Senaste meddelanden

Meddelanden

I gemensam ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning nästan 77 000 sökande

I den gemensamma ansökan deltog i det närmaste 77 000 sökande, varav 61 580 går ut den grundläggande utbildningen i vår. Av dem som går ut grundläggande utbildningen sökte 94 % till yrkesutbildning eller gymnasieutbildning. Antagningsresultaten blir klara i mitten av juni.
Meddelanden

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor startar: nästan 51 000 nybörjarplatser erbjuds

I den andra gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet söker man till finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten. I ansökan erbjuds 50 970 nybörjarplatser i nästan 1 600 ansökningsmål.
Meddelanden

Gemensam ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen börjar den 21 februari

I den gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen går det att med en ansökningsblankett söka till alla utbildningar efter den grundläggande utbildningen, dvs. till utbildningar på andra stadiet, utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) och till folkhögskolornas linjer för läropliktiga.
Meddelanden

Högskoleutbildning i Finland intresserar allt flera - rekordantal sökande i den gemensamma ansökan, majoriteten från utlandet

Över 61 800 sökte i vårens första gemensamma ansökan till högskolor, det vill säga dubbelt flera än i motsvarande ansökan förra våren. I ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och Konsthögskolans utbildningar. Majoriteten av de sökande har annat än finländskt medborgarskap.
Meddelanden

Arbetet med att förnya bedömningen inom den grundläggande utbildningen fortsätter – kunskapskraven för årskurs 6 är färdiga att tas i bruk

Utbildningsstyrelsen har fortsatt arbetet med att utveckla bedömningen av lärandet och kunnandet som inleddes 2018. Målet för förnyelsen är att öka jämlikheten inom utbildningen och likvärdigheten bland eleverna genom att stärka vitsordens jämförbarhet mellan skolor och kommuner samt på nationell nivå. Därför har Utbildningsstyrelsen berett kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 för läsårsbedömningen i årskurs 6. Samtidigt har även de tidigare kunskapskraven för vitsordet 8 preciserats. Kunskapskraven beskriver vad en elev ska kunna för att få ett specifikt vitsord i ett läroämne.
Meddelanden

Gemensam ansökan till utbildningar på främmande språk vid högskolorna och till Konstuniversitetet startar 4.1

Ansökningstiden för den första gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet börjar 4.1 klockan 8 och löper ut 18.1.2023 klockan 15. Ansökan sker i Studieinfo-tjänsten.
Meddelanden

Nästan 8,4 miljoner euro har beviljats i understöd för gymnasiernas kvalitetsfrämjande arbete

Utbildningsstyrelsen har beviljat totalt 8 386 000 miljoner euro i statligt specialunderstöd till anordnare av gymnasieutbildning.
Meddelanden

Betydande regionala skillnader i barns och ungas fysiska funktionsförmåga 

Den fysiska funktionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8 i den grundläggande utbildningen ligger på samma nivå som året innan. Omkring 40 procent av eleverna kan ha svårigheter att orka i vardagen på grund av sin funktionsförmåga, framgår det av 2022 års Move!-mätningar. Det finns dock betydande regionala skillnader i resultaten. Det är viktigt att i fortsättningen främja barns och ungas funktionsförmåga och fysisk aktivitet i samarbete mellan välfärdsområdena och kommunerna.
Meddelanden

En bred arbetsgrupp tillsatt för att bereda förnyelsen av åskådningsämnen

Utbildningsstyrelsen har tillsatt en utvecklingsgrupp för förnyelsen av åskådningsämnen för åren 2022–2024. Utvecklingsgruppen har som uppgift att utarbeta åtgärdsförslag som gäller förnyelsen av undervisningen i åskådningsämnen inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen.
Meddelanden

Delarna som gäller elev- och studerandevård i grunderna för läroplanen och föreskriften om yrkesutbildning har förnyats för att motsvara lagändringarna som träder i kraft vid årsskiftet

Ändringarna i grunderna och förskriften har koppling till reformen av social- och hälsovården och till att ansvaret för att anordna social- och hälsovårdstjänster övergår från kommunerna till välfärdsområdena i början av januari 2023.
Meddelanden

Återupplivningsprogrammet för det hotade språket finländsk romani tryggar att språket förs vidare till nya generationer

Endast ungefär en tredjedel av alla romer i Finland bedömer att de behärskar språket väl. Å andra sidan finns det få romer som inte behärskar romani överhuvudtaget. Finländsk romani är ändå ett hotat...
Meddelanden

I höstens gemensamma ansökan till högskolor antogs 9 730, det vill säga nästan var fjärde sökande

Antagningsresultaten i höstens gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. I den här ansökan sökte man till utbildningar som börjar i januari 2023. I den gemensamma ansökan deltog 42 680 sökande varav 9 730, dvs. 23 %, fick studieplats.
Meddelanden

Världen kommer till Åland

Det går inte att ta miste på engagemanget hos Mia Hanström, som arbetar som ungdomsarbetare och som verksamhetsledare för Arbetarnas bildningsförbund i Mariehamn. Hon vill gärna få unga intresserade...
Meddelanden

17 miljoner euro har beviljats i specialunderstöd till gymnasieutbildningen med anledning av coronapandemin

Med statsunderstödet understöds undervisningen och elevhandledningen samt välbefinnandet bland de studerande.
Meddelanden

Studentutbytet på yrkeshögskolorna har inte återgått till samma nivå som före corona – avmattningen började redan före coronapandemin

Mobiliteten bland studerande på högskolornas har på det stora hela återhämtat sig bra efter corona, men skillnaderna mellan universiteten och yrkeshögskolorna har ökat. De som studerar på universitet under höstterminen har åkt på utbytesperioder utomlands lika ofta som före coronapandemin, men på yrkeshögskolorna är antalet ännu långt ifrån tidigare. Totalt sett ligger mobiliteten bland studerande fortfarande långt under toppåren, eftersom antalet personer som åker på utbyte började minska redan före coronapandemin.
Meddelanden

Utbildningsexporten är verksamhet av stor ekonomisk betydelse – värdet på den växande branschen uppskattas redan till nästan en miljard euro

Målet för programmet Education Finland vid Utbildningsstyrelsen, som främjar den finländska utbildningsexporten, är att värdet på utbildningsexporten ska uppgå till en miljard euro före år 2030. Enligt en ny undersökning nås målet snabbare än väntat: enligt en uppskattning av institutet för forskning om arbete och ekonomi LABORE uppgick det totala värdet av den finländska utbildningsexporten till nästan en miljard euro, det vill säga knappt en halv procent av Finlands bruttonationalprodukt, redan år 2019.
Meddelanden

Läropliktiga ungas deltagande i undervisning har förverkligats på önskat sätt

Lagstiftningen och verksamhetssätten i anslutning till reformen med den utvidgade läroplikten har varit i användning sedan början av 2021. Förändringsprocessen har avslutats och den förändrade praxisen har blivit en del av basverksamheten i skolorna och läroanstalterna samt vid Utbildningsstyrelsen. Placeringen av unga i utbildning på andra stadiet eller utbildning i övergångsskedet har lyckats väl och som helhet har antalet unga som inte deltar i utbildning förblivit lågt.
Meddelanden

OECD-jämförelse: utbildningsnivån bland unga i Finland har sjunkit under genomsnittet

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har publicerat sin årliga indikatorpublikation Education at a Glance (EAG) som jämför utbildningssystem. Specialtemat för i år var utbildning på högre nivå. Granskningen gällde huvudsakligen år 2020.
Meddelanden

43 390 sökande till högskolorna i höstens gemensamma ansökan

Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades på onsdagen 14.9. Största delen av utbildningarna som deltog i höstens gemensamma var till yrkeshögskolor, och av de sökande ansökte 98 % till en...
Meddelanden

Nästan 5 600 ukrainare började i småbarnspedagogik och utbildning i början av höstterminen

Utbildningsstyrelsen har publicerat uppgifter om antalet ukrainare inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna i slutet av augusti. Siffrorna har stigit märkbart jämfört med uppgifterna från våren och början av augusti, när anordnarna av småbarnspedagogik och utbildningsanordnarna har fört in uppgifter om nya elever och studerande efter semesterperioden. Den största ökningen har skett inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt undervisningen som förbereder för grundläggande utbildning.