Senaste meddelanden

Meddelanden

Kriterierna för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen för vuxna har publicerats

Utbildningsstyrelsen har preciserat bedömningshelheten som ingår i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna genom att fastställa kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 för slutbedömningen i alla läroämnen. Därtill har de tidigare kunskapskraven för vitsordet 8 preciserats. De nya kunskapskraven ska överföras som sådana till de lokala läroplanerna och de ska tas i bruk vid läroanstalterna 1.8.2021.
Meddelanden

Tillgången till studerandevårdstjänster försämrades avsevärt i gymnasierna och yrkesläroanstalterna under coronavåren 2020

Inom gymnasieutbildningen och utbildningen för yrkesinriktad grundexamen arbetar man på många sätt för att främja de studerandes och gemenskapens välbefinnande och hälsa. Våren 2020 inverkade coronapandemin på vardagen i läroanstalterna och på tillgängligheten till studerandevårdstjänster, framgår det av uppgifter som Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen har samlat in.
Meddelanden

Den finländska utbildningsexporten uppnådde en omsättning på en halv miljard euro

Företagen och organisationerna som är medlemmar i programmet för utbildningsexport Education Finland hade en sammanlagd omsättning på 498 miljoner euro år 2020.
Meddelanden

Idrotts- och motionstjänsternas betydelse för att främja befolkningens totala hälsa och välbefinnande ökar

Enligt sakkunniga inom idrottssektorn beräknas idrotts- och motionstjänsterna i framtiden ha en allt större roll i att främja befolkningens välbefinnande och förhindra att skillnaderna i välfärden ökar. Det här ställer krav på kunnandet som behövs i arbetet och även på utbildningen inom området.
Meddelanden

Antalet sökande i ansökningar efter grundläggande utbildning högre än tidigare

I de riksomfattande ansökningarna till utbildningar efter grundläggande utbildning ingick följande ansökningssystem: Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning, ansökan till...
Meddelanden

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna 157 800 sökande 

Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades på onsdagen 31.3. Av de sökande ansökte 47 % enbart till yrkeshögskolor, 39 % enbart till universitet och 14 % till både och. Flest antal sökande...
Meddelanden

Utbildningsstyrelsens rapport: Nationella åtgärder behövs för att minska den digitala klyftan som utgör en utmaning för distansundervisningen

Internationella och nationella utredningar visar att Finland lyckades rätt bra med de avvikande undervisningsarrangemangen under coronavåren 2020. Samtidigt framgår ändå flera faktorer som behöver utvecklas. Bland annat äventyrar skillnaderna mellan skolornas, läroanstalternas och kommunernas digitala verktyg och program och därtill hörande kunnande jämlikheten och likabehandlingen för eleverna och de studerande. Utan åtgärder på nationell nivå riskerar den digitala klyftan bli allt större, konstateras det i Utbildningsstyrelsens nya rapport.
Meddelanden

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor startar: 51 000 nybörjarplatser att söka till

Vårens andra gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet startar onsdagen 17.3.2021 kl. 8 och avslutas onsdagen 31.3.2021 kl. 15. Det finns cirka 51 000 nybörjarplatser och nästan 1 700 ansökningsmål att söka till. Man kan fylla i ansökan på adressen studieinfo.fi.
Meddelanden

Specialkunskapen hos undervisningsenheterna för krävande särskilt stöd är efterfrågad – ledarna för enheterna oroliga för psykiska symtom hos eleverna

Den utdragna coronaepidemin har väckt oro i synnerhet för barns och ungas välbefinnande och ork.
Meddelanden

Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen blir generaldirektör för IBO som har hand om IB-programmen

Heinonen börjar i sitt nya uppdrag den 1 maj 2021. Heinonen har arbetat som Utbildningsstyrelsens generaldirektör sedan år 2016 och hans tidsbundna ämbetsperiod på 5 år skulle ha upphört den 14 oktober 2021.
Meddelanden

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning startar 

Det finns tre olika ansökningssystem till utbildningar efter grundläggande utbildning: Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt...
Meddelanden

Stöd för att utveckla digitala färdigheter inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Beskrivningarna som nu publiceras konkretiserar läroplansgrunderna, och målet är att de ska öka jämlikheten bland barn och unga i olika åldrar samt främja kvaliteten på undervisningen. Arbetet med...
Meddelanden

Över 23 000 sökande i vårens första gemensamma ansökan till högskolor

I vårens första gemensamma ansökan till högskolor deltog ett rekordantal sökande: antalet sökande var omkring 3000 flera än i motsvarande ansökan i fjol. Antalet nybörjarplatser var också högre. I ansökan ingick utbildningar på främmande språk, Konstuniversitetets utbildningar samt utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet.
Meddelanden

Utbildningsstyrelsen publicerar grunderna för läroplanen för folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga

Det har inte tidigare funnits några nationella läroplansgrunder för utbildning vid folkhögskolor. Grunderna som nu publicerats berör läropliktiga studerande vid folkhögskolorna, alltså studerande...
Meddelanden

Gemensam ansökan till utbildningar på främmande språk vid högskolorna startar 7.1

Den första gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör igång den 7 januari kl. 8. Ansökningstiden löper ut onsdagen den 20 januari kl. 15. Ansökan lämnas in på adressen studieinfo.fi.
Meddelanden

Kunskapskraven för vitsorden i slutbedömningen i den grundläggande utbildningen har färdigställts

Utbildningsstyrelsen har preciserat innehållet som gäller bedömning i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen genom att utarbeta kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 för slutbedömningen i samtliga läroämnen. Även de tidigare kunskapskraven för vitsordet 8 har preciserats. De nya kunskapskraven ska tas i bruk i skolorna 1.8.2021 och de kommer att tillämpas första gången i slutbedömningen för eleverna som går i årskurs 9 våren 2022.
Meddelanden

Ledarna inom bildningsväsendet får stöd i sitt arbete av andra chefskollegor och av personalen

Utbildningsstyrelsen, Bildningsarbetsgivarna och Kommunförbundet har under hösten 2020 samlat in synpunkter på ledarskap i en föränderlig verksamhetsmiljö av en stor skara chefer och ledare inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn. I enkätundersökningen kartlades också deltagarnas syn på chefsidentiteten och -karriären samt på distansarbete. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 600 ledare och chefer. Tre av fyra chefer inom småbarnspedagogiken, utbildningsväsendet och forskningssektorn upplever att verksamhetsmiljön har förändrats mycket eller väldigt mycket under de senaste åren. Stöd för ledarskapet fås av andra chefer och ledare samt av personalen.
Meddelanden

Prognostiseringsforum för kunnande fortsätter ta fram information om framtida behov av kunnande

Den första verksamhetsperioden för Prognostiseringsforum för kunnande närmar sig sitt slut. Forumet har tagit fram en hel mängd information om framtida behov av utbildning och kunnande. Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat att verksamheten fortsätter med en ny period på fyra år.
Meddelanden

Antalet anställda inom utbildningsväsendet minskar betydligt före år 2035 – satsningar behövs för att möjliggöra kontinuerligt lärande och utveckla verksamhetskulturen i skolorna

I framtiden blir skolnätet glesare och antalet anställda inom utbildningsväsendet minskar. Formerna för lärande blir allt mångsidigare, lärmiljöerna och lärstigarna anpassas i högre grad efter de personliga behoven och utbildnings- och undervisningsteknologi används i allt större utsträckning.
Meddelanden

En majoritet av ledarna inom bildningsväsendet anser sig lämpliga för ledarskapsuppgifter även inom andra branscher

Utbildningsstyrelsen, Bildningsarbetsgivarna och Kommunförbundet har under hösten 2020 samlat in synpunkter på ledarskap i en föränderlig verksamhetsmiljö av en stor skara chefer och ledare inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn. I enkätundersökningen kartlades också deltagarnas syn på chefsidentiteten och på distansarbete. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 600 ledare och chefer. Bland ledarna och cheferna inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn tror 70 procent att de skulle klara sig bra eller utmärkt i ledarskapsuppdrag inom andra branscher.