Senaste meddelanden

Meddelanden

32 700 sökande deltog i vårens första gemensamma ansökan till högskolorna

Rekordmånga sökte till högskolornas utbildningar på främmande språk och till Konsthögskolans utbildningar: ca 10 000 flera sökande än i motsvarande ansökan förra våren. Jämfört med ifjol fanns det 500 stycken flera nybörjarplatser i år.
Meddelanden

Gemensam ansökan till andra stadiet förnyas: i fortsättningen söker man till alla utbildningar efter den grundläggande utbildningen i samma ansökan 

I den gemensamma ansökan våren 2022 kan den sökande med en och samma ansökningsblankett söka till studier som leder till yrkesinriktade grundexamina, gymnasieutbildning, yrkesutbildning som ordnas med...
Meddelanden

Gemensam ansökan till utbildningar på främmande språk vid högskolorna och till Konstuniversitetet startar 5.1

Den första gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet ordnas 5.1–19.1.2022.
Meddelanden

Barns och ungas fysiska funktionsförmåga på oroväckande nivå

Hos omkring 40 procent av eleverna i årskurs 5 och 8 är den fysiska funktionsförmågan på en nivå som kan göra det svårare att orka i vardagen. Särskilt har bålens muskelkondition försvagats jämfört med året innan. Move!-mätresultaten uppvisar stor regional variation. År 2021 var beväringarnas uthållighet näst sämst i mätningshistorien. Andelen beväringar med god muskelkondition har minskat något under de senaste åren och andelen beväringar med dålig kondition har ökat.
Meddelanden

Nya bedömningskriterier utarbetas för läsårsbedömningen i årskurs sex – med hjälp av preciseringarna ska eleverna bättre än tidigare kunna få stöd och handledning i rätt tid

Utbildningsstyrelsen förnyar kriterierna för bedömningen av elevernas lärande och kunnande i slutet av årskurs sex i den grundläggande utbildningen. Syftet med preciseringarna är att öka likabehandlingen av eleverna och göra bedömningen mer rättvis.
Meddelanden

Studieplats för 9 388 i höstens gemensamma ansökan till högskolor

I höstens gemensamma ansökan till högskolor deltog 34 323 sökande varav 9 388 fick studieplats, dvs. 27 %. 9 133 sökande kom in vid yrkeshögskolorna och 255 vid universiteten.
Meddelanden

Till följd av den utvidgade läroplikten fick fler än tidigare snabbt en plats vid fortsatta studier

I november 2020 var totalt 2 708 av de unga som avslutat den grundläggande utbildningen samma vår utan en studieplats. Vid samma tidpunkt i år saknade endast 664 av dem som gick ut den grundläggande...
Meddelanden

Nationellt samarbete ska främja lösningar för att stärka finländarnas läskunnighet

Syftet med den nationella läskunnighetsstrategin är att förbättra läskunnigheten hos finländare i alla åldrar. I strategin betonas betydelsen av att mångsidigt öva läsfärdigheterna i vardagen, utbildningen och arbetslivet och att fästa särskild uppmärksamhet vid att stödja dem som har svagare läsfärdigheter.
Meddelanden

Stödformerna som erbjuds inom småbarnspedagogiken definieras noggrannare än tidigare – Utlåtanden begärs om de reviderade grunderna för småbarnspedagogik

Avsikten är att den nya lagen om småbarnspedagogik ska träda i kraft 1.8.2022. I samband med revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik preciseras begreppen, innehållen och...
Meddelanden

Lekfull undervisning uppmuntrar till språkinlärning redan i ettan

Sedan början av år 2020 läser alla grundskoleelever i Finland ett A1-språk redan från årskurs 1, det vill säga ett främmande språk eller det andra inhemska språket. Jyväskylä universitet och Åbo...
Meddelanden

Delaktighet får en starkare roll i den nya programperioden för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Temat delaktighet betonas i Europeiska unionens program Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren under den nya programperioden 2021–2027. Målet är att allt fler individer och organisationer ska ha möjlighet att ta del av internationalisering och de fördelar som internationaliseringen medför. Betoningen grundar sig på principerna för jämlikhet och delaktighet som skrivits in i EU:s grundfördrag.
Meddelanden

UM och UBS: Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn ska hjälpa lösa den globala utbildningskrisen

Det har inrättats ett nytt kompetenscenter vid Utbildningsstyrelsen som ska stärka Finlands roll i att lösa den globala utbildningskrisen. Centret ska främja utnyttjandet av den finländska utbildningssektorns kompetens i utvecklingssamarbetet och göra utbildningen bättre och mer inkluderande i utvecklingsländerna. Samtidigt stärker det finländska aktörers kapacitet att arbeta med utvecklingssamarbete.
Meddelanden

Majoriteten av kommunerna har endast enstaka läropliktiga unga som saknar studieplats

I Utbildningsstyrelsens föregående granskning den 30 augusti saknade 1 206 läropliktiga en plats vid fortsatta studier. Under ungefär två veckor har alltså 400 unga fått en studieplats. På kommunnivå...
Meddelanden

OECD-jämförelse: Den socioekonomiska bakgrunden påverkar fortfarande utbildningsvalen i hög grad – små regionala variationer beträffande utbildningsnivån i Finland

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har publicerat sin årliga indikatorpublikation som jämför utbildningssystem, Education at a Glance. Specialtemat för årets publikation var jämlikhet inom utbildningen. Granskningen gällde huvudsakligen år 2019.
Meddelanden

I höstens gemensamma ansökan till högskolor finns närmare 9 000 studieplatser

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa keskiviikkona 1.9. klo 8. Haku päättyy keskiviikkona 15.9. klo 15. Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa beta.opintopolku.fi.
Meddelanden

1206 av de unga som avslutade grundskolan på våren är fortfarande utan studieplats 

Läroplikten höjdes till 18 år i början av augusti. Anordnarna av grundläggande utbildning har under sommaren i enlighet med den nya läropliktslagen haft handlednings- och tillsynsansvar för de elever...
Meddelanden

Läsåret börjar – 97 procent av dem som avslutat den grundläggande utbildningen på våren har hittills fått en studieplats via den gemensamma ansökan

Utbildningsstyrelsen uppskattar att något under 60 000 förstaklassare inleder sin skolgång i augusti. Sammanlagt ungefär 79 000 studerande inleder studier i gymnasiet eller utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen. Ansökningsskyldigheten i anslutning till utvidgandet av läroplikten verkar ha uppfyllts väl. Hela 99 procent av alla som utexaminerats från den grundläggande utbildningen sökte en fortsatt studieplats i vårens nationella gemensamma ansökan. Det slutliga antalet studerande i utbildningarna klarnar efter augusti.
Meddelanden

Ett nytt läsår i förändringarnas tecken

Utgångspunkten är att läsåret 2021–2022 inleds som närundervisning, där det viktiga är att få igång en trygg vardag. Samtidigt är det viktigt att kartlägga vilka åtgärder som behövs för att åtgärda eventuella brister som uppstått i lärandet och välbefinnandet. Tyvärr fortsätter coronasituationen och vi måste vara förberedda på att vi på nytt kan tvingas genomföra exceptionella arrangemang. Trots situationen med coronaviruset har utbildningen utvecklats och det nya läsåret medför många reformer.
Meddelanden

Utbildningsstyrelsens diskussion på Suomiareena handlar om huruvida internationalisering är bara möjligt för några få utvalda

Även innan coronapandemin var studerandenas internationella mobilitet i nedgång. Tycker inte unga människor längre att det är viktigt att ha internationellt kunnande? Eller finns det andra faktorer i...
Meddelanden

Studieplats för 52 450 i den andra gemensamma ansökan till högskolor

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor deltog 157 900 sökande varav 52 450 fick studieplats, dvs. 33 %. 29 150 sökande kom in vid yrkeshögskolorna och 23 300 vid universiteten.