalet sökande till yrkeshögskolor och universitet i vårens andra gemensamma ansökan var 142 000, vilket är 4 000 fler än förra året. Det fanns nästan 51 000 nybörjarplatser att söka till inom finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar. Utbildningarna inleds på hösten.
Meddelanden

Prognostiseringsforum för kunnande: Invandring kan åtgärda bristen på kompetent arbetskraft inom utsatta branscher

Enligt Prognostiseringsforum för kunnande bör kompetensen hos personer vid utbildnings- och arbetsbaserad invandring i högre grad vara förenlig med behoven inom yrken där det råder en brist på arbetskraft. På detta vis är det möjligt att trygga tillgången på kompetent arbetskraft i Finland på 2030-talet.
Meddelanden

I gemensam ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning nästan 77 000 sökande

I den gemensamma ansökan deltog i det närmaste 77 000 sökande, varav 61 580 går ut den grundläggande utbildningen i vår. Av dem som går ut grundläggande utbildningen sökte 94 % till yrkesutbildning eller gymnasieutbildning. Antagningsresultaten blir klara i mitten av juni.
Meddelanden

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor startar: nästan 51 000 nybörjarplatser erbjuds

I den andra gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet söker man till finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten. I ansökan erbjuds 50 970 nybörjarplatser i nästan 1 600 ansökningsmål.
Meddelanden

Gemensam ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen börjar den 21 februari

I den gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen går det att med en ansökningsblankett söka till alla utbildningar efter den grundläggande utbildningen, dvs. till utbildningar på andra stadiet, utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) och till folkhögskolornas linjer för läropliktiga.
Meddelanden

Högskoleutbildning i Finland intresserar allt flera - rekordantal sökande i den gemensamma ansökan, majoriteten från utlandet

Över 61 800 sökte i vårens första gemensamma ansökan till högskolor, det vill säga dubbelt flera än i motsvarande ansökan förra våren. I ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och Konsthögskolans utbildningar. Majoriteten av de sökande har annat än finländskt medborgarskap.
Meddelanden

Arbetet med att förnya bedömningen inom den grundläggande utbildningen fortsätter – kunskapskraven för årskurs 6 är färdiga att tas i bruk

Utbildningsstyrelsen har fortsatt arbetet med att utveckla bedömningen av lärandet och kunnandet som inleddes 2018. Målet för förnyelsen är att öka jämlikheten inom utbildningen och likvärdigheten bland eleverna genom att stärka vitsordens jämförbarhet mellan skolor och kommuner samt på nationell nivå. Därför har Utbildningsstyrelsen berett kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 för läsårsbedömningen i årskurs 6. Samtidigt har även de tidigare kunskapskraven för vitsordet 8 preciserats. Kunskapskraven beskriver vad en elev ska kunna för att få ett specifikt vitsord i ett läroämne.
Meddelanden

Gemensam ansökan till utbildningar på främmande språk vid högskolorna och till Konstuniversitetet startar 4.1

Ansökningstiden för den första gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet börjar 4.1 klockan 8 och löper ut 18.1.2023 klockan 15. Ansökan sker i Studieinfo-tjänsten.
Meddelanden

Nästan 8,4 miljoner euro har beviljats i understöd för gymnasiernas kvalitetsfrämjande arbete

Utbildningsstyrelsen har beviljat totalt 8 386 000 miljoner euro i statligt specialunderstöd till anordnare av gymnasieutbildning.
Meddelanden

Betydande regionala skillnader i barns och ungas fysiska funktionsförmåga 

Den fysiska funktionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8 i den grundläggande utbildningen ligger på samma nivå som året innan. Omkring 40 procent av eleverna kan ha svårigheter att orka i vardagen på grund av sin funktionsförmåga, framgår det av 2022 års Move!-mätningar. Det finns dock betydande regionala skillnader i resultaten. Det är viktigt att i fortsättningen främja barns och ungas funktionsförmåga och fysisk aktivitet i samarbete mellan välfärdsområdena och kommunerna.