Senaste meddelanden

Meddelanden

Läraryrket intresserar allt fler – fortbildning och vidareutbildning behövs i allt högre grad

Allt fler är intresserade av klasslärarutbildningen. Det här framgår av uppgifter som visar att antalet personer som söker till klasslärarutbildning har börjat öka år 2020, efter att ha minskat under...
Meddelanden

Ny handbok hjälper skolorna och läroanstalterna i arbetet mot mobbning

Utbildningsstyrelsens handbok är den första nationella anvisningen för det mobbningsförebyggande arbetet i skolorna inom den grundläggande utbildningen och läroanstalterna på andra stadiet...
Meddelanden

Arbetet med att förnya bedömningen i den grundläggande utbildningen framskrider – kommentera utkasten till kunskapskraven för vitsorden från och med 28.8

Utbildningsstyrelsen har utarbetat utkast till kunskapskrav som beskriver vad en elev ska kunna för att i slutbedömningen få vitsorden 5, 7, 8 eller 9 i olika läroämnen. Utkasten till kunskapskraven för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen kan kommenteras på nätet 28.8–25.9.2020.
Meddelanden

Valideringssystem utarbetas för utländska skolor som identifierar sig som finländska

På olika håll i världen finns många skolor som inspirerats av det finländska utbildningssystemet och de finländska läroplansgrunderna. En del av dem har grundats av finländska utbildningssakkunniga i...
Meddelanden

Felaktig information om beviljade studieplatser har gått ut till vårens sökande i gemensam ansökan

Det felaktiga beskedet om en beviljad studieplats gäller ungefär 450 sökande av vilka cirka 40 har hunnit ta emot sin studieplats. Vi är i kontakt med dem som fått ett felaktigt beslut om en...
Meddelanden

17 miljoner euro har beviljats för att jämna ut undantagssituationens följder för gymnasieutbildningen

Utbildningsstyrelsen har beviljat 17 miljoner euro i statsunderstöd för repetitionsstudier för de gymnasiestuderande och för andra åtgärder med vilka man strävar efter att jämna ut följderna av...
Meddelanden

Den formella behörigheten bland lärarna fortfarande på en hög nivå

Den finländska lärarkårens profil är nästan oförändrad: lärarna uppfyller fortfarande mycket väl behörighetsvillkoren för sina uppgifter, de är ungefär i medelåldern och utgör en väldigt kvinnodominerad grupp. Det här framgår av datainsamlingen Lärarna och rektorerna i Finland 2019, vars första resultat nu har publicerats. Det är frågan om den sjätte datainsamlingen som genomförts om de finländska lärarna och rektorerna.
Meddelanden

Ungefär 4 000 elever i de högre årskurserna har kontinuerligt stor skolfrånvaro

I de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen i Finland finns det minst 4 000 elever (cirka 2–3 procent av alla elever i de högre årskurserna) vars skolfrånvaro påverkar skolgången så...
Meddelanden

Höstens gemensamma ansökan till högskolor inleds – närmare 8 000 studieplatser att söka till

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa keskiviikkona 2.9. klo 8. Haku päättyy keskiviikkona 16.9. klo 15. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa Opintopolku.fi.
Meddelanden

Antalet grundskolor minskar och det genomsnittliga elevantalet i skolorna ökar

Om skolnätet fortsätter utvecklas i samma riktning som i nuläget, kommer antalet skolor att minska till ungefär hälften av den nuvarande mängden före utgången av år 2040. I praktiken innebär det här att skolorna blir större till storleken. Om man med nationella eller regionala åtgärder kan kontrollera minskningen av antalet skolor och ökningen av det genomsnittliga elevantalet, kommer skolorna att minska med endast en dryg tredjedel.
Meddelanden

Omkring 60 000 förstaklassister beräknas inleda sin skolgång

En halv miljon grundskolelever, hundratusen gymnasister och över tvåhundratusen studerande vid yrkesskolor inleder ett nytt skolår i höst.
Meddelanden

Studieplats för 52 500 i den andra gemensamma ansökan till högskolor

I den andra gemensamma ansökan till högskolor deltog 151 700 sökande varav 52 500 fick studieplats, dvs. 35 %. 29 600 sökande kom in vid yrkeshögskolorna och 22 900 vid universiteten.
Meddelanden

Beviljat statsunderstöd: inkomstbortfallet för fritt bildningsarbete blev mindre än förväntat under coronatiden

Utbildningsstyrelsen har beviljat cirka 9,2 miljoner euro åt huvudmän för läroanstalter inom fritt bildningsarbete för att kompensera inkomstbortfallet under coronatiden. Effekterna av inkomstbortfallet blev ändå mindre än förväntat, eftersom en del av de förväntade kostnaderna inte heller realiserades. För en del av läroanstalterna uppstod på grund av coronaviruset kostnadsbesparingar som var större än förlusterna. Ungefär hälften av läroanstalterna inom fritt bildningsarbete ansökte inte alls om statsunderstöd, eftersom inkomstbortfall kunde undvikas genom övergång till distansundervisning och andra sparåtgärder.
Meddelanden

Understöd på totalt 17 miljoner euro kan sökas för att jämna ut undantagssituationens följder för gymnasieutbildningen

Understödet riktas till repetitionsstudier och stödåtgärder för sådana studerande som man bedömer att på grund av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat inte till fullo har uppnått de mål...
Meddelanden

Framtidens arbetsliv behöver mer kunnande på högskolenivå

Kompetensnivån kan höjas genom att öka antalet högskoleplatser och stärka kunnandet bland personer som har avlagt enbart grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning. Utöver utbildning som leder till examen behövs insatser för utbildning som kan genomföras vid sidan av jobbet samt för mångsidiga lösningar som främjar kontinuerligt lärande.
Meddelanden

Färdplan för utbildningsexporten: finländska aktörer önskas medverka i globala nätverk inom området

En av målsättningarna för utbildningsexporten under de inkommande åren är att de finländska aktörerna i högre grad än i nuläget ska delta i övergripande och mångsidigt samarbete inom området. Vårt kunnande om utbildning är eftertraktat, men i projekt som är stora både vad gäller omfattningen och effekterna är det sällan tillräckligt med endast en grupp finländska projektaktörer. Det behövs alltså aktivt nätverksarbete och samarbete med etablerade utländska aktörer som redan en längre tid har arbetat med exportverksamhet.
Meddelanden

Nya studerande har valts till yrkesutbildning och gymnasieutbildning 

I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 71 800 sökande, varav 64 970 fick studieplats dvs. 90 %. I gemensam ansökan sökte cirka 58 630 direkt från grundskolan. Av dem godkändes totalt 96 % (ifjol 95%) som studerande.
Meddelanden

Drygt 5000 studerande fick studieplats inom utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet 

Till utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet godkändes som studerande dubbelt så många nya studerande som ifjol. Jämfört med ifjol fanns det dubbelt så många...
Meddelanden

Resultaten i antagning enligt betyg i gemensam ansökan till högskolor har publicerats

I den andra gemensamma ansökan till högskolor på våren godkändes enligt betyg 21 400 studerande, varav 84 % ansökte om sin första högskoleplats.
Meddelanden

Skolåret avslutas under exceptionella omständigheter – inga stora förändringar i antalet utexaminerade

I grundskolorna, gymnasierna och yrkesutbildningen avslutas skolåret den 30 maj. Ungefär 59 000 elever får ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen i vår. Antalet elever som går ut den...