Vad är programmet Erasmus+?

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdomsområdet och idrott.

GLP2021 – stöd för implementeringen av gymnasiets läroplan

Utbildningsstyrelsen förnyar grunderna för läroplanen som publiceras i samband med gymnasiedagarna i november 2019. Gymnasieundervisningen inleds enligt de nya grunderna i augusti 2021. I tidsplanen för processen har vi tagit i beaktande att det ska finnas så mycket tid som möjligt för det lokala läroplansarbetet.

Erasmus+: ny programperiod 2021–2027

Den 7-åriga programperioden för Europeiska unionens nuvarande program utgår i slutet av 2020. Från och med början av 2021 inleds en ny programperiod som fortsätter till slutet av 2027.

Stödmaterial för modersmål och litteratur - GLP2021

I fråga om läroämnet modersmål och litteratur har den centrala principen för de nya grunderna för gymnasiets läroplan varit att förtydliga studiernas struktur. Nu har studierna strukturerats enligt...

Kontakta oss Erasmus+ för allmänbildande utbildning

Text och textgenre

Indelningen av texter i textgenrer baserar sig på uppfattningen om att texterna har gemensamma egenskaper, till exempel kommunikativa syften, textuella strukturer eller språkliga särdrag. Läs mer om begreppen text, textgenre och texttyp.

Från och med 14.5: Ordnande av yrkesutbildning

I statsrådets principbeslut från 6.5.2020 konstateras att det i yrkesläroanstalterna är möjligt att kontrollerat och gradvis återgå till närundervisning från och med 14.5.2020. Statsrådet rekommenderar ändå att distansundervisningen fortsätter inom yrkesutbildningen ända till läsårets slut (31.5.2020).

Utbildningsstyrelsens enkät ger en övergripande bild av studiematerialen som fanns tillgängliga strax före coronavirusepidemin

Utbildningsstyrelsen utredde i slutet av 2019 lärarnas och tjänsteinnehavarnas synpunkter på dagens läromedel och studiematerial och hur materialen borde se ut i framtiden. Resultatet av den nationella enkäten ger användbar information till exempel för läromedelsförlagen. Enkäten ger också en helhetsbild av vilka läromedel och studiematerial som fanns tillgängliga precis innan coronaviruset bröt ut, och från vilka utgångslägen man införde de avvikande arrangemang som epidemin medförde.

Fakta Express 2B/2020: Läromedel som kan differentieras, möjliggör individuella lärstigar och innehåller visuella element. Resultatet av den nationella kartläggningen av läromedel och studiematerial 2019

I den här publikationen av Fakta Express redogörs för resultatet av den undersökning om läromedel och studiematerial som Utbildningsstyrelsen genomförde i slutet av 2019. Enkäten besvarades av närapå...
Visar 1-10/1890