Senaste meddelanden

Meddelanden

Världens största föräldrakväll 12.11 – Vad är det bra att känna till om barns och ungas medieanvändning?

Hur skapar man en positiv och fungerande kommunikation mellan hemmet och skolan? Temat för Världens största föräldrakväll den 12 september klockan 18.00 är klok kommunikation.
Meddelanden

Det nya gymnasiet stödjer bättre än tidigare de studerandes lärande, ork och studiemotivation samt ger färdigheter för fortsatta studier och arbetsliv

Förändringar är att vänta i gymnasiestudierna inom en nära framtid då skolorna formar om undervisningen enligt de nya nationella grunderna för gymnasiets läroplan. Undervisningen i gymnasiet fortsätter ändå i många avseenden som förut. De mest synliga förändringarna i undervisningen hänför sig till livskompetens och färdigheter att påverka på ett ansvarsfullt sätt samt till studiehandledning och hur man lägger upp studierna.
Meddelanden

Den första kostrekommendationen för studerande på andra stadiet betonar hälsa, hållbara kostval och samhörighet

Gymnasierna och yrkesläroanstalterna har fått en egen kostrekommendation. I rekommendationen uppmanas läroanstalterna att erbjuda de studerande vegetarisk kost dagligen och att fästa uppmärksamhet vid matsvinnet.
Meddelanden

100 000 finländska barn och unga rör på sig under Europeiska idrottsveckan

Europeiska idrottsveckan ordnas för femte gången 23–30.9.2019. Finland står EU-ordförandeskapet till ära värd för evenemanget som inleder kampanjveckan. De nationella evenemangen i Finland riktar sig i första hand till barn och unga i grundskolan.
Meddelanden

Principerna för bedömningen i den grundläggande utbildningen förnyas – utkastet kan kommenteras på webben

Utbildningsstyrelsen har preciserat principerna för bedömningen i den grundläggande utbildningen och kommentarer om dem tas nu emot på vår webbplats. Målet för utvecklingsarbetet är att öka likvärdigheten i bedömningen och därmed stärka jämlikheten i grundskolan. De nationella riktlinjerna för bedömningen som berör alla årskurser preciseras som en del av arbetet med att förnya slutbedömningen.
Meddelanden

Utlandsperioder utvecklar finländska studerandes arbetslivsfärdigheter och vidgar vyerna

Enligt enkäten har de studerande som mål att under utlandsperioden bekanta sig med den nya kulturen och förbättra sina språkkunskaper. Som fördelar med utbytet lyfte de studerande bland annat fram att...
Meddelanden

Könsbetingat tänkande dekonstrueras inom jämställd småbarnspedagogik – Utbildningsstyrelsen belönade Kvinnosaksförbundet Unionens utvecklingsprojekt

Utbildningsstyrelsen har beviljat Cygnaeus-priset till Kvinnosaksförbundet Unionens projekt Tasa-arvoinen varhaiskasvatus (Jämställd småbarnspedagogik). Projektet har som mål att fortbilda yrkespersoner inom småbarnspedagogiken att bli varse om och dekonstruera kulturella antaganden gällande kön. Cygnaeus-priset beviljas årligen för att främja kunskap om likabehandling.
Meddelanden

Sammanlagt 6 700 studieplatser ingår i höstens gemensamma ansökan till högskolor

Höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör igång på onsdagen den 4 september kl. 8. Ansökningstiden löper ut på onsdagen den 18 september kl. 15. Ansökan lämnas in på adressen...
Meddelanden

Utbildningsstyrelsen och Cancerorganisationerna: Rökfria yrkesläroanstalter förutsätter engagemang och tydliga direktiv

Anordnarna av yrkesutbildning är medvetna om skadeverkningarna av tobaks- och nikotinprodukter och att de enligt tobakslagen är skyldiga att ingripa i användningen av dem. I praktiken är detta ändå utmanande. Personalen har viljan att arbeta för rökfria läroanstalter men man saknar etablerade rutiner.
Meddelanden

Skola som bygger på finländsk modell öppnade i Vietnam

I Ho Chi Mich City öppnade den 12 augusti 2019 den andra skolan i Sydostasien som baserar sig på en finländsk modell. Vietnam-Finland International School (VFIS), som lyder under universitetet Ton Duc Than, erbjuder studieprogram för årskurserna 1–9, och en del av lärarna är finländare. I det här skedet börjar ungefär 200 elever vid skolan.
Meddelanden

För att förbättra pojkarnas inlärningsresultat behövs stöd för föräldraskapet och nära samarbete mellan olika sektorer

En yrkesövergripande arbetsgrupp föreslår tolv åtgärder med vilka pojkarnas inlärningsresultat kunde förbättras före år 2025. Med nya, skräddarsydda lösningar kunde man bland annat stöda barnens föräldrar och erbjuda pojkarna goda exempel på nyttan av läsning och studier.
Meddelanden

Antalet studerande i grundläggande utbildning för vuxna har ökat med nästan hälften

Då skolorna öppnar sina dörrar igen är antalet elever och studerande ungefär på samma nivå som under de föregående åren. Inom en del grupper förekommer ändå tydliga skillnader i förhållande till...
Meddelanden

Forum för modersmåls- och litteraturundervisning i Helsingfors 1–2.8.2019

Kring 200 modersmålslärare och lärare i litteratur samlas till forumet för modersmåls- och litteraturundervisning. Temat för i år är ”En bättre värld genom läsning”. I år granskar forumet speciellt vilka effekter grunderna i den nya läroplanen har på undervisningen och på Läsrörelsen.
Meddelanden

Lärare i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet samlas i Helsingfors

Utbildningsstyrelsen ordnar sina årliga studiedagar för lärare i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet i Helsingfors 6–8.8.2019. Cirka 90 lärare från olika länder deltar i studiedagarna. De undervisar i 21 olika länder.
Meddelanden

Fler än 200 utländska studerande kommer till Finland på sommaren för att studera finska

Dryga 200 universitetsstuderande från olika delar av världen reser i sommar till Finland för att studera finska och Finlands kultur. En del av dem bekantar sig även med grunderna i översättning. Flest kursdeltagare kommer det från Ryssland, Polen och Tyskland. Totalt deltar studerande från 23 olika länder.
Meddelanden

Över 48 000 fick en studieplats i högskolornas gemensamma ansökan

Även detta år var det svårast att bli antagen till universitetsstudier inom teater- och dansområdet samt bildkonstområdet, där ungefär 4 % av de sökande antogs, samt till psykologi, där 5 % av de...
Meddelanden

Nya studerande har valts till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 72 100 sökande, varav 64 730 fick studieplats. Av de sökande fick 33 000 en studieplats inom yrkesutbildning och 31 730 inom gymnasieutbildning. Antalet sökande som gick ut grundskolan var 57 870, varav 95 % fick en studieplats.
Meddelanden

Avgiftsfria skolmåltider i mer än 70 år – Andra länder tar nu modell av Finlands sätt att ordna skolbespisningen

Finland och Sverige är fortfarande de enda länderna i världen där staten garanterar en avgiftsfri varm skolmåltid varje dag. I många andra länder får föräldrarna betala elevernas skolmåltider själva eller packa med lunch åt barnen.
Meddelanden

Ungefär 59 500 elever slutför grundskolan, 81 600 avlägger en yrkesinriktad examen

I år får 59 500 elever ett avgångsbetyg från grundskolan och 81 600 studerande avlägger en yrkesinriktad examen, enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning. Av Studentexamensnämndens uppgifter framgår att även 25 946 studerande avlägger studentexamen i vår. Läsåret avslutas i grundskolorna och gymnasierna lördagen den 1 juni.
Meddelanden

Arbetet med att förnya bedömningen inom den grundläggande utbildningen framskrider

Utbildningsstyrelsen utarbetar nya kunskapskrav för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen och gör preciseringar i riktlinjerna för bedömningen i omfattande samarbete med sakkunniga och intressegrupper. Med hjälp av mer detaljerade kunskapskrav vill man öka likvärdigheten i bedömningen och jämförbarheten av vitsorden. Det har väckt oro både bland de yrkesutbildade inom undervisningsväsendet och i familjerna att bedömningen inte är likvärdig. Utöver beredningen av kunskapskraven förtydligas också de nationella riktlinjerna, då de har ansetts vara för svåra att tolka i de nuvarande grunderna för läroplanen.