Senaste meddelanden

Meddelanden

Utbildningsstyrelsens diskussion på Suomiareena handlar om huruvida internationalisering är bara möjligt för några få utvalda

Även innan coronapandemin var studerandenas internationella mobilitet i nedgång. Tycker inte unga människor längre att det är viktigt att ha internationellt kunnande? Eller finns det andra faktorer i...
Meddelanden

Studieplats för 52 450 i den andra gemensamma ansökan till högskolor

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor deltog 157 900 sökande varav 52 450 fick studieplats, dvs. 33 %. 29 150 sökande kom in vid yrkeshögskolorna och 23 300 vid universiteten.
Meddelanden

Budgeten för programmet Erasmus+ nästan fördubblas under den nya programperioden – allt fler får möjlighet att delta i utbildning, utbyten eller praktik utomlands

Programmet Erasmus+ erbjuder miljontals unga, studerande och vuxna i Europa möjlighet till finansiering för att delta i utbildning, studier eller praktik utomlands. På det här sättet får allt fler...
Meddelanden

15 miljoner euro utlyses för att jämna ut följderna som de exceptionella förhållandena har haft för gymnasieutbildningen

Utbildningsstyrelsen har den 17 juni 2021 öppnat en ansökan om statsunderstöd för gymnasieutbildningen för att jämna ut följderna av de exceptionella förhållanden som coronaepidemin har orsakat. Syftet med statsunderstödet är att stödja anordnarna av gymnasieutbildning i finansieringen av tilläggsresurser som behövs för undervisning, handledning och stödåtgärder. Understöd har utlysts till ett belopp av sammanlagt 15 miljoner euro.
Meddelanden

Nya studerande har valts till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och handledande utbildningar efter grundläggande utbildning

Samtliga riksomfattande ansökningar till utbildningar efter grundläggande utbildning ordnades i år för första gången samtidigt. En ansökningsskyldighet trädde i kraft i och med utvidgandet av...
Meddelanden

Grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning har publicerats 

Utbildningsstyrelsen har publicerat grunder för utbildning som handleder för examensutbildning (HUX). I grunderna för utbildningen fastställer Utbildningsstyrelsen utbildningsdelarnas centrala mål...
Meddelanden

Över 6000 fick studieplats inom utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildningen inom teaterarbete vid Tammerfors universitet

Till utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildningen inom teaterarbete vid Tammerfors universitet godkändes ca tusen nya studerande fler än ifjol. Jämfört med...
Meddelanden

21 800 fick högskoleplats i betygsbaserad antagning

I den andra gemensamma ansökan till högskolor på våren godkändes på basis av betyg 21 800 studerande, varav 84 % ansökte om sin första högskoleplats.
Meddelanden

Det exceptionella skolåret syns inte i antalet utexaminerade

I vår slutför ungefär 60 300 elever den grundläggande utbildningens lärokurs. Det är ungefär tusen fler än föregående vår, eftersom årskullen är en aning större. Det framgår inte att coronatiden, de...
Meddelanden

Ta del av Utbildningsstyrelsens förnyade webbsida för medier

Utbildningsstyrelsen har förnyat sin webbsida som riktar sig till medierna. Vi vill betjäna medierna ännu bättre och på vår nya sida oph.fi/sv/om-oss/service-media finns ett ökat utbud av material som stöd för arbetet vid redaktionerna.
Meddelanden

Kriterierna för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen för vuxna har publicerats

Utbildningsstyrelsen har preciserat bedömningshelheten som ingår i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna genom att fastställa kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 för slutbedömningen i alla läroämnen. Därtill har de tidigare kunskapskraven för vitsordet 8 preciserats. De nya kunskapskraven ska överföras som sådana till de lokala läroplanerna och de ska tas i bruk vid läroanstalterna 1.8.2021.
Meddelanden

Tillgången till studerandevårdstjänster försämrades avsevärt i gymnasierna och yrkesläroanstalterna under coronavåren 2020

Inom gymnasieutbildningen och utbildningen för yrkesinriktad grundexamen arbetar man på många sätt för att främja de studerandes och gemenskapens välbefinnande och hälsa. Våren 2020 inverkade coronapandemin på vardagen i läroanstalterna och på tillgängligheten till studerandevårdstjänster, framgår det av uppgifter som Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen har samlat in.
Meddelanden

Den finländska utbildningsexporten uppnådde en omsättning på en halv miljard euro

Företagen och organisationerna som är medlemmar i programmet för utbildningsexport Education Finland hade en sammanlagd omsättning på 498 miljoner euro år 2020.
Meddelanden

Idrotts- och motionstjänsternas betydelse för att främja befolkningens totala hälsa och välbefinnande ökar

Enligt sakkunniga inom idrottssektorn beräknas idrotts- och motionstjänsterna i framtiden ha en allt större roll i att främja befolkningens välbefinnande och förhindra att skillnaderna i välfärden ökar. Det här ställer krav på kunnandet som behövs i arbetet och även på utbildningen inom området.
Meddelanden

Antalet sökande i ansökningar efter grundläggande utbildning högre än tidigare

I de riksomfattande ansökningarna till utbildningar efter grundläggande utbildning ingick följande ansökningssystem: Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning, ansökan till...
Meddelanden

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna 157 800 sökande 

Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades på onsdagen 31.3. Av de sökande ansökte 47 % enbart till yrkeshögskolor, 39 % enbart till universitet och 14 % till både och. Flest antal sökande...
Meddelanden

Utbildningsstyrelsens rapport: Nationella åtgärder behövs för att minska den digitala klyftan som utgör en utmaning för distansundervisningen

Internationella och nationella utredningar visar att Finland lyckades rätt bra med de avvikande undervisningsarrangemangen under coronavåren 2020. Samtidigt framgår ändå flera faktorer som behöver utvecklas. Bland annat äventyrar skillnaderna mellan skolornas, läroanstalternas och kommunernas digitala verktyg och program och därtill hörande kunnande jämlikheten och likabehandlingen för eleverna och de studerande. Utan åtgärder på nationell nivå riskerar den digitala klyftan bli allt större, konstateras det i Utbildningsstyrelsens nya rapport.
Meddelanden

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor startar: 51 000 nybörjarplatser att söka till

Vårens andra gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet startar onsdagen 17.3.2021 kl. 8 och avslutas onsdagen 31.3.2021 kl. 15. Det finns cirka 51 000 nybörjarplatser och nästan 1 700 ansökningsmål att söka till. Man kan fylla i ansökan på adressen studieinfo.fi.
Meddelanden

Specialkunskapen hos undervisningsenheterna för krävande särskilt stöd är efterfrågad – ledarna för enheterna oroliga för psykiska symtom hos eleverna

Den utdragna coronaepidemin har väckt oro i synnerhet för barns och ungas välbefinnande och ork.
Meddelanden

Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen blir generaldirektör för IBO som har hand om IB-programmen

Heinonen börjar i sitt nya uppdrag den 1 maj 2021. Heinonen har arbetat som Utbildningsstyrelsens generaldirektör sedan år 2016 och hans tidsbundna ämbetsperiod på 5 år skulle ha upphört den 14 oktober 2021.