Senaste meddelanden

Meddelanden

Återupplivningsprogrammet för det hotade språket finländsk romani tryggar att språket förs vidare till nya generationer

Endast ungefär en tredjedel av alla romer i Finland bedömer att de behärskar språket väl. Å andra sidan finns det få romer som inte behärskar romani överhuvudtaget. Finländsk romani är ändå ett hotat...
Meddelanden

I höstens gemensamma ansökan till högskolor antogs 9 730, det vill säga nästan var fjärde sökande

Antagningsresultaten i höstens gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. I den här ansökan sökte man till utbildningar som börjar i januari 2023. I den gemensamma ansökan deltog 42 680 sökande varav 9 730, dvs. 23 %, fick studieplats.
Meddelanden

Världen kommer till Åland

Det går inte att ta miste på engagemanget hos Mia Hanström, som arbetar som ungdomsarbetare och som verksamhetsledare för Arbetarnas bildningsförbund i Mariehamn. Hon vill gärna få unga intresserade...
Meddelanden

17 miljoner euro har beviljats i specialunderstöd till gymnasieutbildningen med anledning av coronapandemin

Med statsunderstödet understöds undervisningen och elevhandledningen samt välbefinnandet bland de studerande.
Meddelanden

Studentutbytet på yrkeshögskolorna har inte återgått till samma nivå som före corona – avmattningen började redan före coronapandemin

Mobiliteten bland studerande på högskolornas har på det stora hela återhämtat sig bra efter corona, men skillnaderna mellan universiteten och yrkeshögskolorna har ökat. De som studerar på universitet under höstterminen har åkt på utbytesperioder utomlands lika ofta som före coronapandemin, men på yrkeshögskolorna är antalet ännu långt ifrån tidigare. Totalt sett ligger mobiliteten bland studerande fortfarande långt under toppåren, eftersom antalet personer som åker på utbyte började minska redan före coronapandemin.
Meddelanden

Utbildningsexporten är verksamhet av stor ekonomisk betydelse – värdet på den växande branschen uppskattas redan till nästan en miljard euro

Målet för programmet Education Finland vid Utbildningsstyrelsen, som främjar den finländska utbildningsexporten, är att värdet på utbildningsexporten ska uppgå till en miljard euro före år 2030. Enligt en ny undersökning nås målet snabbare än väntat: enligt en uppskattning av institutet för forskning om arbete och ekonomi LABORE uppgick det totala värdet av den finländska utbildningsexporten till nästan en miljard euro, det vill säga knappt en halv procent av Finlands bruttonationalprodukt, redan år 2019.
Meddelanden

Läropliktiga ungas deltagande i undervisning har förverkligats på önskat sätt

Lagstiftningen och verksamhetssätten i anslutning till reformen med den utvidgade läroplikten har varit i användning sedan början av 2021. Förändringsprocessen har avslutats och den förändrade praxisen har blivit en del av basverksamheten i skolorna och läroanstalterna samt vid Utbildningsstyrelsen. Placeringen av unga i utbildning på andra stadiet eller utbildning i övergångsskedet har lyckats väl och som helhet har antalet unga som inte deltar i utbildning förblivit lågt.
Meddelanden

OECD-jämförelse: utbildningsnivån bland unga i Finland har sjunkit under genomsnittet

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har publicerat sin årliga indikatorpublikation Education at a Glance (EAG) som jämför utbildningssystem. Specialtemat för i år var utbildning på högre nivå. Granskningen gällde huvudsakligen år 2020.
Meddelanden

43 390 sökande till högskolorna i höstens gemensamma ansökan

Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades på onsdagen 14.9. Största delen av utbildningarna som deltog i höstens gemensamma var till yrkeshögskolor, och av de sökande ansökte 98 % till en...
Meddelanden

Nästan 5 600 ukrainare började i småbarnspedagogik och utbildning i början av höstterminen

Utbildningsstyrelsen har publicerat uppgifter om antalet ukrainare inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna i slutet av augusti. Siffrorna har stigit märkbart jämfört med uppgifterna från våren och början av augusti, när anordnarna av småbarnspedagogik och utbildningsanordnarna har fört in uppgifter om nya elever och studerande efter semesterperioden. Den största ökningen har skett inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt undervisningen som förbereder för grundläggande utbildning.
Meddelanden

I höstens gemensamma ansökan till högskolor erbjuds över 9 500 studieplatser

I gemensamma ansökan erbjuds denna höst 9 512 studieplatser vid 315 ansökningsmål. Flest nybörjarplatser finns det inom hälsovård och välfärd. Flertalet av nybörjarplatserna inom den gemensamma...
Meddelanden

Utlåtanden begärs om utkasten till kunskapskrav för läsårsbedömningen i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen

Vi använder den insamlade responsen när vi färdigställer kunskapskraven. De förnyade kunskapskraven tas i bruk i skolorna 1.8.2023 och används första gången i läsårsbedömningen av elever i årskurs 6...
Meddelanden

Cirka 57 000 förstaklassare börjar sin skolgång

I höst beger sig uppskattningsvis 57 000 förstaklassare ut på skolvägen för första gången. Detta är något färre än förra hösten, eftersom åldersklassens storlek har minskat redan i flera års tid...
Meddelanden

Studieplats för 53 100 i den andra gemensamma ansökan till högskolor

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor deltog 137 980 sökande varav 53 100 fick studieplats, dvs. 38 %. 29 110 sökande kom in vid yrkeshögskolorna och 23 990 vid universiteten.
Meddelanden

Nya studerande har valts till utbildningarna efter grundläggande utbildning

I den gemensamma ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning fanns 76 000 sökande. Av dessa fick 68 800 studieplats. I den förnyade gemensamma ansökan ingick i år för första gången samtliga utbildningar efter den grundläggande utbildningen. Studieplats kunde erbjudas 91 % av de sökande.
Meddelanden

Kommunerna har lyckats bra med att hitta platser för personer som flytt från Ukraina och som sökt platser till skolor

Kommunernas bildningsväsenden kunde på ett bra sätt ordna platser inom den grundläggande utbildningen för barn och unga som flytt från Ukraina och som hade sökt till platserna. En betydande del av dem som svarade på Utbildningsstyrelsens enkät bedömde dock att de skulle ha dåliga möjligheter att erbjuda platser för allt fler barn eller unga.
Meddelanden

Cirka 61 000 elever avslutar grundskolan detta läsår

Enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning slutför cirka 61 000 grundskoleelever sina studier denna vår. Nästan 25 000 studenter utexamineras.
Meddelanden

6 850 fick studieplats inom utbildningar på främmande språk vid högskolorna och utbildningar vid Konstuniversitetet

Antalet sökande till högskolor i vårens första gemensamma ansökan var över 32 600. Av dem fick 21 % en studieplats. Antalet sökande var betydligt större än ifjol. I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor godkändes 22 540 studerande direkt enligt betyg. Av dem sökte 83 % sin första högskoleplats.
Meddelanden

Utbildningsexporten fortsätter att växa – Kide science vann det första kvalitetspriset för finländsk utbildningsexport

Utifrån en enkät som genomfördes bland medlemsföretagen och medlemsorganisationerna i Utbildningsstyrelsens program Education Finland fortsatte utbildningsexporten att öka 2021. Resultaten av enkäten...
Meddelanden

Ny uppföljningsinformation om personer som flytt från Ukraina och som deltar i småbarnspedagogik och utbildning

Utbildningsstyrelsen börjar regelbundet publicera statistik från informationsresurserna Varda och Koski om antalet personer från Ukraina på verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken, i skolor och läroanstalter i Finland.