Hoppa till huvudinnehåll

Grundläggande utbildning


Den grundläggande utbildningen stöder elevernas växande som människor och samhällsmedlemmar och lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den grundläggande utbildningen ger alla elever samma behörighet för fortsatta studier och den är avgiftsfri. Grundskolan omfattar årskurserna 1–9 och är avsedd för hela åldersklassen (7–16-åringar).

Grunderna för läroplanen ger en enhetlig grund för lokala läroplaner och stärker på så sätt jämlikheten i utbildningen i hela landet. Kommunernas och skolornas egna läroplaner styr undervisningen och skolarbetet noggrannare och med att beakta lokala behov och aspekter.

 

Information om den grundläggande utbildningen

Vad är grundläggande utbildning?

Vad är grundläggande utbildning?

Alla barn som är varaktigt bosatta i Finland är enligt lag läropliktiga. Barnen börjar skolan ofta det året när de fyller sju år. Den grundläggande utbildningen är gratis för alla barn.

Centrala delar i läroplanen för den grundläggande utbildningen

Centrala delar i läroplanen för den grundläggande utbildningen

Eleven har rätt att få undervisning enligt läroplanen under varje skoldag. Bekanta dig närmare med de centrala delarna i läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Stöd för undervisningen i olika läroämnen

Stöd för undervisningen i olika läroämnen

I den grundläggande utbildningen ingår läroämnen som är gemensamma för alla och därtill kan eleverna studera valfria ämnen. Bekanta dig med materialen i läroämnena så som olika handböcker, rekommendationer och artiklar.

För lärare och pedagogisk personal

För lärare och pedagogisk personal

I delen för lärare och pedagogisk personal hittar du verktyg, material och information för undervisningsarbetet och planeringen av undervisningen samt utvecklande av din expertis.

Bedömning i den grundläggande utbildningen

Bedömning i den grundläggande utbildningen

Information om bedömningen i den grundläggande utbildningen. Läs mera om de förnyade riktlinjerna för bedömningen av elevens lärande och kunnande.

Stöd för lärande och främjande av välbefinnande

Elev- och studerandevård och välbefinnande

Elev- och studerandevård och välbefinnande

Elev- och studerandevård innebär att ordna förutsättningarna för elevens och den studerandes helhetsmässiga välbefinnande och lärande. Här kan du läsa om förebyggande arbete i anslutning till mobbning och trakasserier.

Stöd för lärande och skolgång

Stöd för lärande och skolgång

Eleven har rätt till tillräckligt stöd för lärande och skolgång under hela den grundläggande utbildningen. De tre nivåerna av stöd för lärande och skolgång är allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

Livslång handledning

Livslång handledning

Sidorna för livslång handledning är avsedd att vara en källa med information för alla som arbetar med handledning. På sidorna finns information om elevhandledning i den grundläggande utbildningen och handledning i gymnasiet och yrkesutbildningen.

Säkerhetsmanual för undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken

Säkerhetsmanual för undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken

Manualen ger anvisningar för planering och ledning av säkerhet och trygghet i praktiken till anordnare och producenter av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning, ledare i daghem och rektorer, samt ägare och upprätthållare av daghems- och skolfastigheter.

Skolmåltiden (på finska)

Skolmåltiden (på finska)

Skolmåltidens uppgift är att stödja en hälsosam tillväxt och utveckling, förbättra studiekapaciteten och mat färdigheter hos elever. Varje skoldag har elever och studeranden rätt till en hälsosam avgiftsfri skolmåltid.

Move!

Move!

Move! är ett nationellt datainsamlings- och responssystem för fysisk funktionsförmåga hos elever i årskurs 5 och 8 i den grundläggande utbildningen.

Innehåll som anknyter till språk och kultur samt elever med invandrarbakgrund

Barn, elever och studerande med invandrarbakgrund

Barn, elever och studerande med invandrarbakgrund

Målet med utbildningen för invandrare är att ge personer som flyttar till Finland färdigheter att fungera som jämbördiga medlemmar i det finländska samhället samt ge dem förutsättningar för fortsatta studier och arbetsliv. Sidan är under arbete.

Samer, romer och teckenspråkiga elever

Samer, romer och teckenspråkiga elever

Språkfärdigheterna hos samer, romer och teckenspråkiga tas i beaktande i den grundläggande utbildningen. Undervisningen ska stöda den språkliga och kulturella identiteten hos samtliga elever och studerande.

Grundläggande utbildning för vuxna

Grundläggande utbildning för vuxna

Den grundläggande utbildningen för vuxna är avsedd för dem som har passerat läropliktsåldern och som inte har avlagt den grundläggande utbildningens lärokurs eller som har behov av att komplettera den grundläggande utbildningens lärokurs eller höja sina vitsord i något läroämne.

Utbildning i övergångsskedet

Utbildning i övergångsskedet

Utbildningarna i övergångsskedet erbjuder en möjlighet att stärka de kunskaper och färdigheter som utvecklats i grundskolan samtidigt som man får möjlighet att reflektera över framtida studieval.

Kom med och utveckla den grundläggande utbildningen


Sakkunniga från olika delar av Finland deltar i utvecklingsnätverken som Utbildningsstyrelsen koordinerar. Den gemensamma målsättningen är att stärka utvecklingen inom den grundläggande utbildningen såväl på regional som på nationell nivå.

Läs mera om nationella nätverk och projekt

Läs mera

eGrunder

eperusteet.opintopolku.fi

I tjänsten eGrunder hittar du grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen i sin helhet. Du kan också bekanta dig med de lokala läroplanerna.

Lag om grundläggande utbildning

www.finlex.fi

I lagen om grundläggande utbildning bestäms om grundläggande utbildning och läroplikt, förskoleundervisning, påbyggnadsundervisning, den förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen samt om morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

De gällande grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen finns som pdf- dokument. Du kan även ta del av tidigare grunder.

Vanliga frågor


Sidan vanliga frågor baserar sig på frågor som ställts till Utbildningsstyrelsen och svaren på dem.

Visa alla frågor och svar

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kan du kontakta oss på adressen grundlaggandeutbildning@oph.fi