Senaste meddelanden

Meddelanden

Gemensam ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen börjar den 20 februari

Den gemensamma ansökan är avsedd för dem som går ut den grundläggande utbildningen och för dem som saknar en examen. Det är också den huvudsakliga ansökningsvägen för läropliktiga, eftersom...
Meddelanden

Grunderna för läroplanen för B1-språket har reviderats – en timme mer tid att undervisa och lära sig språk i skolorna

Utbildningsstyrelsen har publicerat de reviderade grunderna för läroplanen för B1-språket. Grunderna tas i bruk i skolorna 1.8.2024. Efter detta datum studerar eleverna i den grundläggande utbildningen enligt de nya grunderna för läroplanen för B1-språket och den nya timfördelningen som träder i kraft samtidigt. B1-språk i den grundläggande utbildningen är finska eller svenska som det andra inhemska språket och främmande språk. I fortsättningen bekantar man sig med den finlandssvenska och svenska språkliga miljön och kulturen samt de nordiska länderna i undervisningen i B1-svenska redan i årskurs 6.
Meddelanden

Ökat behov av högskoleutbildning – kompetent arbetskraft behövs i synnerhet inom teknikbranschen och servicebranscherna

I Utbildningsstyrelsens aktuella rapport ingår prognoser för behovet av examina inom olika utbildningsformer och branscher för att svara på det framtida behovet av arbetskraft. Perioden som granskas i...
Meddelanden

Bedömningen kommer att förtydligas – utbildningsanordnarna har en viktig roll vid ledningen av förändringen

Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet och pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet har undersökt implementeringen av förnyelsen av bedömningen inom den grundläggande...
Meddelanden

Över 63 000 sökande i vårens första gemensamma ansökan till högskolor – konkurrensen om nybörjarplatser hårdast inom konst och kultur

Ansökningstiden i den första gemensamma ansökan till högskolor våren 2024 tog slut onsdagen 17.1. I ansökan erbjuds cirka 8 300 nybörjarplatser i 412 ansökningsmål. Av ansökningsmålen är drygt hälften...
Meddelanden

Vårens första gemensamma ansökan till högskolor inleds

Den första gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds 3.1. Sista ansökningsdag är 17.1. Ansökan kan fyllas i på studieinfo.fi. I ansökan finns sammanlagt cirka 8 300 nybörjarplatser, vilket är nästan 1 000 fler än för ett år sedan.
Meddelanden

Försämringen av den fysiska funktionsförmågan hos barn och unga har stannat av

Statens idrottsråds, undervisnings- och kulturministeriets och Utbildningsstyrelsens pressmeddelande Move!-mätningarna av den fysiska funktionsförmågan genomförs som en del av gymnastikundervisningen...
Meddelanden

Utbildningsstyrelsens rapport indikerar brist på arbetskraft och överutbud av arbetskraft i olika branscher i framtiden

Många branscher förväntas i framtiden drabbas av brist på arbetskraft, samtidigt som ett överutbud av arbetskraft kommer att finnas inom andra branscher. Resultaten framgår av prognostiseringsresultaten av Prognostiseringsforum för kunnande (PFK), som har skapat prognoser för tillgången till arbetskraft i olika branscher år 2028.
Meddelanden

Studieplats för 9 950, det vill säga 18 % av de sökande i höstens gemensamma ansökan till högskolorna

Antagningsresultaten av höstens gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. I den här ansökan ansökte man om studieplats till utbildning som inleds i januari 2024. I den gemensamma ansökan...
Meddelanden

I höstens gemensamma ansökan strävar 55 930 sökande efter att få studieplats vid en högskola

Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades på torsdagen 14.9. Största delen av utbildningarna som deltog i höstens gemensamma ansökan var till yrkeshögskolor, och av de sökande ansökte 96 %...
Meddelanden

I höstens gemensamma ansökan till högskolor erbjuds över 9 400 studieplatser

Höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds måndagen den 4 september 2023 klockan 8. Ansökningstiden tar slut torsdagen den 14 september 2023 klockan 15. I höstens gemensamma ansökan söker man till utbildning som börjar i januari 2024. Ansökan kan fyllas i på adressen studieinfo.fi.
Meddelanden

Nästan alla som gått ut grundskolan på våren har studieplats före årets slut 

Utbildningsstyrelsen beräknar att drygt 55 000 förstaklassare inleder grundskolan i augusti. Sammanlagt ungefär 76 000 nya studerande börjar i gymnasiet eller inleder studier som leder till yrkesinriktad grundexamen. Över 99 procent av de unga som slutför den grundläggande utbildningen på våren inleder fortsatta studier före årets slut.
Meddelanden

Studieplats för 52 300 i högskolornas andra gemensamma ansökan

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor deltog 142 000 sökande varav 52 300, det vill säga 37 % av de sökande, fick studieplats. 29 300 sökande antogs till utbildning vid en yrkeshögskola och 23 000 vid ett universitet.
Meddelanden

Antagningarna i den gemensamma ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning är klara

I den gemensamma ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning fanns 76 500 sökande. Av dessa fick 69 200 studieplats. Studieplats kunde erbjudas 91 % av de sökande.
Meddelanden

Studieplats för 9 600 till högskolornas utbildningar på främmande språk och Konstuniversitetet

I den första gemensamma ansökan på våren fanns över 61 300 sökande, av vilka 16 % fick en studieplats. Antalet sökande nästan fördubblades jämfört med 2022.
Meddelanden

21 740 fick högskoleplats i den betygsbaserade antagningen

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor antogs på basis av betyg 21 740 studerande, varav 83 % ansökte om sin första högskoleplats. Felet i tjänsten Studieinfo gällande överföringen av uppgifter om förstagångssökande berörde slutligen endast en liten mängd sökande.
Meddelanden

Nästan 62 000 elever går ut grundskolan detta läsår 

Enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning slutför nästan 62 000 grundskoleelever sina studier denna vår. Ungefär 25 100 studenter utexamineras. Antalet utexaminerad inom yrkesutbildningen under vårterminen står klart i juli.
Meddelanden

Tillgången till studerandevårdstjänster i gymnasierna och inom yrkesutbildningen varierar – mer motion behövs på andra stadiet

Det är möjligt att främja de studerandes välbefinnande och hälsa på flera olika sätt inom utbildningen på andra stadiet. Det finns dock skillnader när det kommer till arbetet med att främja välbefinnande och hälsa mellan olika verksamhetsställen inom gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen, vilket framgår av datainsamlingar om främjande av välbefinnande och hälsa i gymnasierna och inom utbildning för yrkesinriktad grundexamen som utförts av Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen.
Meddelanden

Genom digitaliseringen främjas lika möjligheter att lära sig och utvecklas – gemensamma riktlinjer för att öka samarbetet

Finland vill vara en ledande utvecklare och användare av hållbar digitalisering inom fostran, undervisning och utbildning. På så sätt främjas lika möjligheter för alla att lära sig och utvecklas. Den 14 april publicerades gemensamma riktlinjer som visar vägen för digitaliseringen inom sektorn.
Meddelanden

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor lockade 142 000 sökande

Antalet sökande till yrkeshögskolor och universitet i vårens andra gemensamma ansökan var 142 000, vilket är 4 000 fler än förra året. Det fanns nästan 51 000 nybörjarplatser att söka till inom finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar. Utbildningarna inleds på hösten.