Senaste meddelanden

Meddelanden

Nya studerande har valts till utbildningarna efter grundläggande utbildning

I den gemensamma ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning fanns 76 000 sökande. Av dessa fick 68 800 studieplats. I den förnyade gemensamma ansökan ingick i år för första gången samtliga utbildningar efter den grundläggande utbildningen. Studieplats kunde erbjudas 91 % av de sökande.
Meddelanden

Kommunerna har lyckats bra med att hitta platser för personer som flytt från Ukraina och som sökt platser till skolor

Kommunernas bildningsväsenden kunde på ett bra sätt ordna platser inom den grundläggande utbildningen för barn och unga som flytt från Ukraina och som hade sökt till platserna. En betydande del av dem som svarade på Utbildningsstyrelsens enkät bedömde dock att de skulle ha dåliga möjligheter att erbjuda platser för allt fler barn eller unga.
Meddelanden

Cirka 61 000 elever avslutar grundskolan detta läsår

Enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning slutför cirka 61 000 grundskoleelever sina studier denna vår. Nästan 25 000 studenter utexamineras.
Meddelanden

6 850 fick studieplats inom utbildningar på främmande språk vid högskolorna och utbildningar vid Konstuniversitetet

Antalet sökande till högskolor i vårens första gemensamma ansökan var över 32 600. Av dem fick 21 % en studieplats. Antalet sökande var betydligt större än ifjol. I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor godkändes 22 540 studerande direkt enligt betyg. Av dem sökte 83 % sin första högskoleplats.
Meddelanden

Utbildningsexporten fortsätter att växa – Kide science vann det första kvalitetspriset för finländsk utbildningsexport

Utifrån en enkät som genomfördes bland medlemsföretagen och medlemsorganisationerna i Utbildningsstyrelsens program Education Finland fortsatte utbildningsexporten att öka 2021. Resultaten av enkäten...
Meddelanden

Ny uppföljningsinformation om personer som flytt från Ukraina och som deltar i småbarnspedagogik och utbildning

Utbildningsstyrelsen börjar regelbundet publicera statistik från informationsresurserna Varda och Koski om antalet personer från Ukraina på verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken, i skolor och läroanstalter i Finland.
Meddelanden

Under coronaepidemin minskade skolornas stöd för elevernas fysiska aktivitet och måltidsrekommendationerna iakttogs i lägre grad än tidigare

Grundskolornas stöd för elevernas fysiska aktivitet under skoldagen minskade under coronaepidemin och man följde inte måltidsrekommendationerna i samma mån som tidigare. Det här framgår av den datainsamling som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Utbildningsstyrelsen genomförde i skolorna förra hösten. Förändringarna beror på åtgärderna som vidtogs för att förhindra spridningen av coronaviruset.
Meddelanden

Fler än 800 barn och unga som flytt från Ukraina går redan i skola, studerar på andra stadiet eller deltar i småbarnspedagogik i Finland

Utbildningsstyrelsen genomförde i månadsskiftet mars─april en enkätundersökning bland utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik för att kartlägga följderna av den ryska attacken mot...
Meddelanden

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna 137 980 sökande 

Antalet sökande till yrkeshögskolor och universitet i vårens andra gemensamma ansökan var 137 980. Detta är 19 800 färre än ifjol. Det fanns nästan 53 000 nybörjarplatser att söka till inom finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar som inleds på hösten.
Meddelanden

Arbetsplatshandledarna nöjda med samarbetet med yrkesläroanstalterna 

Nationell arbetslivsrespons för yrkesutbildningen har samlats in sedan 1.7.2021 och resultatet av responsen publiceras nu för första gången. Arbetslivsresponsen är indelad i två helheter: en enkät för...
Meddelanden

Nästan 76 000 sökande i gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen

Följande utbildningar deltog i den gemensamma ansökan: yrkesinriktade grundexamina gymnasieutbildning Hux-utbildning som handleder för examensutbildning yrkesinriktade grundexamina och Hux-utbildning...
Meddelanden

Prognostiseringsforum för kunnande: Coronapandemin förändrade behoven av kunnande och utbildning inom arbetslivet

Coronapandemin kommer att ha långvariga effekter på arbetslivet och på kunnandet som behövs inom arbetslivet. Bland annat har betydelsen av digitala färdigheter och av hälsosäkerhets- och hygienkompetens ökat ytterligare, bedömer sakkunniga inom utbildningssektorn och arbetslivet.
Meddelanden

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor startar: nästan 53 000 nybörjarplatser att söka till

Vårens andra gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet startar onsdagen 16.3.2022 kl. 8 och avslutas onsdagen 30.3.2022 kl. 15. Det finns cirka 52 915 nybörjarplatser och nästan 1 700 ansökningsmål att söka till. Man kan fylla i ansökan på adressen studieinfo.fi.
Meddelanden

Den förnyade ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen börjar den 22 februari

Den nya gemensamma ansökan sammanslår de tidigare tre riksomfattande ansökningssystemen, i vilka ansökan till andra stadiets utbildningar har skett. Ansökan till utbildningarna sker 22.2.–22.3. på...
Meddelanden

De nya grunderna för planen för småbarnspedagogik ger närmare anvisningar än tidigare för barnets rätt till stöd 

Enligt den reviderade lagen om småbarnspedagogik har ett barn som deltar i småbarnspedagogik rätt att som en del av den grundläggande verksamheten inom småbarnspedagogiken få sådant stöd som barnets...
Meddelanden

32 700 sökande deltog i vårens första gemensamma ansökan till högskolorna

Rekordmånga sökte till högskolornas utbildningar på främmande språk och till Konsthögskolans utbildningar: ca 10 000 flera sökande än i motsvarande ansökan förra våren. Jämfört med ifjol fanns det 500 stycken flera nybörjarplatser i år.
Meddelanden

Gemensam ansökan till andra stadiet förnyas: i fortsättningen söker man till alla utbildningar efter den grundläggande utbildningen i samma ansökan 

I den gemensamma ansökan våren 2022 kan den sökande med en och samma ansökningsblankett söka till studier som leder till yrkesinriktade grundexamina, gymnasieutbildning, yrkesutbildning som ordnas med...
Meddelanden

Gemensam ansökan till utbildningar på främmande språk vid högskolorna och till Konstuniversitetet startar 5.1

Den första gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet ordnas 5.1–19.1.2022.
Meddelanden

Barns och ungas fysiska funktionsförmåga på oroväckande nivå

Hos omkring 40 procent av eleverna i årskurs 5 och 8 är den fysiska funktionsförmågan på en nivå som kan göra det svårare att orka i vardagen. Särskilt har bålens muskelkondition försvagats jämfört med året innan. Move!-mätresultaten uppvisar stor regional variation. År 2021 var beväringarnas uthållighet näst sämst i mätningshistorien. Andelen beväringar med god muskelkondition har minskat något under de senaste åren och andelen beväringar med dålig kondition har ökat.
Meddelanden

Nya bedömningskriterier utarbetas för läsårsbedömningen i årskurs sex – med hjälp av preciseringarna ska eleverna bättre än tidigare kunna få stöd och handledning i rätt tid

Utbildningsstyrelsen förnyar kriterierna för bedömningen av elevernas lärande och kunnande i slutet av årskurs sex i den grundläggande utbildningen. Syftet med preciseringarna är att öka likabehandlingen av eleverna och göra bedömningen mer rättvis.