Senaste meddelanden

Meddelanden

Unga behöver stöd och uppmuntran till internationalisering – den minskade mobiliteten är en utmaning för hela samhället

Coronapandemin innebar ett nästan totalt stopp för den internationella studerandemobiliteten. Mobiliteten har redan ökat jämfört med de lägsta siffrorna, men det är ännu långt kvar till toppåren på...
Meddelanden

70 620 fick studieplats i den gemensamma ansökan till utbildning efter grundläggande utbildning

I den gemensamma ansökan ingår yrkesinriktade grundexamina, gymnasieutbildning, yrkesinriktade grundexamina med krävande särskilt stöd, utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv...
Meddelanden

Studieplats för 11 300 till högskolornas utbildningar på främmande språk och Konstuniversitetet

Till högskolornas utbildningar på främmande språk, Konstuniversitetet och utbildningarna i teaterkonst vid Tammerfors universitet godkändes 11 300 studerande, vilket är drygt 1 700 fler än ifjol. Det...
Meddelanden

Behöver du uppgifter om behov av kunnande och utbildning? Utbildningsstyrelsens prognostiseringsresultat finns nu i Vipunen

Den nya delen i Vipunen erbjuder prognostiseringsresultat, som tidigare publicerats som textrapporter, i form av Power BI-rapporter, vars innehåll användaren kan avgränsa utgående från sina egna behov...
Meddelanden

Ungefär 63 000 elever går ut grundskolan detta läsår

Våren 2024 är antalet elever som slutför den grundläggande utbildningen uppskattningsvis ett par tusen fler än året innan, eftersom årskullen elever i årskurs 9 är något större än förra året. Av alla...
Meddelanden

Framsteg i skolornas arbete med att främja elevernas välbefinnande, men ännu når man inte upp till nivån före coronapandemin

Arbetet för att främja elevernas hälsa och välbefinnande har stärkts något inom den grundläggande utbildningen under de senaste två åren. Det finns dock fortfarande utvecklingsbehov jämfört med åren precis före coronapandemin. Det här framgår av TEAviisari-datainsamlingen som genomfördes av Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd hösten 2023. Med datainsamlingen kartlades främjandet av hälsa och välbefinnande inom den grundläggande utbildningen i Fastlandsfinland. Motsvarande datainsamling genomfördes senast 2021.
Meddelanden

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor fanns 144 300 sökande

Antalet sökande till yrkeshögskolor och universitet i vårens andra gemensamma ansökan var 144 300, vilket är 2 300 flera än förra året. Det fanns nästan 51 000 nybörjarplatser att söka till inom finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar som inleds på hösten. Konkurrensen är hårdast bland sökande till medicin (9,3 sökande per nybörjarplats). Resultaten i den betygsbaserade antagningen publiceras senast 27.5., samtliga resultat ges 4.7.
Meddelanden

I den gemensamma ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning fanns 78 600 sökande

I den gemensamma ansökan deltog 78 600 sökande, varav 61 500 går ut den grundläggande utbildningen i vår. Av dem som går ut grundläggande utbildningen sökte 55 % till gymnasieutbildning och 39 % till yrkesutbildning. Antagningsresultaten blir klara i mitten av juni.
Meddelanden

Utredning: Sociala färdigheter allt viktigare i framtiden utöver teknisk kompetens

Behovet av kompetens med anknytning till digitalisering och ny teknik fortsätter att öka kraftigt. Utöver detta krävs även färdigheter med koppling till kulturell mångfald och social hållbarhet. Utbildningsstyrelsen har gjort en utredning av förändringar i kompetensbehoven fram till år 2040. Prognostiseringsforum för kunnande har utarbetat en bedömning av inverkan av olika förändringar på behovet av bransch- och yrkesöverskridande kompetens i framtiden.
Meddelanden

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor börjar: över 51 500 nybörjarplatser erbjuds

I den andra gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet söker man till finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten. För första gången är det även möjligt att fylla i ansökningsblanketten med stark identifiering.
Meddelanden

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen utarbetar rekommendationer för användningen av artificiell intelligens till stöd för undervisning och lärande

Artificiell intelligens, AI, har kommit att bli en del av undervisningen och lärandet och utbildningsanordnarna har önskat konkreta anvisningar för pedagogisk användning av artificiell intelligens. Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen utarbetar nationella rekommendationer för användningen av artificiell intelligens till stöd för undervisning och lärande. Rekommendationerna publiceras stegvis under 2024 och hänger samman med framtidsarbetet inom grundskolan som ingår i regeringsprogrammet.
Meddelanden

Gemensam ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen börjar den 20 februari

I den gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen går det i Studieinfo.fi att söka med en ansökningsblankett till alla utbildningar efter den grundläggande utbildningen. Med poängräknaren i Studieinfo kan man dessutom bedöma sina möjligheter att bli antagen.
Meddelanden

Grunderna för läroplanen för B1-språket har reviderats – en timme mer tid att undervisa och lära sig språk i skolorna

Utbildningsstyrelsen har publicerat de reviderade grunderna för läroplanen för B1-språket. Grunderna tas i bruk i skolorna 1.8.2024. Efter detta datum studerar eleverna i den grundläggande utbildningen enligt de nya grunderna för läroplanen för B1-språket och den nya timfördelningen som träder i kraft samtidigt. B1-språk i den grundläggande utbildningen är finska eller svenska som det andra inhemska språket och främmande språk. I fortsättningen bekantar man sig med den finlandssvenska och svenska språkliga miljön och kulturen samt de nordiska länderna i undervisningen i B1-svenska redan i årskurs 6.
Meddelanden

Ökat behov av högskoleutbildning – kompetent arbetskraft behövs i synnerhet inom teknikbranschen och servicebranscherna

I Finland finns ett växande behov av utbildning i synnerhet när det gäller utbildningsprogram inom teknik och utbildning för servicebranscherna. Till utbildningsbehoven i framtiden bidrar även de ökade kraven på sakkunnigkompetens i arbetslivet och den stora pensionsavgången inom social- och hälsovårdssektorn.
Meddelanden

Bedömningen kommer att förtydligas – utbildningsanordnarna har en viktig roll vid ledningen av förändringen

Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet och pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet har undersökt implementeringen av förnyelsen av bedömningen inom den grundläggande...
Meddelanden

Över 63 000 sökande i vårens första gemensamma ansökan till högskolor – konkurrensen om nybörjarplatser hårdast inom konst och kultur

Antalet sökande i vårens första gemensamma ansökan var 63 800, det vill säga cirka 3 % mer än år 2023. Samtidigt erbjuds det nästan 1000 fler nybörjarplatser än i fjol. I ansökan kunde man söka till högskolornas utbildningar på främmande språk, till Konstuniversitetets utbildningar samt till utbildningsprogrammen inom teaterkonst vid Tammerfors universitet. Utbildningarna börjar på hösten.
Meddelanden

Vårens första gemensamma ansökan till högskolor inleds

Den första gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds 3.1. Sista ansökningsdag är 17.1. Ansökan kan fyllas i på studieinfo.fi. I ansökan finns sammanlagt cirka 8 300 nybörjarplatser, vilket är nästan 1 000 fler än för ett år sedan.
Meddelanden

Försämringen av den fysiska funktionsförmågan hos barn och unga har stannat av

Statens idrottsråds, undervisnings- och kulturministeriets och Utbildningsstyrelsens pressmeddelande Move!-mätningarna av den fysiska funktionsförmågan genomförs som en del av gymnastikundervisningen...
Meddelanden

Utbildningsstyrelsens rapport indikerar brist på arbetskraft och överutbud av arbetskraft i olika branscher i framtiden

Många branscher förväntas i framtiden drabbas av brist på arbetskraft, samtidigt som ett överutbud av arbetskraft kommer att finnas inom andra branscher. Resultaten framgår av prognostiseringsresultaten av Prognostiseringsforum för kunnande (PFK), som har skapat prognoser för tillgången till arbetskraft i olika branscher år 2028.
Meddelanden

Studieplats för 9 950, det vill säga 18 % av de sökande i höstens gemensamma ansökan till högskolorna

Antagningsresultaten av höstens gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. I den här ansökan ansökte man om studieplats till utbildning som inleds i januari 2024. I den gemensamma ansökan...